SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 28. Petak, 6. listopada 2017.
GRAD MALI LOŠINJ

65.

Na temelju članka 61.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar.nov.br., 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 26/09, 32/ 09, 10/13 i 24/17-pročišćeni tekst) i članka 4. stavka 1. Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih odbora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br., 13/03, 6/ 10 i 10/13), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 06. listopada 2017. godine, donijelo je

O D L U K U
o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih
odbora na području Grada Malog Lošinja

I.

Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Malog Lošinja i to za:

1. Mjesni odbor Veli Lošinj, 5 članova

2. Mjesni odbor Ustrine, 3 člana

II.

Za dan provedbe izbora određuje se 14. siječanj 2018.godine, u vremenu od 08,00 do 19,00 sati.

III.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje mandat članovima vijeća mjesnih odbora.

IV

Redoslijed izbornih radnji, način i postupak kandidiranja, rokovi predaje lista i drugi postupci za provedbu izbora provode se sukladno Odluci o izboru članova Vijeća mjesnih odbora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br.,13/03, 6/10 i 10/13).

V.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, na lokalnoj radio postaji, oglasnim pločama mjesnih odbora, oglasnoj ploči i web stranici Grada Malog Lošinja, a stupa na snagu dana 05. prosinca 2017.godine.

KLASA: 013-03/17-01/12

URBROJ: 2213/01-01-17-2

Mali Lošinj, 06. listopada 2017.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjedni
Elvis Živković, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr