SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 28. Petak, 6. listopada 2017.
OPĆINA VINODOLSKA

51.

Na temelju članka 48. stavak 2. i 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/ 07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09., 15/13. i 30/13.-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Vinodolske općine, na 3. sjednici održanoj 4. listopada 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
o kupnji nekretnine k.o. Grižane

Članak 1.

Za potrebe izgradnje reciklažnog dvorišta na području Vinodolske općine, Vinodolska općina kupiti će nekretninu k.č.br. 90/6 Gradilište od 178 čhv. (640 m2) iz z.k.ul. 784 k.o. Grižane, sve prema II. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/15).»

Članak 2.

Tržišna vrijednost nekretnine iz članka 1. ove Odluke procijenjena je po ovlaštenom sudskom vještaku Ivanu Vučemilu, dipl. ing. građ, br. 2017/Pr-30 od 26. rujna 2017. godine, u iznosu od 30,69 euro/m2, u ukupnom iznosu od 19.645,00 eura, plativo u kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja.

Članak 3.

Na temelju ove Odluke načelnik Vinodolske općine zaključit će u ime Vinodolske općine kao kupca, ugovor o kupoprodaji nekretnine iz članka 1. ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

KLASA:021-05/17-01/13

URBROJ:2107-03/17-01-10-33

Bribir, 4. listopada 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik
Boris Miklić, dipl.ing.,v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr