SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 30. Petak, 20. listopada 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

180.

Na temelju članka 44. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 6. sjednici održanoj dana 19. listopada 2017. godine, donijela je

O D L U K U
o III. izmjeni Odluke o prihvaćanju nastavka
razvojnog ciklusa projekta »Lječilišni centar Veli Lošinj« s financiranjem 2. faze: Rekonstrukcija, nadogradnja i dogradnja objekta Medicinski trakt s hidroterapijom

Članak 1.

U Odluci o prihvaćanju nastavka razvojnog ciklusa projekta »Lječilišni centar Veli Lošinj« s financiranjem 2. faze: Rekonstrukcija, nadogradnja i dogradnja objekta Medicinski trakt s hidroterapijom (»Službene novine« broj 11/16, 30/16 i 20/17),članak 2. mijenja se i glasi:

»Članak 2.

Primorsko-goranska županija sufinancirat će 2. fazu projekta »Lječilišnog centra Veli Lošinj« - rekonstrukcija, nadogradnja i dogradnja objekta Medicinski trakt s hidroterapijom u ukupnom iznosu od 16.197.701,15kuna, a obavezu sufinanciranja će izvršiti u razdoblju kako slijedi:

.u 2016. godini u iznosu 286.429,50 kuna.

.u 2017. godini u iznosu 2.100.000,00 kuna, od čega 2.100.000,00 kuna iz sredstava za decentralizirane funkcije,

.u 2018. godini u iznosu 13.811.271,65 kuna, od čega 11.887.209,00 kuna iz sredstava za decentralizirane funkcije, a 1.924.062,65 kuna iz općih izvora županijskog Proračuna.»

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/17-01/8

UR.BROJ: 2710/1-01-01/4-17-19

Rijeka, 19. listopada 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr