SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 28. Petak, 6. listopada 2017.
GRAD NOVI VINODOLSKI

39.

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN RH broj 24/11, 61/11, 27/13, 2/14 i 96/16), članka 3. Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2017. godinu sa Projekcijama za 2018. i 2019. godinu (Službene novine PGŽ broj 34/16 i 16/17 ) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine PGŽ broj 12/13 i 18/14) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 3. sjednici održanoj dana 25. rujna, 2017. godine donijelo je

O D L U K U
o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka
zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Novog
Vinodolskog za razdoblje lipanj - prosinac 2017. godine

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se način raspoređivanja sredstava iz Proračuna Grada Novog Vinodolskog za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Novog Vinodolskog za razdoblje lipanj - prosinac 2017. godine.

Članak 2.

Sredstva u Proračunu Grada Novi Vinodolski za 2017. godinu, a za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću osigurana su u iznosu od 80.000,00 kn.

Za razdoblje od početka 2017. godine do stupanja na snagu Odluke Vlade RH o raspisivanju izbora, za namjenu iz stavka 1. ovog članka Gradsko vijeće donijelo je Odluku kojom je rasporedilo 40.000,00 kn.

Ovom Odlukom raspodjeljuju se sredstva za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Novog Vinodolskog za razdoblje lipanj - prosinac 2017. godine, a koja se odnose na ovaj saziv Gradskog vijeća te iznose 40.000,00 kn.

Članak 3.

Iznos sredstava za svakog člana u Gradskom vijeću utvrđuje se u visini od 2.614,38 kn, tako da se pojedinoj političkoj stranci raspoređuju sredstva razmjerno broju njenih članova u Gradskom vijeću u trenutku konstituiranja Gradskog vijeća, a kako slijedi:

-Hrvatska demokratska zajednica 8 20.915,03 kn

-Socijaldemokratska partija Hrvatske 4 10.457,52 kn

-Hrvatska seljačka stranka 1 2.614,38 kn

-Primorsko-goranski savez 1 2.614,38 kn

-Hrvatska narodna stranka
- liberalni demokrati 1 2.614,38 kn

Članak 4.

Za svakog izabranog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola, političkim strankama također pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Gradskog vijeća, a kako slijedi:

-Hrvatska demokratska zajednica 2 522,88 kn

-Hrvatska narodna stranka
- liberalni demokrati 1 261,44 kn

Članak 5.

Sredstva utvrđena u članku 3. i 4. ove Odluke, doznačuju se na žiro račun političke stranke .

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa: 007-01/16-10/5

Ur.broj:2107/02-01-17-3

Novi Vinodolski, 25. rujna 2017.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik Gradskog vijeća
Neven Pavelić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1029&mjesto=51250&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr