SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 25. Petak, 15. rujna 2017.
OPĆINA PUNAT

45.

Na temelju članka 78. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko goranske županije, br. 25/ 09, 35/09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Punat na 4. sjednici održanoj 15. rujna 2017. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PLANA
davanja koncesija na području Općine Punat
za 2017. godinu

Članak 1.

U Godišnjem planu davanja koncesija na području Općine Punat za 2017. godinu («Službene novine Primorsko - goranske županije» broj 30/16) članak 1. mijenja se i glasi:

»Općina Punat u 2017. godini planira dati sljedeću koncesiju:

1.KONCESIJA ZA OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA

-planirani broj koncesija: jedna koncesija,

-rok na koji se koncesija planira dati: pet godina,

-početak koncesije: studeni 2017. godine,

-procijenjena godišnja naknada za koncesiju: 8.000,00 kn

-pravni osnov za davanje koncesije: Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/ 97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/ 12, 94/13 - Zakon o održivom gospodarenju otpadom i 153/13 - Zakon o gradnji, 147/14 i 36/15 - Zakon o pogrebničkoj djelatnosti), Zakon o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17) i Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Punat («Službene novine Primorsko goranske županije» broj 40/ 14, 8/15, 19/15 i 26/15).«

Članak 2.

Dodaje se članak 2. koji glasi:

»U 2017. godini ne ističe ugovorena koncesija, već će se važeći ugovor o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova sporazumno raskinuti.«

Članak 3.

Izmjene i dopune Godišnjeg plana davanja koncesija na području Općine Punat stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije.«

KLASA:021-05/17-01/7

URBROJ:2142-02-01-17-9

Punat, 15. rujna 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr