SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 28. Petak, 6. listopada 2017.
GRAD NOVI VINODOLSKI

38.

Na temelju čl. 86. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« br. 153/13 i 65/17) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko- goranske županije br.12/13 i 18/14) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 3. sjednici održanoj dana 25.09. 2017. godine donosi

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja ZAGORI 1
(UPU 20, T16)

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja ZAGORI 1 (UPU 20, T16 ) (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Odlukom se utvrđuje pravna osnova za izradu Plana, razlozi za izradu Plana, obuhvat Plana, ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta Plana, popis potrebnih stručnih podloga za izradu Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela koja daju zahtjeve za izradu Plana iz područja svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana, rokovi za izradu Plana te izvori financiranja.

I.PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

Članak 3.

Plan se izrađuje u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« br. 153/13 i 65/17) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« br. 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04), u dijelu kojim se propisuju pravna pravila koja se odnose na sadržaj, mjerila kartografskih prikaza, obvezne prostorne pokazatelje i standard elaborata prostornih planova.

POZ. KTO VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA Plan 1-6/2017. Izvr. 1-6/2017. INDEKS

Nositelj izrade Plana je Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Novi Vinodolski.

II. RAZLOZI DONOŠENJA PLANA

Članak 4.

Područje obuhvata Plana predstavlja područje određeno Prostornim planom uređenja Grada Novi Vinodolski koje se nalazi izvan područja naselja i u zaštićenom obalnom području mora te je potrebno donošenje urbanističkog plana uređenja.

Na području obuhvata ovog Plana planirana je zona ugostiteljsko-turističke namjene vrste T1 sa obuhvatom max. 15 ha namijenjena smještaju ugostiteljsko-turističkih objekata vrste »hotel« kao osnovnih ugostiteljsko-turističkih građevina i sličnih smještajnih objekata iz skupine hoteli u skladu sa Pravilnikom o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli sa max.kapacitetom od 1050 ležajeva.

III. OBUHVAT PLANA

Članak 5.

Obuhvat Plana određen je Prostornim planom uređenja Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko- goranske županije br.55/06, 23/10, 36/10, 15/13, 13/14, 41/ 15 i 18/17-pročišćeni tekst).

IV.OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 6.

Prostornim planom uređenja Grada Novi Vinodolski stvorili su se osnovni uvjeti za propisivanje uvjeta gradnje i namjene pojedinih područja Grada.

Predmetni prostor obuhvata max.15 ha predstavlja atraktivni prostor smješten uz samo more ispod Jadranske magistrale D-8 i sa istočne strane graniči sa djelomično izgrađenim područjem ugostiteljsko-turističke namjene T2 (Turističko naselje).

Svojim smještajem ovo područje predstavlja vrijedno područje koje je trenutačno u cijelosti neizgrađeno i na kojem je potrebno graditi objekte ugostiteljsko-turističke namjene oznake T1 sa drugim pratećim sadržajima ugostiteljsko-turističke namjene.

V.CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 7.

Planom će se stvoriti uvjeti za mogućnosti gradnje objekata ugostiteljsko-turističke namjene vrste hoteli i ostalih smještajnih objekata iz skupine hoteli u skladu sa važećim Pravilnikom o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli max.kapaciteta 1050 ležajeva.

Budući se radi o prostoru ugostiteljsko-turističke namjene izvan naselja koje se nalazi u zaštićenom obalnom području mora smještajne građevine moraju biti udaljene najmanje 100 m od obalne crte i oblikovanjem sukladne s izvornim urbanim i arhitektonskim obilježjima.

U pojasu 100 m od obalne crte mogu se planirati prateći sadržaji (ugostiteljski, sportski, rekreacijski, uslužni, zabavni i sl.) i objekti komunalne infrastrukture.

VI.POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU PLANA

Članak 8.

Za izradu Plana nije utvrđena potreba izrade sektorskih strategija, planova i studija. U izradi Plana će se koristiti sva raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju javnopravna tijela.

VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 9.

Stručno rješenje izradit će stručni izrađivač ovlašten u postupku prema Pravilniku o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (»Narodne novine« br. 130/15), u suradnji s nositeljem izrade - Upravnim odjelom za komunalni sustav i prostorno planiranje.

VIII.POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 10.

U postupku izrade Plana, tražiti će se sudjelovanje i podaci, planske smjernice i drugi propisani dokumenti od slijedećih javnopravnih tijela:

1.Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb,

2.Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Savska cesta 41/20, 10000 Zagreb,

3.Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Radnička cesta 80/7, 10000 Zagreb,

4.Ministarstvo državne imovine, Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb,

5.Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Trg Kralja Petra Krešimira IV br. 1, 10000 Zagreb,

6.Ministarstvo poljoprivrede, Uprava vodnog gospodarstva, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb,

7.Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Planinska 2a, 10000 Zagreb,

8.Ministarstvo unutarnjih poslova RH, Policijska uprava Primorsko - goranska, Sektor zaštite od požara i civilne zaštite, Trg žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka

9.Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava za sigurnost plovidbe, Lučka kapetanija Rijeka - Ispostava Novi Vinodolski, Obala kneza Branimira 3, 51250 Novi Vinodolski

10.Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka

11.Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka, Riva 10, 51000 Rijeka

12.HAKOM - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Ulica R. F. Mihanovića 9, 10000 Zagreb,

13.Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za održavanje i promet, ispostava Rijeka, Nikole Tesle 9, 51000 Rijeka

14.Županijska uprava za ceste PGŽ, Nikole Tesle 9/IX, 51000 Rijeka,

15.Hrvatska elektroprivreda d.d., Sektor za strategiju i razvoj, Ulica Grada Vukovara 37, 10000 Zagreb,

16.HOPS - Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, 51000 Rijeka

17.HEP-ODS d.o.o. Elektroprimorje Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka,

18.Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka,

19.Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma podružnica Senj, Nikola Suzana 27, 53270 Senj,

20.Javna ustanova Županijski zavod za prostorno uređenje i planiranje Primorsko goranske županije, Splitska 2, 51000 Rijeka,

21.Primorsko - goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Riva 10, 51000 Rijeka

22.KTD IVANJ d.o.o., Trg Vinodolskog zakona 5, 51250 Novi Vinodolski.

23.HP - Hrvatska pošta, d.d., Jurišićeva 13, 10000 Zagreb.

Ako se tijekom izrade Plana ukaže potreba, u postupak izrade mogu se uključiti i drugi sudionici.

Članak 11.

Rok za dostavu zahtjeva za izradu Plana je 15 dana od dana dostave ove Odluke.

U slučaju da javnopravna tijela iz članka 10. ove Odluke ne dostave svoje zahtjeve u roku određenom u prethodnom stavku smatrat će se da ih nemaju.

Članak 12.

U skladu s odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju, javnopravna tijela iz članka 10. ove Odluke moraju dostaviti svoje zahtjeve koji nisu sadržani u informacijskom sustavu. Ako javnopravno tijelo ne dostavi zahtjeve u tom roku, smatra se da zahtjeva nema. U tom slučaju u izradi i donošenju Plana uzimaju se u obzir uvjeti koji su od utjecaja na Plan prema odgovarajućem posebnom propisu i/ili dokumentu.

U zahtjevima se moraju navesti odredbe propisa, sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima na kojima se temelje zahtjevi. Ako to nije učinjeno, nositelj izrade takve zahtjeve nije dužan uzeti u obzir, ali je to dužan posebno obrazložiti.

Članak 13.

U skladu s odredbama članka 91. Zakona o prostornom uređenju javnopravno tijelo ne može zahtjevima postavljati uvjete kojima bi se mijenjali ciljevi i/ili programska polazišta za izradu Plana određeni ovom Odlukom.

IX.ROK ZA IZRADU PLANA

Članak 14.

Za izradu Plana utvrđuju se slijedeći rokovi:

-I faza: izrada preliminarne koncepcije - u roku od najviše 30 dana od zaprimanja posljednjeg očitovanja na Odluku o izradi Plana,

-II. faza - izrada Nacrta Prijedloga plana, utvrđivanje prijedloga Plana za javnu raspravu - u roku od najviše 45 dana od prezentacije preliminarne koncepcije,

-III. faza - izrada Izvješća o javnoj raspravi u roku od 10 dana od završetka javne rasprave,

-IV. faza - izrada nacrta konačnog prijedloga Plana u roku od 5 dana od usvajanja Izvješća o javnoj raspravi od strane gradonačelnika,

-V. faza - izrada konačnog prijedloga Plana u roku od najviše 5 dana od zaključka gradonačelnika o utvrđivanju Konačnog prijedloga,

-VI. faza - dostavljanje završnih elaborata Plana u ugovorenom broju primjeraka u roku od 10 dana računajući od dana donošenja Plana na Gradskom vijeću Grada Novi Vinodolski.

Rokovi iz stavka 1. ovog članka iz opravdanih razloga mogu se produljiti, uz suglasnost nositelja izrade i izrađivača.

X.IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 15.

Izrada Plana financirat će se iz proračunskih sredstava Grada Novi Vinodolski.

XI.ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Sve poslove oko obavješćivanja javnosti, objave javne rasprave, provođenja javnog izlaganja, vođenja službenih evidencija obavlja Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Novi Vinodolski.

Javna rasprava o prijedlogu Plana provodit će se u trajanju od trideset(30)dana.

Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 350-02/17-20/11

URBROJ: 2107/02-01-17-2

Novi Vinodolski, 25. rujna 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Gradskog vijeća
Neven Pavelić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1029&mjesto=51250&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr