SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 25. Petak, 15. rujna 2017.
OPĆINA PUNAT

49.

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/ 11, 144/12, 94/13 - Zakon o održivom gospodarenju otpadom, 153/13 - Zakon o gradnji, 147/15 i 36/15 - Zakon o pogrebničkoj djelatnosti), članka 9. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Punat (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 40/14, 8/15, 19/15 i 26/15) te članak 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Punat na 4. sjednici održanoj 15. rujna 2017. godine donosi

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA
Odluke o komunalnim djelatnostima koje se
mogu obavljati na temelju ugovora o koncesiji na
području Općine Punat

Članak 1.

U članku 2. stavku 1. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora o koncesiji na području Općine Punat (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 14/15) briše se točka 1.

Točke 2. i 3. postaju točke 1. i 2.

Članak 2.

U članku 6. stavku 1. Odluke iza alineje 5. dodaje se alineja 6. koja glasi:

»- predlaganje vrste i vrijednosti pojedinog jamstva«.

Dosadašnja alineja 6. postaje alineja 7.

Članak 3.

U članku 7. stavku 1. Odluke briše se alineja 4.

U članku 7. stavku 1. Odluke alineja 6. mijenja se i glasi:

»- ostale podatke, sukladno članku 22. stavku 2. točki 5. Zakona o koncesijama«

Dosadašnje alineje 5., 6., 7. i 8. postaju alineje 4., 5., 6. i 7.

Članak 4.

U članku 9. stavku 1. dodaje se točka 2. f) koja glasi:

»- naznaku postupka davanja koncesije«.

Članak 5.

U članku 9. stavku 1. briše se točka 3.c).

Točka 3.d) postaje točka 3.c).

Članak 6.

Članak 18. Odluke mijenja se i glasi:

»Kriteriji na kojima se temelji odabir najpovoljnije ponude jesu:

1.u slučaju ekonomski najpovoljnije ponude sa stajališta davatelja koncesije, kriteriji vezani uz predmet koncesije, kao što su: kvaliteta, što uključuje tehničko dostignuće, estetske, inovacijske, funkcionalne i ekološke osobine, operativni troškovi i troškovi upravljanja, ekonomičnost, servisiranje i tehnička pomoć nakon isporuke, datum isporuke i rokovi isporuke ili rokovi završetka radova, cijena usluge za krajnje korisnike, visina naknade za koncesiju, ili

2. najviša ponuđena naknada za koncesiju.«

Članak 7.

U članku 23. stavku 1. Odluke briše se alineja 3.

Dosadašnje alineje 4, 5., i 6. postaju alineje 3., 4., i 5..

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije.«

KLASA:021-05/17-01/7

URBROJ:2142-02-01-17-13

Punat, 15. rujna 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr