SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 27. Petak, 29. rujna 2017.
OPĆINA BAŠKA

46.

Temeljem članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/03, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), te članaka 16. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/15), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 26. rujna 2017. godine, donijelo je

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom redu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 10/08, 56/09, 10/13, 39/14, 12/17) u članku 16. stavak 18. briše se.

Članak 2.

Članak 64. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom od 6.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1.ako ne obilježi zgradu čiji je vlasnik, odnosno korisnik, kućnim brojem (čl. 6. st. 5.),

2.ako ne održava i ne čisti pločicu s kućnim brojem, čiji je vlasnik, odnosno korisnik (čl. 7. st. 4.),

3.ako neovlašteno skida i mijenja natpisne pločice s imenima ulica, trgova, parkova i sl., te one s kućnim brojevima (čl. 7. st. 5.),

4.ako ne popravi oštećenja i ne održava građevinsko- tehničku ispravnost vanjskih dijelova zgrade, čiji je vlasnik odnosno korisnik, sukladno propisima o gradnji i zaštiti kulturnih dobara. (čl. 8. st. 2.),

5.ako šara, crta i oštećuje vanjske zidove zgrada (čl. 8. st. 3.),

6.ako ne održava okućnicu odnosno okoliš zgrade urednima (čl. 9. st. 1.)

7.ako na javnim površinama i na nekretninama koje su vidljive s javno-prometnih površina odloži, uskladišti, ili na duži rok drži građevinski i drugi otpad, ili druge predmete i materijale - drva za ogrjev, željezo, lim, plovila, priključna vozila, kamp kućice, kontejnere, barake i sl. (čl. 9. st. 2.)

8.ako ne ukloni osušena stabla ili grane, odnosno ne podreže drveće i drugo zelenilo na način opisan u članku 9. stavak 3.

9.ako ne održava čistima, urednima i u ispravnom stanju, odnosno ne obnavlja, popravlja, zamjenjuje ili uklanja, ako su isti oštećeni, objekte i predmete postavljene na javno-prometne površine, na pročelja i zidove zgrada, ili na prozore, balkone, ograde i druge vanjske dijelove zgrada, koji su izravno okrenuti javno prometnim površinama (čl. 10. st. 1. i 2.),

10.ako postupi suprotno odredbi članka 11. stavak 1.,

11.ako zaštitu od sunca postavi suprotno odredbi članka 11. stavak 3.,

12.ako ne postavi odgovarajući natpis odnosno tvrtku, odnosno isti u roku ne ukloni (čl. 12.),

13.ako ne održava urednima i čistima zastave, transparente i druge prigodne natpise ili ukrase, čiji je vlasnik odnosno korisnik, postavljene na zgradama, te ih ne ukloni u roku od 24 sata od trenutka prestanka prigode radi koje su isti postavljeni (čl. 13.),

14.ako postavi oglas, reklamu ili plakat na lokaciju koja nije za to određena, ili je sadržaj istih suprotan zakonu i/ili javnom moralu (čl. 14.).

15.ako postupa protivno odredbama članka 16.,

16.ako postavi košaricu za otpad suprotno članku 19. stavak 3.,

17.ako uništi ili ošteti postavljene klupe i košarice za otpad (čl. 19. st. 4),

18.ako uništi ili ošteti rasvjetna tijela javne rasvjete (čl. 20. st. 2.),

19.ako postupa suprotno članku 20. stavak 3.,

20.ako bez odobrenja koristi uređaje ili objekte javne rasvjete (čl. 20. st. 7.),

21.ako protupožarne hidrante i hidrante za pranje i zalijevanje javnih površina ne održava u ispravnom stanju (čl. 21. st. 1.),

22.ako neovlašteno koristi, ošteti ili uništi hidrant (čl. 21. st. 2.),

23.ako javne zahode ne održava u stanju finkcionalne sposobnosti (čl. 22.),

24.ako komunalne objekte i uređaje ne održava u funkcionalnom stanju (čl. 23. st. 2.),

25.ako ne održava dječja i sportska igrališta i objekte na njima, te druge rekreacijske površine, kojima upravlja, u urednom i ispravnom stanju (čl. 24.),

26.ako ne održava čekaonice autobusnog prometa, taksi stajališta i pristaništa, kojima upravlja, u urednom stanju, uz sve propisane tehničke i higijenske uvjete (čl. 25.),

27.ako ne održava red i čistoću na javnim parkiralištima, kojima upravlja, i istima namjenski ne gospodari (čl. 26. st. 1.),

28.ako oborinsku vodu sa zemljišta, okućnice, krova i druge nekretnine upušta u sustav javne odvodnje oborinskih voda (članak 27. st. 4.),

29.ako pravovremeno ne zatraži čišćenje-pražnjenje septičke jame (čl. 28. st. 2.),

30.ako ne postupi sukladno članku 28. stavak 7.,

31.ako ne postupi sukladno članku 29. stavci 4., 5., 6.,

32.ako domaće životinje drži suprotno odredbama članka 30. stavci 1. i 2.,

33.ako postupa suprotno odredbi članka 32. st. 1.,

34.ako obavlja zabranjene radnje iz članka 33.,

35.ako obavlja zabranjene radnje iz članka 34.,

36.ako ošteti javno prometnu površinu ili objekt i uređaj, koji su njezin sastavni dio, odnosno izvodi radove na javnoj površini bez odobrenja nadležnog tijela, odnosno nenamjenski koristi ili prenamijeni javnu prometnu površinu (čl. 35. st. 1.),

37.ako vozilom čiji je vlasnik odnosno korisnik, tijekom vožnje ili dok je zaustavljeno, onečisti javnu površinu uljem, pijeskom, slamom, lišćem, piljevinom i sličnim tekućim ili rasutim materijalom (čl. 37.),

38.ako ne očisti javnu površinu onečišćenu izmetom i drugim otpacima izvedene životinje (čl. 39. st. 5.),

39.ako baca otpad u more ili isti odlaže na morskoj obali (čl. 41. st. 1.),

40.ako ne poduzme potrebne mjere u cilju zaštite morske obale, mora i vodotoka od zagađivanja masnim, naftnim i drugim otpacima (čl. 41. st. 2.),

41.ako plovilo, čiji je vlasnik, odnosno korisnik, ostavi na plažama, javnim površinama i zelenim površinama (čl. 41. st. 5.),

42.ako, u svojstvu korisnika, odnosno koncesionara, ne čisti uređene plaže i kupališta za vrijeme turističke sezone temeljito, svakodnevno (čl. 42. st. 6.),

43.ako pse i druge životinje vodi i drži na kupalištima, prirodnim i uređenim plažama (čl. 42. st. 7.),

44.ako na bilo koji način zauzme javnu površinu bez odobrenja Općinskog načelnika ili drugog tijela koje on za isto ovlasti (čl. 43. st. 1.),

45.ako, tijekom izvođenja građevinskih radova, ne postupi sukladno odredbama članka 44.,

46.ako, kao izvoditelj radova, prigodom izvođenja građevinskih radova, ne poduzme sve propisane i uobičajene mjere sigurnosti (članak 46.),

47.ako, prigodom izvođenja građevinskih radova, odlaže zemlju ili otpadni materijal izvan odlagališta predviđenih za tu svrhu (čl. 47. st.5.),

48.ako, bez odobrenja Općinskog načelnika, koristi javnu površinu za utovar i istovar robe, ogrjevnog i drugog materijala, te za piljenje drva (čl. 48. st. 1.),

49.ako istovarenu robu, te ogrjevni i drugi materijal, ne ukloni s javne površine u roku od 24 sata, te korištenu površinu ne očisti, odnosno ne privede stanju koje je prethodilo korištenju (čl. 48. st. 2.),

50.ako postupa suprotno članku 54. stavci 5., 6., 8., 9., 10., 11.,

51.ako, kao vlasnik ili korisnik zgrade, ne očisti snijeg i led svojih ulaznih vrata u zgradu, odnosno ispred vrata poslovnog prostora (čl. 57. st. 3.),

52.ako ne ukloni materijal kojim je posipana javna prometna površina, u roku od jednog dana od dana otapanja snijega i leda (čl.58. st. 2.),

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kn kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom od 1.000,00 kn kaznit će se:

.odgovorna osoba u pravnoj osobi,

.fizička osoba - građanin.

(4) Komunalni redar ovlašten je na mjestu izvršenja prekršaja naplatiti novčanu kaznu za prekršaje iz ovoga članka, u iznosu utvrđenom ovim člankom.«

Članak 3.

Članak 65. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 9.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1.ako postavlja klima uređaje, ventilacijske cijevi i odvode iz ugostiteljskih i drugih objekata, antene, plastičnu i aluminijsku stolariju i slične predmete i uređaje na pročeljima i zidovima zgrada, prozorima, balkonima, ogradama i drugim vanjskim dijelovima zgrada, koji su izravno okrenuti javno prometnim površinama, u dijelu Ulice kralja Zvonimira od br. 1. do broja 115, te u ulicama: Palada, Gorinka, Ribarska, Uskočka, Guncićevo, Kružna, Vladimira Nazora, Munter, Na vrti, Stari dvori, Dvori Narca, Potok, Dol i Emila Geistlicha u naselju Baška, kao i unutar registriranih povijesnih, zaštićenih cjelina ostalih naselja na području Općine Baška (čl. 8. st. 4. podstavak 1.),

2.ako vješa rublje, posteljinu, sagove i sl. na pročeljima i zidovima zgrada, prozorima, balkonima, ogradama i drugim vanjskim dijelovima zgrada, koji su izravno okrenuti javno prometnim površinama, unutar dijela registriranih povijesnih, zaštićenih dijelova naselja Baška - dio Ulice kralja Zvonimira od br. 1. do broja 115, te ulice Palada, Gorinka, Ribarska, Uskočka, Guncićevo, Kružna, Vladimira Nazora, Munter, Na vrti, Stari dvori, Dvori Narca, Potok i Dol, te registriranih povijesnih, zaštićenih cjelina ostalih naselja na području Općine Baška (čl. 8. st. 4., podstavak 2.),

3.ako vješa ili izlaže tekstil i drugu robu u svrhu obavljanja djelatnosti na pročeljima i zidovima zgrada, prozorima, balkonima, ogradama i drugim vanjskim dijelovima zgrada, na okvirima izloga, vratima, prozorima i fasadama poslovnih prostora (radnji) (čl. 8. st. 5.),

4.ako, u svrhu otklanjanja prijetnje sigurnosti prolaznika i štete na tuđoj imovini, trenutno ne pristupi saniranju znatnijeg oštećenja zgrade ili dijela iste, čiji je vlasnik odnosno korisnik (čl. 8. st. 6.),

5.ako na ugostiteljskoj i drugoj terasi, te montažnom objektu na javnim i drugim površinama, kao što su pozornice, kiosci, štandovi i slično, izvodi živu ili pušta reproduciranu glazbu, zvučne poruke i slično, na način da se zvuk reproducira izvan poslovnog objekta, na otvorenom prostoru ili je iz poslovnog prostora usmjeren prema otvorenim javnim prostorima, sve bez odobrenja Općinskog načelnika (čl. 17.),

6.ako na javnim parkiralištima drži kamp kućicu više od 24 sata, te neovlašteno obavlja trgovanje, pretovar robe i druge aktivnosti koje nisu u skladu s namjenom parkiranja(čl. 26. st. 2.),

7.ako baca otpadne materijale u vodotoke (čl. 27. st. 3.),

8.ako ispušta fekalije iz septičkih jama na susjedne površine, ili u vodotok, odnosno kanal oborinskih voda (čl. 28. st. 6.),

9.ako pušta životinje na javne površine bez nadzora (čl. 39. st. 1.),

10.ako izvodi, pušta ili šeta psa po javnim površinama nevezanog, odnosno bez uzice, kao i bez brnjice, ako je ista obveza propisana zakonom (čl. 39. st. 2.),

11.ako dovodi i pušta pse na travnjake, cvjetnjake, dječja igrališta i uređene plaže(čl. 39. st. 4.),

12.ako iz plovila, čiji je vlasnik odnosno korisnik, ispušta u more fekalije i druge otpadne tekućine (čl. 41. st. 4.)

13.ako na uređenim plažama, izvan za isto određenog prostora ili objekta, prodaje poljoprivredne i druge proizvode, te izletničke karte (čl. 42. st.8.),

14.ako odnosi oblutke, odnosno pijesak s plaža (članak 42. st. 9.),

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 4.500,00 kn kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom od 1.500,00 kn kaznit će se:

.odgovorna osoba u pravnoj osobi,

.fizička osoba - građanin.

(4) Komunalni redar ovlašten je na mjestu izvršenja prekršaja naplatiti novčanu kaznu za prekršaje iz ovoga članka, u iznosu utvrđenom ovim člankom.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/17-01/6

URBROJ: 2142-03-01/1-17-9

Baška, 26. rujna 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica
Tanja Grlj, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr