SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 27. Petak, 29. rujna 2017.
OPĆINA MATULJI

41.

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine« broj 24/11, 61/11, 27/13, 2/14 i 96/16) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj: 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst i 39/15), Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 29. rujna 2017. godine, donosi:

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih
stranaka i članova izabranih s liste grupe birača
u Općinskom vijeću Općine Matulji za razdoblje
srpanj-rujan 2017. godine

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Matulji (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) za razdoblje srpanj-rujan 2017. godine, a koja su osigurana u Proračunu Općine Matulji za 2017. godinu.

Članak 2.

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki mjesečni iznos sredstava tako da svakoj političkoj stranci i članovima izabranim s liste grupe birača pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinim političkim strankama i članovima izabranih s liste grupe birača pripada i pravo na naknadu u visini od 10 % iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća.

Članak 3.

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se mjesečni iznos sredstava od 968,00 kuna.

Članak 4.

Političkim strankama i članovima izabranim s liste grupe birača zastupljenim u Općinskom vijeću raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Općine Matulji za 2017. godinu na način utvrđen u člankima 1., 2. i 3. ove Odluke kako slijedi:

1. Političke stranke:

-Istarski demokratski sabor - IDS 2.904,00 kuna,

-Hrvatska demokratska zajednica - HDZ 9.002,40 kuna,

-Socijaldemokratska partija Hrvatske-SDP 11.906,40 kuna,

-Primorsko-goranski savez - PGS 5.808,00 kuna,

-Hrvatska stranka umirovljenika - HSU 2.904,00 kuna,

-Akcija mladih - AM 5.808,00 kuna,

-Unija Kvarnera - 2.904,00 kuna,

-Živi zid - 3.194,40 kuna.

2. Članovi izabrani s liste grupe birača:

-Željko Grbac 2.904,00 kuna,

-Dean Maslić 2.904,00 kuna.

Članak 5.

Sredstva utvrđena u članku 4. ove Odluke, doznačuju se na žiro račun političke stranke, odnosno na poseban račun člana Općinskog vijeća izabranog s liste grupe birača.

Obračun i isplatu sredstava iz članka 4. ove Odluke obavlja upravno tijelo općinske uprave u čijoj je nadležnosti obračun i isplata naknade članova Općinskog vijeća.

Sredstva za redovito mjesečno financiranje iz članka 4. ove Odluke doznačuje se na žiro račun ogranaka političke odnosno na poseban račun člana izabranog s liste grupe birača tromjesečno u jednakim iznosima.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o raspoređivanju sredstva za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Matulji za 2017. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 4/2017).

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 011-01/17-01/0021

URBROJ: 2156/04-01-3-02-17-0004

Matulji, 29. rujan 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća
Darjan Buković, bacc.oec.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr