SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 28. Petak, 6. listopada 2017.
GRAD NOVI VINODOLSKI

41.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine RH broj 33/ 01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/ 08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 3. sjednici održanoj dana 25. rujna 2017. godine donijelo je sljedeće

R J E Š E N J E
o izboru članova Komisije za imenovanje ulica i trgova

I.

U Komisiju za imenovanje ulica i trgova biraju se slijedeći članovi:

1.Neven Pavelić, za predsjednika,

2.Miljenko Žanić, za člana,

3.Fedor Mudrovčić, za člana,

4.Alen Bruketa, za člana,

5.Dijana Knez, za člana.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljeno u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 340-01/17-01/22

Ur.broj: 2107/02-01-17-2

Novi Vinodolski, 25. rujna 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Gradskog vijeća
Neven Pavelić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1029&mjesto=51250&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr