SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 26. Petak, 22. rujna 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

126.

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/ 08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst i 137/15- ispravak p.t.), članka 33. stavka 5. i članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) te članka 17. i 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupštine Primorsko-goranske županije na 5. sjednici održanoj dana 21. rujna 2017. godine,donijela je

ODLUKU
o naknadama članova Županijske skupštine
i članova stalnih radnih tijela Županijske skupštine
Primorsko-goranske županije

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se:

-osobe koje ostvaruju pravo na naknadu,

-vrste i način obračuna naknade,

-visina naknade,

-pravo na dnevnicu, korištenje osobnog automobila i parkirališta i drugo u službene svrhe.

Članak 2.

Pravo na naknadu ostvaruju slijedeće osobe:

-član Županijske skupštine (u daljnjem tekstu: Skupština),

-predsjednik Skupštine,

-potpredsjednik Skupštine,

-predsjednik Kluba članova Skupštine (u daljnjem tekstu: predsjednik Kluba),

-član stalnog radnog tijela Skupštine (u daljnjem tekstu: član Odbora).

Pravo na naknadu osobe iz stavka 1. ovog članka ostvaruju za vrijeme trajanja mandata.

Ako je mandat počeo odnosno završio unutar mjeseca, naknada se obračunava za cijeli mjesec.

II. VRSTE I NAČIN OBRAČUNA NAKNADA

Članak 3.

Utvrđuju se slijedeće naknade.

-mjesečna bruto naknada,

-bruto naknada za nazočnost sjednici.

Mjesečna bruto naknada isplaćuje se članovima Skupštine, predsjedniku i potpredsjedniku Skupštine i predsjedniku Kluba.

Bruto naknada za nazočnost isplaćuje se članu Odbora.

Naknade iz stavka 1. ovog članka čine umnožak osnovice i koeficijenta.

Odluku o visini osnovice donosi Župan.

III. VISINA NAKNADE

Članak 4.

Članu Skupštine mjesečna bruto naknada obračunava se primjenom koeficijenta 0,40.

Predsjedniku Skupštine mjesečna bruto naknada obračunava se primjenom koeficijentom 1,40.

Potpredsjedniku Skupštine mjesečna bruto naknada obračunava se primjenom koeficijentom 0,50.

Predsjedniku Kluba mjesečna bruto naknada obračunava se primjenom koeficijentom 0,50.

Isplata mjesečne bruto naknade iz stavka 2. i 3. ovog članka isključuje isplatu bruto naknade za nazočnost iz članka 6. ove Odluke.

Članak 5.

Članu Odbora koji je ujedno i član Skupštine bruto naknada za nazočnost se obračunava primjenom koeficijenta 0,10.

Članu Odbora koji nije član Skupštine bruto naknada za nazočnost se obračunava primjenom koeficijenta 0,15.

Predsjedniku Odbora koji je ujedno i član Skupštine bruto naknada za nazočnost se obračunava primjenom koeficijenta 0,15.

Predsjedniku Odbora kojinije član Skupštine bruto naknada za nazočnost se obračunava primjenom koeficijenta 0,20.

Članak 6.

Bruto naknada za nazočnost na sjednici pripada članu Odbora za rad samo u jednom odboru i isplaćuje se za nazočnost sjednicama odbora bez obzira koliko se sjednica ili nastavaka sjednica održalo u određenom mjesecu.

Članak 7.

Član Odbora i predsjednik Odbora koji su ujedno i članovi Skupštine nemaju pravo na bruto naknadu za nazočnost ako je sjednica odbora održana istoga dana kada i sjednica Skupštine.

IV. NAKNADA PRIJEVOZNIH TROŠKOVA

Članak 8.

Osoba koja ostvaruje pravo na naknadu temeljem ove Odluke, kada je nazočna sjednici Skupštine, sjednici Odbora odnosno sjednici Klubova članova Skupštine ili drugo po pozivu predsjednika Skupštine ili Župana, pripada naknada prijevoznih troškova od mjesta stanovanja osobe do mjesta gdje se održava sjednica/sastanak, ako je mjesto stanovanja osobe udaljeno od mjesta održavanja sjednice/sastanka više od 20 kilometara.

Članak 9.

Naknada prijevoznih troškova priznaje se u visini cijene putne karte sredstvima javnog prijevoza od mjesta stanovanja osobe koja ostvaruje pravo na naknadu do mjesta održavanja sjednice Skupštine, sjedniceOdbora odnosno sjednice Klubova članova Skupštine ili drugog po pozivu predsjednika Skupštine ili Župana.

Pravo na naknadu prijevoznih troškova pripada i predsjednicima Klubova kada su nazočni sastanku kojeg, oba vezno pred sjednicu Skupštine, sazove predsjednik Skupštine kako bi im dao potrebne obavijesti o radu Skupštine odnosno u svezi predstojeće sjednice Skupštine.

V. NAKNADE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

Članak 10.

Osoba koja ostvaruje pravo na naknadu temeljem ove Odluke može biti upućena na službeno putovanje, u zemlji ili inozemstvu, za što joj pripada naknada prijevoznih troškova, dnevnica i naknada troškova noćenja.

Članak 11.

Pravo na naknadu prijevoznih troškova za službeno putovanje ostvaruje se na temelju priložene putne karte.

Dnevnica za službeno putovanje, u zemlji ili inozemstvu, kao i troškovi noćenja određuju se u visini koja je aktom Župana propisana za službenike i namještenike u upravnim tijelima Primorsko-goranske županije (dalje u tekstu: Županije).

Pravo na dnevnicu i troškove noćenja u visini određenoj stavkom 2. ovog članka priznaje se i članu Skupštine odnosno članu Odbora, ako je zbog izvanrednih okolnosti (npr. elementarna nepogoda i sl.) bio spriječen po završetku sjednice vratiti se u mjesto stanovanja.

VI.KORIŠTENJE AUTOMOBILA I PARKIRALIŠTA U SLUŽBENE SVRHE

Članak 12.

Župan može osobi koja ostvaruje pravo na naknadu odobriti korištenje službenog automobila ili osobnog vozila za službene potrebe.

Prijedlog iz stavka 1. ovog članka za članove Skupštine i članove Odbora daje predsjednik Skupštine.

Naknada za korištenje osobnog automobila u službene svrhe obračunava se na način propisan za službenike i namještenike u upravnim tijelima Županije.

Članak 13.

Osoba koja ostvaruje pravo na naknadu temeljem ove Odluke ostvaruje i pravo na korištenje parkirnog prostora Rijeka plus d.o.o. na Delti, bez naknade, u vrijeme održavanja sjednice Skupštine, sjednice odbora odnosno sjednice klubova članova Skupštine ili drugog po pozivu predsjednika Skupštine ili Župana.

Članak 14.

Za službene potrebe Župan može predsjedniku Skupštine odobriti korištenje računala i mobilnog telefona u vlasništvu Županije.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadama članova Županijske skupštine, stalnih radnih tijela Županijske skupštine i članova Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 18/05 i 19/06) i Odluka o naknadama članova Županijske skupštine i članova stalnih radnih tijela Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 48/09).

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana njezine objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/17-01/7

UR.BROJ: 2710/1-01-01/4-17-39

Rijeka, 21. rujna 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr