SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 25. Petak, 15. rujna 2017.
OPĆINA PUNAT

44.

Na temelju članka 39. stavka 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09, 13/13 i 19/13 - pročišćeni tekst), i članka 6. stavka 2. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) Općinsko vijeće Općine Punat na 4. sjednici održanoj 15. rujna 2017. godine donosi

O D L U K U
o imenovanju članova Vijeća za koncesijska odobrenja
na pomorskom dobru Općine Punat

Članak 1.

Ovom Odlukom imenuju se članovi Vijeća za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru Općine Punat u sastavu:

Predstavnici Općine Punat:

1. Nataša Kleković;

2. Elfrida Mahulja;

3. Davor Pijaca

Predstavnik Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije:

1. Zlatan Marunić

Predstavnik Lučke ispostave Punat:

1. Marino Ivošić

Članak 2.

Vijeće za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru Općine Punat djeluje u skladu s nadležnostima, pravima i obvezama utvrđenim Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama, Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru i drugim podzakonskim aktima.

Članak 3.

Mandat članova Vijeća za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru Općine Punat traje do konstituiranja novog saziva Općinskog vijeća Općine Punat.

Po isteku mandata, članovi Vijeća za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru Općine Punat mogu biti ponovo birani.

Članak 4.

Prvu sjednicu Vijeća za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru Općine Punat saziva općinski načelnik Općine Punat.

Članak 5.

Članovi Vijeća za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru Općine Punat između sebe biraju predsjednika Vijeća.

Članak 6.

Članovima Vijeća za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru Općine Punat dužnost može prestati i prije isteka mandata u sljedećim slučajevima:

-smrću člana;

-razrješenjem na vlastiti zahtjev;

-razrješenjem na prijedlog čelnika tijela koje je predložilo njihovo imenovanje.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/17-01/7

URBROJ:2142-02-01-17-8

Punat, 15. rujna 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr