SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 28. Petak, 6. listopada 2017.
GRAD NOVI VINODOLSKI

42.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine RH broj 33/ 01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/ 08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13 i 18/14) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 3. sjednici održanoj dana 25. rujna 2017. godine donijelo je slijedeću

O D L U K U
o osnivanju i izboru članova Komisije za dodjelu
priznanja Grada Novog Vinodolskog

Članak 1.

Osniva se Komisija za dodjelu priznanja Grada Novog Vinodolskog i broji 5 članova, a koji se biraju iz redova znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika.

Članak 2.

U Komisiju za dodjelu priznanja Grada Novog Vinodolskog biraju se:

1.Miljenko Žanić, za predsjednika,

2.Barbara Kalanj Butković, za člana,

3.Marinko Buljat, za člana,

4.Đurđica Krišković, za člana,

5.Dajana Lušić, za člana.

Članak 3.

Komisija za dodjelu priznanja Grada Novog Vinodolskog obavlja poslove iz Odluke o dodjeli priznanja Grada Novi Vinodolski (Službene novine PGŽ broj 14/98).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/17-50/9

Ur.broj: 2107/02-01-17-2

Novi Vinodolski, 25. rujna 2017.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Gradskog vijeća
Neven Pavelić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1029&mjesto=51250&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr