SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 27. Petak, 29. rujna 2017.
OPĆINA MATULJI

42.

Na temelju članka 45. stavka 9. točke f. Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst i 39/ 15), Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 29. rujna 2017. godine donijelo je:

O D L U K U
o korištenju namjenskih sredstava Fonda za
razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje
provedbe kapitalnog projekta »Proširenje groblja
Brešca« od interesa za razvoj Općine Matulji

I.

Donosi se Odluka o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta »Proširenje groblja Brešca« u iznosu od 2.000.000,00 kuna (slovima: dva milijuna kuna ).

II.

Ovlašćuje se Općinski načelnik da s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije sklopi ugovor za korištenje sredstava osiguranih iz ustupljenog dijela poreza na dohodak ostvarenog na području Općine Matulji za projekt naveden u točki I.

III.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/17-01/0009

URBROJ: 2156/04-01-3-02-17-0016

Matulji, 29. rujan 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća
Darjan Buković, bacc. oec.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr