SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 29. Petak, 13. listopada 2017.
GRAD CRES

35.

Na temelju članka 29. i 45. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 29/09, 14/ 13), i članka 26. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko- goranske županije br. 38/ 09, 14/13 i 11/15), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj 12. listopada 2017. godine, donosi sljedeću

ODLUKU
O NAČINU RADA RADNIH TIJELA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA CRESA

Članak 1.

U svrhu pripreme odluka iz djelokruga rada Gradskog vijeća Grada Cresa, uređuje se način rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Cresa.

Članak 2.

Radna tijela imaju predsjednika i članove.

Djelokrug rada radnog tijela i broj članova uređuju se Odlukom o osnivanju radnog tijela. Predsjednika i članove bira se na temelju članka 27. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Cresa, a imenuju se Rješenjem o imenovanju članova.

Članovi se, u pravilu, biraju iz redova vijećnika, znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika.

Potpredsjednika radnog tijela javnim glasovanjem biraju članovi na prvoj (konstituirajućoj) sjednici.

Po potrebi, radi rješavanja ključnih pitanja, na zahtjev Predsjednika radnog tijela u rad radnih tijela mogu biti uključene i druge osobe koje mogu doprinijeti radu tijela.

U radu sjednice sudjeluje i predstavnik upravnog odjela Grada kada se na sjednici razmatra pitanje iz njegovog djelokruga.

Članak 3.

Radna tijela rade na sjednicama koje saziva Predsjednik radnog tijela. Po potrebi, sjednica može biti sazvana na zahtjev predsjednika Gradskog vijeća.

Radna tijela surađuju međusobno, a mogu održati i zajedničku sjednicu te Vijeću podnijeti zajedničko izvješće.

Sjednice radnog tijela su javne.

Članak 4.

Pozivi na sjednice dostavljaju se svim članovima radnih tijela, Gradonačelniku, predsjedniku Gradskog vijeća, te članovima nadležnog upravnog odjela Grada, osam (8) dana prije održavanja sjednice, a vijećnici se o sazvanim sjednicama radnih tijela obavještavaju na način utvrđen Poslovnikom Gradskog vijeća. Pozivi se objavljuju na službenim internet stranicama Grada Cresa.

Sjednica se može održati ako je nazočna većina članova radnog tijela, a odluke se donose javnim glasovanjem većinom glasova od ukupnog broja članova radnog tijela.

Članak 5.

Predsjednik radnog tijela Gradskog vijeća Grada Cresa:

-saziva sjednice, predlaže dnevni red i predsjedava sjednicama radnog tijela,

-osigurava konstruktivan rad sjednice, vodi i usmjerava raspravu u određenoj problematici i daje konkretne prijedloge,

-odlučuje o redoslijedu glasovanja o pojedinom prijedlogu te objavljuje rezultate glasovanja,

-na sjednicama Vijeća prezentira i obrazlaže pojedine prijedloge koji su predmetom razmatranja radnog tijela bilo na vlastiti poticaj ili na zahtjev Vijeća,

-obavlja i druge poslove u skladu s ovom Odlukom i drugim aktima Vijeća.

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika radnog tijela zamjenjuje ga potpredsjednik. Iznimno, u slučaju spriječenosti predsjednika i potpredsjednika, predsjednik može odrediti člana radnog tijela kao svog zamjenika.

Članak 6.

Radno tijelo po pojedinom pitanju iz svoje nadležnosti donosi zaključke i preporuke.

Zaključkom se zauzimaju stavovi, izražavaju mišljenja iz djelokruga rada radnog tijela.

Preporukom se ukazuje na određene probleme iz djelokruga rada radnog tijela te upućuje na način njihovog rješavanja.

Radna tijela mogu preuzimati inicijative u svrhu izrade i praćenja projekata unutar svog djelokruga rada.

Članak 7.

Na sjednici radnog tijela vodi se zapisnik koji sadrži osnovne podatke o radu sjednice, iznijete prijedloge te donijete zaključke po točkama dnevnog reda.

Zapisničara određuje Predsjednik radnog tijela na početku sjednice.

Zapisnik potpisuju predsjednik i zapisničar.

Članak 8.

Zapisnik se najkasnije 72 sata po održanoj sjednici dostavlja svim članovima, Gradonačelniku, predsjedniku i vjećnicima Gradskog vijeća te članovima nadležnog upravnog odjela Grada Cresa, te u jednakom roku objavljuje u odgovarajućoj rubrici na Službenim internet stranicama Grada Cresa.

Članak 9.

Predsjednik ili drugi izvjestitelj kojeg odredi radno tijelo obvezan je, po svakoj održanoj sjednici radnog tijela, o svojem radu, zaključcima i preporukama izvjestiti Gradonačelnika i Gradsko vijeće.

Izvještaj podnosi na prvoj slijedećoj redovnoj sjednici Gradskog vijeća, na transparentan, objektivan i nediskriminirajući način.

Gradsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.

Ukoliko radno tijelo ima podijeljena mišljenja svojih članova u svezi donesenog zaključka, o tom se stavu mora izvjestiti Gradonačelnika i Gradsko vijeće.

Predsjednik radnog tijela ili drugi izvjestitelj kojeg odredi tijelo izjašnjavaju se na sjednici Vijeća u ime radnog tijela i ne mogu iznijeti stajališta ili prijedloge radnog tijela niti odustati od njih ako za to nisu ovlašteni od radnog tijela, niti se mogu u ime radnog tijela izjašnjavati o pitanjima o kojima radno tijelo nije dalo svoje mišljenje ili zauzelo svoje stajalište.

Članak 10.

Mandat predsjednika i članova radnog tijela prestaje razrješenjem ili istekom redovitog četvorogodišnjeg mandata Vijeća.

Ako predsjednik ili član radnog tijela ne prisustvuje redovito sjednicama radnog tijela ili ne poštuje odredbe ove Odluke, može biti razriješen članstva u radnom tijelu.

Prijedlog za razrješenje osobe iz stavka 1. ovoga članka može podnijeti većina članova radnog tijela ili predsjednik Gradskog vijeća.

Prijedlog iz stavka 2. ovoga članka proslijeđuje se Odboru za izbor i imenovanja, koji ga razmatra te upućuje Vijeću s odgovarajućim prijedlogom radi donošenja konačne odluke.

Ako Vijeće razriješi predsjednika ili člana radnog tijela, predsjednik Vijeća zatražit će od ovlaštenog predlagatelja da umjesto razriješenog člana u roku od 15 dana od dana razrješenja predloži novog kandidata.

Članak 11.

Članovima za njihov rad pripada pravo na naknadu putnih troškova i naknadu određenu aktima Gradskog vijeća.

Članak 12.

Stručne poslove radnog tijela obavlja nadležno upravno tijelo Grada Cresa.

Članak 13.

Ova Odluka ne primjenjuje se na stalna radna tijela Gradskog vijeća osnovana Statutom i Poslovnikom Grada Cresa: Odbor za statutarno-pravna pitanja, Odbor za izbor i imenovanja, Odbor za suradnju s jedinicama lokalne samouprave i Mandatno povjerenstvo, kao i na Odbor za dodjelu javnih priznanja koji je osnovan Odlukom o javnim priznanjima Grada Cresa (»Službene novine« PGŽ br. 24/02, 7/05, 37/08, 38/09 i 41/10).

Članak 14.

Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa:011-01/17-1/22

Ur.broj: 2213/02-01-17-2

Cres, 12. listopada 2017.

GRAD CRES

GRADSKO VIJEĆE
Predsjednica
Maja Sepčić, dr.med.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1030&mjesto=10002&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr