SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 27. Petak, 29. rujna 2017.
GRAD CRES

34.

Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« RH br. 82/15) i članka 47. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko goranske županije broj 29/09 i 14/13) Gradonačelnik Grada Cresa, nakon prethodno pribavljene Suglasnosti Državne uprave za zaštitu i spašavanje, putem Područnog ureda Rijeka, KLASA: 810-03/17-01/01 URBROJ:543-12-01-17-6, dana 25. rujna 2017. godine donosi

ODLUKU
o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav
civilne zaštite na području Grada Cresa

Članak 1.

Ovom Odlukom navode se operativne snage koje osim Stožera civilne zaštite imaju i pravnu osobnost kao pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Cresa s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Članak 2.

Operativne snage sustav civilne zaštite na području Grada Cresa su:

1.Stožer civilne zaštite Grada Cresa

2.DVD Cres

3.Gradsko društvo Crvenog križa - Podružnica Mali Lošinj

4.Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Rijeka

Članak 3.

Operativne snage koje se zaštitom i spašavanjem bave kao svojom redovnom djelatnošću djeluju sukladno svojim operativnim planovima i Planu zaštite i spašavanja za područje Grada Cresa. Istima se dostavljaju izvodi iz Plana zaštite i spašavanja za područje Grada Cresa.

Članak 4.

Pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Grada Cresa i sustav civilne zaštite Grada Cresa su:

1. Vodoopskrba i odvodnja Cres- Lošinj d.o.o., Cres

2. Elektrovoda d.o.o., Cres

3. Cresanka d.d., Cres

4. Lovačko društvo »Orebica«

5. SRD »Parangal«, Cres

Pravne osobe iz točke IV ove Odluke nositelji su posebnih zadaća u sustavu civilne zaštite.Za razradu dobivenih zadaća i usklađivanje sa operativnim snagama iz točke IV istima se dostavljaju izvodi iz Plana zaštite i spašavanja za područje Grada Cresa. Pravne osobe iz točke IV ove Odluke dužne su izraditi Operativni plan civilne zaštite u kojem razrađuju tko će provesti zadaće, kada, - prije, za vrijeme ili neposredno nakon velike nesreće i katastrofe, s kojim resursima te tko je za organiziranje snaga i provođenje zadaća odgovoran.

S pravnim osobama od interesa za zaštitu i spašavanje na području Grada Cresazaključuje se ugovori o međusobnoj suradnji kojima će se definirati potrebni ljudski resursi i materijalna sredstva te u kojem roku se uključuju u sustav civilne zaštite za područje Grada Cresa.

Članak 5.

Prava i obveze urediti će se sukladno odredbama:

-članka 17 . Zakona o sustavu civilne zaštite (NN broj 82/15),

-Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranju javnost u postupku njihovog donošenja (NN broj 49/17)

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 351-01/17-1/1

URBROJ:2213/02-02/17-13

Cres, 25. rujna 2017.

Gradonačelnik
Kristijan Jurjako, struč. spec. oec.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1028&mjesto=10002&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr