SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 31. Četvrtak, 26. listopada 2017.
OPĆINA MATULJI

49.

Na temeljuodredbi članka 109. stavak 4. a u svezi sa člankom 201. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13 i 65/17) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst, i 39/15) Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana26.listopada.2017.godine, donosi

O D L U K U
o usklađenju Prostornog plana uređenja
Općine Matulji sa Zakonom o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13 i 65/17)

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Prostorni plan uređenja Općine Matulji (SN PGŽ br. 36/ 08, 46/11 i 27/16)usklađuje se sa Zakonom o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13 i 65/17), a sukladno Odluci o izradi Usklađenja Prostornog plana uređenja Općine Matulji sa Zakonom o prostornom uređenju (SN PGŽ br. 31/16).

Članak 2.

Elaborat »Usklađenja Prostornog plana uređenja Općine Matulji sa Zakonom o prostornom uređenju« (u daljnjem tekstu: Usklađenje plana) se sastoji od:

A. Tekstualnog dijela plana:

I. Temeljne odredbe

II. Odredbe za provođenje plana

III. Završne odredbe

B. Grafičkog dijela plana:

3.2.Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu
prostora - posebna ograničenja u korištenju,
mjere uređenja i zaštite 1:25 000

4. Građevinska područja (4.1. - 4.19.) 1:5 000

4.1. Građevinska područja Brdce

4.2. Građevinska područja Bregi

4.3. Građevinska područja Mali Brgud, Veli Brgud

4.4. Građevinska područja Jurdani

4.5. Građevinska područja Jušići

4.6. Građevinska područja Kućeli

4.7. Građevinska područja Lipa

4.8. Građevinska područja Male Mune, Vele Mune

4.9. Građevinska područja Pasjak

4.10. Građevinska područja Matulji, Mihotići

4.11.Građevinska područja Brešca, Mučići, Permani, Ružići, Zaluki

4.12. Građevinska područja Rukavac

4.13. Građevinska područja Rupa

4.14. Građevinska područja Šapjane

4.15. Građevinska područja Zvoneća

4.16. Građevinska područja Žejane

4.17. Građevinska područja Brgud - poslovne zone

4.18. Građevinska područja Šapjane, Rupa - SRC

4.19. Građevinska područja Lisina - RC

C. Priloga plana:

1. Obrazloženje usklađenja plana,

2.Popis propisa koje je bilo potrebno poštivati u izradi plana,

3. Evidencija postupka izrade i donošenja plana,

Prilozi plana iz točke C. ovog članka nisu predmet objave.

Članak 3.

Usklađenje plana je izradio Urbanistički studio Rijeka d.o.o., Rijeka, broj elaborata 9/17, temeljem ugovora sklopljenog s Općinom Matulji, KLASA: 350-01/16-01/19, URBROJ: 2156-04-01-17-10 od 11. travnja 2017. godine i ovjerio sukladno posebnom propisu.

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE PLANA

Članak 4.

U Članku 3. u 4. točki riječi: »i uređeni« se brišu.

Na kraju se dodaju točke koje glase:

»građevinsko područje je područje određeno prostornim planom na kojemu je izgrađeno naselje i područje planirano za uređenje, razvoj i proširenje naselja, a sastoji se od građevinskog područja naselja, izdvojenog dijela građevinskog područja naselja i izdvojenog građevinskog područja izvan naselja

neizgrađeni dio građevinskog područja je područje određeno prostornim planom planirano za daljnji razvoj

neuređeni dio građevinskog područja je neizgrađeni dio građevinskog područja određen prostornim planom na kojemu nije izgrađena planirana osnovna infrastruktura

osnovna infrastruktura je građevina za odvodnju otpadnih voda i prometna površina preko koje se osigurava pristup do građevne čestice, odnosno zgrade«

Članak 5.

U Članku 7. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»Unutar neizgrađenog dijela građevinskog područja utvrđuje se neuređeni dio na kojemu nije izgrađena planirana osnovna infrastruktura; građevina za odvodnju otpadnih voda ni prometna površina preko koje se osigurava pristup do građevne čestice, odnosno zgrade. Neuređeni dijelovi neizgrađenog dijela građevinskih područja prikazani su na kartografskim prikazima broj 4.1.- 4.19. Građevinska područja, u mjerilu 1:5000.«

Članak 6.

U Članku 8. stavku 1. se iza broja: »292.« dodaje riječ i broj: »i 303«.

Dodaju se stavak 2. i 3. koji glase:

»Neposrednom provedbom plana, mogu se graditi i/ili rekonstruirati građevine u izgrađenom i uređenom dijelu građevinskog područja i izvoditi zahvati u prostoru za koje se ovim planom određuju uvjeti s detaljnošću propisanom za urbanistički plan uređenja.

U neuređenim dijelovima građevinskog područja za koje je propisana obveza izrade urbanističkog plana uređenja do donošenja toga plana ne dozvoljava se građenje novih građevina, osim kad se ovim planom određuju uvjeti s detaljnošću propisanom za urbanistički plan uređenja.«

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 14.

U Članku 41. stavku 1. se riječi: »uređenje zemljišta i gradnju« zamjenjuju riječima: »daljnji razvoj«.

Dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Unutar neizgrađenog dijela građevinskog područja naselja se određuje neuređeni dio građevinskog područja na kojemu nije izgrađena planirana osnovna infrastruktura.«

Stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 15.

U Članku 42. stavak 2. se mijenja i glasi:

« Građevna čestica mora imati osiguran pristup na prometnu površinu. Uvjeti priključenja građevne čestice na prometnu površinu i određivanje regulacijskog pravca prema prometnoj površini određeni su člancima 182 - 186 ovih Odredbi.«

Članak 16.

U Članku 59. stavku 1. riječ: »javno« se briše.

Članak 17.

Članak 291. mijenja se i glasi:

»Donošenjem ovog Plana obvezno ostaju na snazi doneseni planovi užih područja navedeni u članku 303. ovih Odredbi, koji se sukladno odgovarajućim odlukama, mijenjaju i dopunjuju.

Ovim Planom se, u svrhu posrednog provođenja, određuje obveza izrade prostornih planova užih područja, urbanističkih planova uređenja (UPU).

Granice obuhvata prostornih planova užih područja određene su u kartografskom prikazu 3.2. »Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Posebna ograničenja u korištenju, mjere uređenja i zaštite « u mjerilu 1:25000 i br.4 »Građevinska područja u mjerilu 1:5000.«

Članak 18.

Članak 292. mijenja se i glasi:

»Izrada Urbanističkog plana uređenja obvezna je za slijedeća naselja i područja za izdvojene namjene:

UPU 4 dio naselja Mučići (NA121)

UPU 10 Poslovna zona Jurdani (K4)

UPU 11 Poslovna zona Mučići I (K5)

UPU 13 Poslovna zona Brgud (K7)

UPU 15 Poslovna zona Mune (K9)

UPU 16 Poslovna zona Lipa (K10)

UPU 17 SRC Šapjane - Rupa (R11)

UPU 19 RC Bregi (R23)

UPU 20 Ranžirni kolodvor Jurdani (IS11)

UPU 21 Ranžirni kolodvor Šapjane (IS12)

UPU 22 Zona poticajne stanogradnje Mučići

UPU 25 RC Rupa (R24)«.

Članak 19.

Članak 303. mijenja se i glasi:

»Donošenjem ovog Plana ostaju na snazi slijedeći doneseni planovi:

UPU 1 Urbanistički plan uređenja Matulja (SN PGŽ 2/ 05, 10/15)

UPU 2 Urbanistički plan uređenja 2 Mihotići - dio Diraki (NA11-3) (SN PGŽ 17/14)

UPU 3 Urbanistički plan uređenja 3 Rupa (NA16, NA72) (SN PGŽ 32/11)

UPU 5 Urbanistički plan uređenja 5 Rukavac
(NA15-1) (SN PGŽ 15/12)

UPU 9 Urbanistički plan uređenja 9 Poslovna zona Jušići (K3) (SN PGŽ 46/11)

UPU 10 Urbanistički plan uređenja 10 Poslovne zona Jurdani (K4)- dio (SN PGŽ 20/15)

UPU 12 Urbanistički plan uređenja 12 Poslovna zona Mučići II (K6, R1-3) (SN PGŽ 16/12)

UPU 14 Urbanistički plan uređenja 4 radne zone
RZ -12 (SN PGŽ 50/06)

-izmijenjen planski naziv zone u Poslovna zona Miklavija (K8) i oznaka plana iz UPU 4 u UPU 14,

UPU 18 Urbanistički plan uređenja 18 Lisina (R2-2, O2) (SN PGŽ 10/15)

UPU 23 Urbanistički plan uređenja 23 Poslovna zona Rupa (K11) (SN PGŽ 44/10)

UPU 24 Urbanistički plan uređenja 24 Poslovne zone Permani (K12) (SN PGŽ 34/10)

DPU 1 Detaljni plan uređenja groblja u Rupi (SN PGŽ 20/02, 08/10)

DPU 3 Detaljni plan uređenja 3 Zona društvenih
sadržaja Brešca (SN PGŽ 09/13)

(1) Detaljni plan uređenja centra Matulja (SN PGŽ 07/01, 20/09)

(2) Detaljni plan uređenja 7. stambene zone »Puhari« (SN PGŽ 33/06)

(3) Detaljni plan uređenja radne zone R-1 (SN PGŽ 38/10)

-izmijenjen planski naziv zone u poslovna zona (K1)

(4) Detaljni plan uređenja radne zone R-2 u
Matuljima (SN PGŽ 15/99, 53/09)

-izmijenjen planski naziv zone u poslovna zona (K2)

(5) Detaljni plan uređenja dijela radne zone R-6 (SN PGŽ 02/05)

-izmijenjen planski naziv zone u poslovna zona (K3)

Urbanistički plan uređenja Matulja (SN PGŽ 2/05) je potrebno uskladiti s izmijenjenim i dopunjenim prometnim rješenjem na način da se planira povezivanje prometne mreže u obuhvatu plana na planirani čvor Trinajstići.

Članak 13.

Nakon članka 26. dodaje se novi članak 26a koji glasi:

Urbanistički plan uređenja 14 radne zone RZ 12 (SN PGŽ 50/06) (poslovna zona Miklavija - K8) je potrebno uskladiti s izmijenjenim i dopunjenim prometnim rješenjem na način da se planira povezivanje prometne mreže zone na planirani čvor Miklavija.

Detaljni plan uređenja radne zone R-2 u Matuljima (SN PGŽ 15/99 i 53/09) (poslovna zona - K2) je potrebno uskladiti s izmijenjenim i dopunjenim prometnim rješenjem na način da se planira spojna cesta od planiranog čvora Trinajstići do županijske ceste Ž3 (državna cesta D8).«

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Ovo Usklađenje plana izrađeno je u četiri izvornika koji su ovjereni pečatom Općinskog vijeća Općine Matulji i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Matulji i koji se čuvaju u skladu sa Zakonom.

Po jedan izvornik čuva se u:

-Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja,

-Javnoj ustanovi Zavoda za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije,

-Upravnom odjelu za graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske-županije, Ispostava Opatija,

-Pismohrani Općine Matulji.

Članak 21.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 350-01/16-01/19

URBROJ: 20156/04-01-3-06-17-0003

Matulji, 26. listopada 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik OpćinskogVijeća
Darjan Buković bacc.oec.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1032&mjesto=51211&odluka=49
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr