SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 27. Petak, 29. rujna 2017.
OPĆINA BAŠKA

44.

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/15), Općinsko vijeće Općine Baška na sjednici održanoj 26. rujna 2017. godine, donijelo je

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Općinskog
vijeća Općine Baška

Članak 1.

U Poslovniku o radu Općinskog vijeća Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/ 13, 31/15), članak 34. mijenja se i glasi:

» Stalna radna tijela Općinskog vijeća su:

1 .Mandatna komisija,

2.Odbor za izbor i imenovanje,

3.Odbor za statutarno-pravna pitanja,

4.Odbor za prostorno uređenje, komunalni sustav i razvoj Općine,

5.Odbor za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb,

6.Odbor za međuopćinsku i međunarodnu suradnju,

7.Odbor za obrazovanje, kulturu i manifestacije,

8.Odbor za sport i tehničku kulturu,

9.Odbor za turizam, gospodarstvo i obrtništvo,

10.Odbor za poljoprivredu i stočarstvo,

11.Odbor za ribarstvo, pomorstvo i obalnu djelatnost«

Članak 2.

Članak 38. stavak 2. mijenja se i glasi:

» Odbor ima predsjednika, potpredsjednika i 7 članova, koji se biraju iz redova članova Vijeća i iz reda gospodarstvenika, znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika, te predstavnika političkih stranaka koje imaju svoje članove u Vijeću.«

Članak 3.

Članak 42. mijenja se i glasi:

» Odbor za obrazovanje, kulturu i manifestacije:

.razmatra osiguravanje potreba građana u oblastima kulture i obrazovanja,

.prati provođenje politike u oblastima iz prethodne točke,

.razmatra i predlaže mjere u svezi s promicanjem zabavno-scenske ponude,

.obavlja druge poslove određene ovim Poslovnikom i aktima Vijeća.

Odbor ima predsjednika, potpredsjednika i 5 članova koji se biraju iz reda članova Vijeća i iz reda znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika.«

Članak 4.

Članak 43. stavak 2. mijenja se i glasi:

» Odbor ima predsjednika, potpredsjednika i 5 članova koji se biraju iz redova članova Vijeća i iz reda znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika.«

Članak 5.

Iza članka 43. dodaju se novi članci 43.a, 43.b i 43.c, koji glase:

»Članak 43.a

Odbor za turizam, gospodarstvo i obrtništvo:

.razmatra i predlaže koncepciju i strategiju razvitka turizma Općine Baška, uz vizije razvoja posebnih oblika turizma,

.razmatra i predlaže mjere u svezi s promicanjem i razvojem gospodarstva i obrtništva,

.prati provođenje politike u oblastima iz prethodnih točki,

.obavlja druge poslove određene ovim Poslovnikom i aktima Vijeća.

Odbor ima predsjednika, potpredsjednika i 3 člana koji se biraju iz reda članova Vijeća i iz reda stručnih i javnih djelatnika.

članak 43.b

Odbor za poljoprivredu i stočarstvo:

.razmatra i predlaže mjere u svezi s promicanjem i razvojem poljoprivrede i stočarstva,

.prati provođenje politike u oblastima iz prethodne točke,

.obavlja druge poslove određene ovim Poslovnikom i aktima Vijeća.

Odbor ima predsjednika, potpredsjednika i 5 članova koji se biraju iz reda članova Vijeća i iz reda stručnih i javnih djelatnika.

članak 43.c

Odbor za ribarstvo, pomorstvo i obalnu djelatnost:

.razmatra i predlaže mjere u svezi s promicanjem i razvojem ribarstva, pomorstva i obalne djelatnosti,

.prati provođenje politike u oblastima iz prethodne točke,

.obavlja druge poslove određene ovim Poslovnikom i aktima Vijeća.

Odbor ima predsjednika, potpredsjednika i 5 članova koji se biraju iz reda članova Vijeća i iz reda stručnih i javnih djelatnika.«

Članak 6.

Članak 91. stavak 3. mijenja se i glasi:

» U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinoj temi, te kako je glasovao svaki nazočni član Vijeća (»ZA«, »PROTIV« ili »SUZDRŽAN«).«

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/17-01/6

URBROJ: 2142-03-01/1-17-7

Baška, 26. rujna 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica:
Tanja Grlj, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr