SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 27. Petak, 29. rujna 2017.
OPĆINA BAŠKA

48.

Temeljem članka 17. stavka 1. alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« 82/15) i članka 19. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 12/13, 31/15) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 26. rujna 2017. godine, donijelo je

SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite
na području Općine Baška za razdoblje
od 2017. do 2020. godine

1.UVOD

Zakonom o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15.) - u daljnjem tekstu: Zakon, određeno je da sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti ( preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj i državnoj razini te povezuje resurse i sposobnosti sudionika operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka, te ublažavanja posljedica velike nesreće ili katastrofe.

Člankom 17. Zakona propisane su i obveze jedinicama lokalne samouprave, koje se, među ostalim, odnose na izradu dokumenata iz sustava civilne zaštite, pa će i Općina Baška (u daljnjem tekstu: Općina) u narednom razdoblju pristupiti izradi takvih dokumenata - procjena rizika od velikih nesreća, plan civilne zaštite, plan djelovanja civilne zaštite, kao temeljnih dokumenata za daljnje funkcioniranje samog sustava civilne zaštite.

Općinsko vijeće će svake godine, pri donošenju proračuna, razmatrati i usvojiti godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava razmatraju se i usvajaju svake četiri godine.

2.PLANSKI DOKUMENTI

Općina ima izrađenu i usvojenu Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, te okoliša od katastrofa i velikih nesreća, Plan zaštite i spašavanja, te Plan civilne zaštite, koji ostaju na snazi do donošenja procjene rizika od velikih nesreća i Plana djelovanja civilne zaštite, sve u skladu sa člancima 93. i 97. Zakona, sve u roku ostavljenom Zakonom.

3.OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE
ZAŠTITE

3.1. Stožer civilne zaštite

Stožer civilne zaštite (u daljnjem tekstu: Stožer) imenuje Općinski načelnik.

Članovi Stožera obvezni su završiti odgovarajuće osposobljavanje, kako bi mogli provoditi mjere i aktivnosti civilne zaštite.

Stožer koordinira aktivnosti operativnih snaga civilne zaštite, različitih službi, ustanova i drugih skupina građana u izvanrednim situacijama.

Stožer se sastaje prema potrebi, u pravilu dva puta godišnje, uoči protupožarne sezone i neposredno prije donošenja proračuna za iduću godinu.

Na sjednicama Stožera razmatraju se aktivnosti, koje proizlaze iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara, koji donosi Vlada RH, analiziraju se stanje sustava civilne zaštite, smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite, te Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.

Stožer prati i uvježbavanje i opremanje operativnih snaga civilne zaštite.

Do imenovanja Stožera, dužnosti i obveze istoga ima Stožer zaštite i spašavanja.

3.2.Službe i postrojbe središnjih tijela državne uprave koja se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovnoj djelatnosti

Službe i postrojbe središnjih tijela državne uprave, koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovnoj djelatnosti, uključene su u zaštitu i spašavanje na području Općine kroz svoje sudjelovanje u Stožeru civilne zaštite (djelatnici MUP-a i DUZS Rijeka), kao savjetodavna tijela, ali i kao operativa u provođenju određenih zakonom propisanih radnji kojima se bave i u svojoj redovnoj djelatnosti.

3.3.Postrojbe vatrogastva - temeljna snaga sustava civilne zaštite:

Na području Općine djeluju:

. JVP Grada Krka,

.Dobrovoljno vatrogasno društvo Baška, te će se nastaviti s postojećim načinom financiranja i angažiranja postrojbe i društva.

3.4.Službe pravnih osoba, koje se civilnom zaštitom bave u svojoj redovitoj djelatnosti

3.4.1. Hrvatska gorska služba spašavanja

Općina će nastaviti suradnju s GSS-stanica Rijeka, koja provodi mjere vezane uz zaštitu ljudi, životinja i okoliša, te će i sufinancirati aktivnost službe.

3.4.2. Hrvatski Crveni križ

Na području Općine operativna snaga Hrvatskog Crvenog križa je Gradsko društvo Crvenog križa Krk i Općina će nastaviti financirati djelatnost društva Crvenog, time i nastaviti dosadašnju suradnju, sve sukladno pozitivnim zakonskim propisima.

3.4.3. Nastavni zavod za javno zdravstvo

Zavod provodi djelatnosti propisane zakonom, pa, među ostalim, provodi higijensko - epidemiološke mjere, opće mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, ispituje zdravstvenu ispravnost vode i mora, prati stanje okoliša itd., a Općina će sa Zavodom nastaviti suradnju, kako je to uređeno i Planom zaštite i spašavanja Općine.

3.5. Postrojbe, povjerenici i koordinatori civilne zaštite

3.5.1. Postrojba civilne zaštite

Na području Općine nije ustrojena postrojba civilne zaštite, jer postoje DVD Baška i Lovačko društvo Kamenjarka, s dovoljnim brojem pripadnika, te su navedena društva zadužena za obavljanje mjera civilne zaštite.

3.5.2. Povjerenici civilne zaštite

Povjerenike civilne zaštite za područje Općine imenuje Općinski načelnik, isto se planira u najskorijem razdoblju i to četiri povjerenika, po jedan za područje svakog naselja, odnosno mjesnog odbora, na području Općine (Baška, Batomalj, Draga Bašćanska, Jurandvor).

3.5.3. Koordinator na lokaciji

Koordinatora na lokaciji, prema potrebi, određuje načelnik stožera civilne zaštite iz redova operativnih snaga sustava civilne zaštite, a njegove zadaće utvrđene su Zakonom.

3.6. Pravne osobe u sustavu civilne zaštite

Osim osoba koje se civilnom zaštitom bave kao redovnom djelatnošću, postoje i druge organizirane snage, koje se mogu uključiti u sustav civilne zaštite. Oni su nositelji posebnih zadaća od interesa za sustav civilne zaštite. Dobivanjem određene zadaće, spomenute pravne osobe stječu status sudjelovatelja u provedbi utvrđenih mjera civilne zaštite na području Općine, te su dužne postupati u skladu s odredbama Zakona. Tim će se osobama, za razradu dobivenih zadaća i usklađivanje s operativnim snagama, dostaviti izvodi iz Plana djelovanja civilne zaštite za područje Općine, te će se s istima zaključiti ugovori o međusobnoj suradnji kojim se definiraju potrebni ljudski resursi i materijalna oprema, te u kojem roku se uključuju u sustav civilne zaštite za područje Općine.

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite određuju se odlukom predstavničkog tijela, a na prijedlog izvršnog tijela sukladno članku 17. stavak 1. podstavak 3. Zakona.

3.7. Udruge građana

Nastavit će se ili će se uspostaviti nova suradnja s udrugama, koje djeluju na području Općine, a čija djelatnost jest, ili može biti, od interesa za sustav civilne zaštite (planinarsko i ribarsko društvo, udruga branitelja, radio i dr.).

Sukladno članku 17. stavak 3. podstavak 2. Zakona, Općinski načelnik donosi plan, odnosno vrstu i način provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Temeljem članka 17. stavak 3. podstavak 6. Zakona Općinski načelnik je odgovoran za osnivanje operativnih snaga civilne zaštite sukladno usvojenim smjernicama i planu razvoja sustava civilne zaštite.

4.OSTALE AKTIVNOSTI U SUSTAVU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

4.1.Zahtjevi zaštite i spašavanja u prostornim planovima

Prilikom donošenja prostornih planova Općina će se pridržavati zahtjeva iz područja civilne zaštite.

4.2. Edukacija stanovnika

Nastavit će se s informiranjem stanovnika vezano općenito uz sustav civilne zaštite, a prigodom vježbi snaga civilne zaštite, održavat će se edukacije mještana, ali i zatražiti njihovo aktivno sudjelovanje.

4.3. Edukacija djece u školama i vrtićima

Edukaciju djece u školi provodit će se u suradnji s DUZS Područni ured Rijeka i Gradskim društvom Crvenog križa Krk.

4.4. Uspostava sustava uzbunjivanja

Postojeći sustav uzbunjivanja će se redovno kontrolirati i po potrebi proširivati.

4.5. Ostalo

U Općini će se i nadalje sustavno provoditi mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, te izdvajati sredstva za veterinarske usluge.

5.ZAKLJUČAK

Stanje izrađenosti dokumenata iz područja sustava zaštite i spašavanja je zadovoljavajuće i isti su na snazi do potrebnih izmjena (usklađivanja) postojećih ili donošenja novih dokumenata, sve sukladno Zakonu.

KLASA: 021-05/17-01/6

URBROJ: 2142-03-01/1-17-12

Baška, 26. rujna 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica
Tanja Grlj, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr