SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 25. Petak, 15. rujna 2017.
OPĆINA MATULJI

34.

Na temelju članka 43. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 33/01, 60/ 01 - vjerod. tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/ 11 i 144/12) donosim dana 14. lipnja 2017. godine sljedeću

ODLUKU
o povjeravanju poslova zamjeniku
Općinskog načelnika

I.

Ovom Odlukom povjeravam mr.sc. BRUNI FRLANU, zamjeniku Općinskog načelnika obavljanje poslova iz djelokruga Općinskog načelnika koji se odnose na pripremu akata iz nadležnosti Općinskog načelnika, praćenje stanja i provedbu odluka Općinskog načelnika i Općinskog vijeća u području djelatnosti iz samoupravnog djelokruga Općine Matulji koji se odnose na zaštitu i na unapređenje prirodnog okoliša, na protupožarnu i civilnu zaštitu te javni prijevoz na području Općine Matulji.

Pored poslova iz stavka 1. ove točke povjeravam zamjeniku Općinskog načelnika i poslove koordinacije s trgovačkim društvima u vlasništvu i /ili pretežitom vlasništvu Općine Matulji (Komunalac d.o.o., KD Autotrolej d.o.o., Javna vatrogasna postrojba Opatija, Žičara Učka d.o.o. i Nova Liburnija d.o.o.).

Zamjenik Općinskog načelnika je odgovoran za obavljanje povjerenih poslova iz stavka 1. i 2. ove točke, Općinskom načelniku.

II.

U obavljanju povjerenih poslova iz točke I. ove Odluke zamjenik Općinskog načelnika je dužan pridržavati se pisanih i usmenih uputa Općinskog načelnika i podnositi redovno izvješće Općinskom načelniku, te parafirati akte iz područja povjerenih poslova upućenih na potpis Općinskom načelniku.

U obavljanju povjerenih poslova iz točke I. ove odluke zamjenik Općinskog načelnika je ovlaštena primati stranke, poslovne partnere i predstavnike drugih subjekata s kojima Općina službeno komunicira.

III.

Odluku o obavljanju poslova predstavljanja Općine Matulji u protokolarnim prigodama donijet ću za svaki pojedini slučaj, neovisno o području povjerenih poslova iz točke I. ove Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, na oglasnoj ploči općine Matulji i na mrežnoj stranici Općine Matulji.

KLASA: 011-01/17-01/0019

URBROJ: 2156/04-01-3-02-17-0006

Općinski načelnik
Općine Matulji

Mario Ćiković, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1026&mjesto=51211&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr