SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 26. Petak, 22. rujna 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

145.

Na temelju članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko- goranske županije je na 5. sjednici od 21. rujna 2017. godine, donijela

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju
Povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i ugovora
o koncesijama u Primorsko-goranskoj županiji

Članak 1.

Članak 2. Odluke o imenovanju Povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama u Primorsko-goranskoj županiji (»Službene novine« broj 5/17) - dalje u tekstu Odluka, mijenja se i glasi:

»Članak 2.

Zadaci Povjerenstva propisani su u članku 9. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/ 11, 83/12 i 10/17).«

Članak 2.

Članak 4. Odluke mijenja se i glasi:

»Članak 4.

Članu Povjerenstva u svrhu praćenja izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama pripada naknada u visini od 100,00 kuna neto po očevidu i podnesenom izvješću.

Zaposleni u upravnim tijelima Primorsko-goranske županije te druge osobe kojima se plaća osigurava u Proračunu Primorsko-goranske županije ne ostvaruju pravo na naknadu iz stavka 1. ovog članka.

Članovima Povjerenstva pripada pravo na naknadu troškova prijevoza i dnevnicu u visini koja je propisana za zaposlene u upravnim tijelima Primorsko-goranske županije.

Naknade iz stavka 1. i 3. ovog članka osigurat će se i isplaćivati iz Proračuna Primorsko-goranske županije.«

Članak 3.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadi za rad članova Povjerenstva za praćenje i izvršavanje odluka i ugovora o koncesiji (KLASA: 022-04/04-03/ 31, URBROJ: 2170/01-92-01-04-20 od 11. studenog 2004. godine).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/17-01/7

UR.BROJ: 2710/1-01-01/4-17-33

Rijeka, 21. rujna 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr