SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 27. Petak, 29. rujna 2017.
OPĆINA BAŠKA

45.

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13 i 65/17) i članka 29. StatutaOpćine Baška (»Službenenovine« Primorsko-goranskežupanijebroj 12/13, 31/15), OpćinskovijećeOpćine Baška nasjedniciodržanoj26. rujna2017. godine, donijelo je

O D L U K U
o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Baška

Članak 1.

(1) Donosi se Odluka o izradiIV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška (u nastavku: IV. izmjene i dopunePPUO Baška).

(2) Ovom Odlukom utvrđuju se pravna osnova i razlozi za izradu, obuhvat, ocjena stanja u obuhvatu, ciljevi i programska polazišta, način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu iz područja svog djelokruga te rokovi za izradu i izvori financiranja IV. izmjena i dopuna PPUO Baška.

Članak 2.

(1) Nositelj izrade odgovoran za postupak izrade i donošenja IV. izmjena i dopuna PPUO Baška je Jedinstveni upravni odjel Općine Baška.

(2) Stručni izrađivač IV. izmjena i dopuna PPUO Baška će biti pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja koja zadovoljava uvjete iz Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (»Narodne novine«, broj 136/15), (u nastavku: stručni izrađivač).

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IV. IZMJENA I DOPUNA PPUO BAŠKA

Članak 3.

(1) IV. izmjene i dopunePPUO Baška se izrađuju u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13 i 65/17) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine«, broj 106/98, 39/04, 45/04 i 163/ 04) te drugih zakona i propisa koji uređuju problematiku prostornog uređenja.

(2) Provedba postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš IV. izmjena i dopuna PPUO Baška provest će se po pribavljenom mišljenju Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko - goranske županije Riva 10, 51000 RIJEKA i sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, broj 80/13, 153/13 i 78/15) i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (»Narodne novine«, broj 03/17).

RAZLOZI DONOŠENJA IV. IZMJENA I DOPUNA PPUO BAŠKA

Članak 4.

U skladu s odredbama članka 76. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju IV. izmjenama i dopunama PPUO Baškaostvaruju se preduvjeti za gradnju sportske dvorane sa pratećim sadržajima na kčbr. 3307 k.o. Baška-nova neposrednim provođenjem PPUO Baška.

OBUHVAT IV. IZMJENA I DOPUNA PPUO BAŠKA

Članak 5.

Obuhvat IV. izmjena i dopuna PPUO Baška odnosi se isključivo na određivanje uvjeta za gradnju sportske dvorane sa pratećim sadržajima na kčbr. 3307 k.o. Baška-nova.

OCJENA STANJA U OBUHVATU IV. IZMJENA I DOPUNA PPUO BAŠKA

Članak 6.

(1) Temeljni dokument prostornog uređenja na području Općine Baška je Prostorni plan uređenja Općine Baška(»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 03broj 01/08, 11/12, 34/12 - pročišćeni tekst, 17/14, 36/16 i 02/17 - pročišćeni tekst), koji utvrđuje temeljnu organizaciju prostora, korištenje i namjenu površina s prijedlogom uvjeta i mjera njihova uređenja.

(2) Prema PPUO-u Baška kčbr. 3307 k.o. Baška-nova nalazi se izgrađenom izdvojenom građevinskom području izvan naselja sportsko-rekreacijske namjene Baška - sportski centar (planska oznaka R) u kojem su planirane građevinesportsko - rekreativne namjene(zatvoreni i otvoreni sadržaji). Za predmetni prostor PPUO Baška je utvrdio obvezu donošenja urbanističkog plana uređenja UPU-11.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IV. IZMJENA I DOPUNA PPUO BAŠKA

Članak 7.

(1) IV. izmjene i dopune PPUO Baška odnose se isključivo na izmjene dijelova tekstualnog i grafičkog dijela Plana koje uključuju:

-određivanje uvjeta za gradnju sportske dvorane sa pratećim sadržajima na kčbr. 3307 k.o. Baška-nova neposrednim provođenjem PPUO Baška u skladu s odredbama članka 76. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju,

-ukidanje obaveze izrade dijela urbanističkog plana uređenja UPU-11 u dijelu koji obuhvaća prostor kčbr. 3307 k.o. Baška-nova.

(2) IV. izmjenama i dopunama nije obuhvaćeno usklađenje PPUO Baška sa u međuvremenu donesenim zakonima i propisima, kao niti druge izmjene i dopune koje bi bile rezultat zahtjeva nadležnih javnopravnih tijela te primjedbi sudionika u javnoj raspravi, a koje se ne odnose na programska polazišta iz stavka 1. ovog članka.

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU IV. IZMJENA I DOPUNA PPUO BAŠKA

Članak 8.

Za izradu IV. izmjena i dopuna PPUO Baška nije planirana izrada posebnih stručnih podloga.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA IV. IZMJENA I DOPUNA PPUO BAŠKA

Članak 9.

Stručno rješenje IV. izmjena i dopuna PPUO Baška izradit će ovlašteni stručni izrađivač iz članka 2. ove Odluke u suradnji s Nositeljem izrade Plana.

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH
POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IV. IZMJENA I DOPUNA PPUO
BAŠKATE DRUGIH SUDIONIKA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADIIV. IZMJENA I DOPUNA PPUO BAŠKA

Članak 10.

(1) Zahtjeve (podaci, planske smjernice i dokumenti) iz područja svog djelokruga za potrebe izrade IV. izmjena i dopuna PPUO BaškaNositelj izrade će zatražiti od nadležnih javnopravnih tijela:

-MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta80, 10000 ZAGREB

-MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 RIJEKA

-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO - GORANSKA, Sektor zaštite od požara i civilne zaštite, Žrtava fašizma 3, 51000 RIJEKA

-DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured Rijeka, Riva 10, 51000 RIJEKA

-PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Krk, Trg bana Jelačića 3, 51500 KRK

-Javna ustanova ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE, Splitska 2/II, 51000 RIJEKA

-ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE, Nikole Tesle 9/IX, 51000 RIJEKA

-HAKOM - HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 ZAGREB

-HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 RIJEKA

-HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka, Pogon Krk, Braće Juras 11, 51500 KRK

-HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernoga Jadrana, Đure Šporera 3, 51000 RIJEKA

-PONIKVE d.o.o., Vršanska 14, 51500 KRK

-OPĆINA VRBNIK, Trg Škujica 7, 51516 VRBNIK

-OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 PUNAT

(2) Rok za dostavu zahtjeva za izradu IV. izmjena i dopuna PPUO Baška je 15 dana od dana dostave ove Odluke. Ako javnopravno tijelo ne dostavi tražene zahtjeve u navedenom roku smatra se da zahtjeva nema.

(3) Zahtjevi se mogu dati samo ukoliko su vezani uz obuhvat IV. izmjena i dopuna PPUO Baškaiz članka 5. ove Odluke, a ne u obuhvatu predmetnog Plana u cijelosti.

(4) Ako se u tijeku izrade IV. izmjena i dopuna PPUO Baška za to ukaže potreba u postupak izrade bit će uključeni i drugi sudionici.

PLANIRANI ROK ZA IZRADU IV. IZMJENA
I DOPUNA PPUO BAŠKA ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA

Članak 11.

(1) Rokovi za izradu pojedinih faza IV. izmjena i dopuna PPUO Baška:

-dostava zahtjeva za izradu IV. izmjena i dopuna PPUO Baška od nadležnih javnopravnih tijela - 30 dana od dana zaprimanja ove Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva,

-izrada Nacrta prijedloga IV. izmjena i dopuna PPUO Baška - 30 dana po isteku roka za dostavu zahtjeva, odnosno 30 dana od dana odabira stručnog izrađivača,

-Prijedlog IV. izmjena i dopuna PPUO za javnu raspravu utvrđuje Načelnik Općine Baška,

-javni uvid o Prijedlogu IV. izmjena i dopuna PPUO Baška - u trajanju od najmanje 8, a najviše 15 dana,

-izrada Izvješća o javnoj raspravi IV. izmjena i dopuna PPUO Baška-15 dana od isteka roka za davanje pisanih mišljenja, prijedloga i primjedbi,

-izrada Nacrta konačnog prijedloga IV. izmjena i dopuna PPUO Baška - 15 dana po prihvaćanju Izvješća o javnoj raspravi,

-Konačni prijedlog IV. izmjena i dopuna PPUO utvrđuje Načelnik Općine Baška,

-mišljenje Javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Primorsko - goranske županije u pogledu usklađenosti IV. izmjena i dopuna PPUO Baška sa Prostornim planom Primorsko - goranske županije - u roku od 15 dana,

-suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja u pogledu usklađenosti sa Zakonom o prostornom uređenju i propisima donesenim na temelju toga Zakona,

-usvajanje IV. izmjena i dopuna PPUO Baška - na prvoj narednoj sjednici po zaprimanjusuglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja,

-dostava završnog elaborata - u roku od 15 dana od donošenja IV. izmjena i dopuna PPUO Baška na Općinskom vijeću.

(2) Rokovi za provedbu pojedinih faza izrade i donošenja IV. izmjena i dopuna PPUO Baška utvrđeni ovom Odlukom mogu se korigirati pod uvjetima propisanim Zakonom.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IV. IZMJENA I DOPUNA PPUO BAŠKA

Članak 12.

Sredstava za izradu IV. izmjena i dopuna PPUO Baška osiguravaju se iz Proračuna Općine Baška i iz drugih izvora.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Do donošenja IV. izmjena i dopuna PPUO Baškaprilikom izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru primjenjivat će se odredbe važećeg PPUOBaška.

Članak 14.

(1) Po donošenju ove Odluke Nositelj izrade upućuje primjerak Odluke s pozivom za dostavom zahtjeva javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima koji su navedeni u članku 10. ove Odluke.

(2) Po objavi ove Odluke u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županijeOpćina Baška ćena mrežnim stranicama Općine Baška i na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja obavijestiti javnost o izradi IV. izmjena i dopuna PPUO Baška.

(3) Jedan primjerak ove Odluke dostavlja se u roku od najviše 15 dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije Javnoj ustanovi Hrvatski zavod za prostorni razvoj, Ulica Republike Austrije 20, 10000 ZAGREB.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/17-01/6

URBROJ: 2142-03-01/1-17-8

Baška, 26.rujna 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica
Tanja Grlj, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr