SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 27. Petak, 29. rujna 2017.
OPĆINA BAŠKA

43.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/15), Općinsko vijeće Općine Baška na sjednici održanoj 26. rujna 2017. godine, donijelo je

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Statuta Općine Baška

Članak 1.

U Statutu Općine Baška (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 12/13, 31/15), članak 39. stavak 2. mijenja se i glasi:

» Stalna radna tijela Općinskog vijeća su:

1.Mandatna komisija,

2.Odbor za izbor i imenovanje,

3.Odbor za statutarno-pravna pitanja,

4.Odbor za prostorno uređenje, komunalni sustav i razvoj Općine,

5.Odbor za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb,

6.Odbor za međuopćinsku i međunarodnu suradnju,

7.Odbor za obrazovanje, kulturu i manifestacije,

8.Odbor za sport i tehničku kulturu,

9.Odbor za za turizam, gospodarstvo i obrtništvo,

10.Odbor za poljoprivredu i stočarstvo,

11.Odbor za ribarstvo, pomorstvo i obalnu djelatnost.«

Članak 2.

U Statutu Općine Baška (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 12/13, 31/15), u članku 40. stavak 4. dodaje se nova alineja 25. koja glasi:

-» osniva i imenuje stručna, radna i savjetodavna tijela radi pribavljanja mišljenja i prijedloga u svezi s rješavanjem pojedinih pitanja iz njegove nadležnosti, odnosno djelokruga;«

Dosadašnja alineja 25. postaje alineja 26.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/17-01/6

URBROJ: 2142-03-01/1-17-6

Baška, 26. rujna 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica
Tanja Grlj, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr