SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 25. Petak, 15. rujna 2017.
OPĆINA DOBRINJ

51.

Na temelju članka 17. stavka 1. alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne Novine« broj 82/15)) i članka 31. StatutaOpćine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranskežupanije« broj 35/09, 10/13 i 36/13) OpćinskovijećeOpćine Dobrinj, na3. sjedniciodržanoj dana 13. rujna 2017. godine, donijelo je

Z A K L J U Č A K
o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite
na području Općine Dobrinj u 2016. godini

I.Usvaja se Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Dobrinj u 2016. godini, kojaje sastavni dio ovog Zaključka i neće se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.Analiza će se objaviti na internetskim stranicama Općine Dobrinj: www.dobrinj.hr

II.Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/17-01/5

URBROJ:2142-04-01-17-4

Dobrinj, 13. rujna 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog vijeća
Zoran Kirinčić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr