SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 25. Petak, 15. rujna 2017.
OPĆINA MATULJI

35.

Na temelju članka 43. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 33/01, 60/ 01 - vjerod. tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/ 11 i 144/12)) donosim dana 14. lipnja 2017. godine sljedeću:

ODLUKU
o povjeravanju poslova zamjenici O
pćinskog načelnika

I.

Ovom Odlukom povjeravam Eni Šebalj, prof., zamjenici Općinskog načelnika obavljanje poslova iz djelokruga Općinskog načelnika koji se odnose na pripremu akata iz nadležnosti Općinskog načelnika, praćenje stanja i provedbu odluka Općinskog načelnika i Općinskog vijeća u području društvenih djelatnosti iz samoupravnog djelokruga Općine Matulji (briga o djeci, odgoj i osnovno obrazovanje, socijalna skrb i primarna zdravstvena zaštita, kultura, tehnička kultura i sport) i u ostalim programima u kojima Općina Matulji osigurava dodatni standard iz samoupravnog djelokruga Općine Matulji i tobriga o djeci, odgoj i osnovno obrazovanje, socijalna skrb i primarna zdravstvena zaštita, kultura, tehnička kultura i sport.

Pored poslova iz stavka 1. ove točke povjeravam zamjenici Općinskog načelnika i poslove koordinacije s ustanovama u vlasništvu Općine Matulji (Dječji vrtić Matulji, Osnovna škola »Doktor Andrija Mohorovičić«, Matulji i Osnovna škola »Drago Gervais«, Brešca, Memorijalni centar »Lipa pamti«) i drugim ustanovama i pravnim osobama koje djeljuju na području Općine Matulji, te poslove suradnje s civilnim sektorom.

Zamjenica Općinskog načelnika je odgovorna za obavljanje povjerenih poslova iz stavka 1. i 2. ove točke, Općinskom načelniku.

II.

U obavljanju povjerenih poslova iz točke I. ove Odluke zamjenica Općinskog načelnika je dužna pridržavati se pisanih i usmenih uputa Općinskog načelnika i podnositi redovno izvješće Općinskom načelniku, te parafirati akte iz područja povjerenih poslova upućenih na potpis Općinskom načelniku.

U obavljanju povjerenih poslova iz točke I. ove odluke zamjenica Općinskog načelnika je ovlaštena primati stranke, poslovne partnere i predstavnike drugih subjekata s kojima Općina službeno komunicira.

 

III.

Odluku o obavljanju poslova predstavljanja Općine Matulji u protokolarnim prigodama donijet ću za svaki pojedini slučaj, neovisno o području povjerenih poslova iz točke I. ove Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, na oglasnoj ploči Općine Matulji i na mrežnim stranicama Općine MATULJI.

KLASA: 011-01/17-01/0022

URBROJ: 2156/04-01-3-02-17-0002

Općinski načelnik
Općine Matulji

Mario Ćiković, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1026&mjesto=51211&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr