SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 26. Petak, 22. rujna 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

124.

Na temelju 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine« broj 24/ 11, 61/11, 27/13, 48/13-pročišćeni tekst, 02/14-OUSRH, 96/ 16 i 70/17), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 5. sjednici dana 21. rujna 2017. godine donijela je

O D L U K U
o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranka i članova izabranih s liste grupe birača
zastupljenih u Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije za razdoblje srpanj - prosinac 2017. godine

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Skupština) za razdoblje srpanj - prosinac 2017. godine, koja su osigurana u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2017. godinu.

Članak 2.

Za svakog člana Skupštine utvrđuje se jednaki tromjesečni iznos sredstava tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova u trenutku konstituiranja Skupštine.

Za svakog izabranog člana Skupštine podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci, odnosno nezavisnom članu pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Skupštine.

Mladom nezavisnom članu Skupštine i političkoj stranci za svakog mladog člana Skupštine izabranog s njezine liste, pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Skupštine.

Pod mladim članom Skupštine podrazumijeva se osoba do 29. godine života.

Naknade iz stavka 2. i 3. ovog članka međusobno se isključuju, odnosno naknada uvećana za 10% isplaćuje se samo po jednom osnovu.

Članak 3.

Za svakog člana Skupštine utvrđuje se tromjesečni iznos sredstava od 6.840,00 kuna.

Za svakog člana Skupštine podzastupljenog spola i mladog člana Skupštine utvrđuje se tromjesečni iznos sredstava od 7.530,00 kuna.

Članak 4.

Političkim strankama i nezavisnim članovima zastupljenim u Skupštini raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Primorsko-goranske županije za razdoblje srpanj - prosinac 2017. godine na način utvrđen u članku 2. ove Odluke u tromjesečnim iznosima kako slijedi:

                                               *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 5.

Naloge za doznaku financijskih sredstava iz članka 4. ove Odluke, političkim strankama i nezavisnim članovima priprema upravno tijelo u kojem se obavljaju poslovi za Skupštinu.

Financijska sredstva iz članka 4. ove Odluke doznačuju se na žiroračun političke stranke, odnosno na poseban račun nezavisnog člana Skupštine na sljedeći način:

-u rujnu 2017. godine za razdoblje od 13. srpnja do 30. rujna 2017. godine;

-u listopadu 2017. godine za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2017. godine.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka financiranju političkih stranaka i nezavisnih članova u Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 20/07, 8/09 i 39/09).

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana njezine objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/17-01/7

UR.BROJ: 2710/1-01-01/4-17-37

Rijeka, 21. rujna 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr