SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 25. Petak, 15. rujna 2017.
OPĆINA DOBRINJ

50.

Na temelju članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09, 10/13 i 36/13) i članka 8. Odluke o upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/12 i 24/16), a u svezi sa člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/ 00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/ 09, 143/12 i 152/14) i člankom 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-proč.tekst i 137/15) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 3. sjednici održanoj dana 13. rujna 2017. godine, donijelo je

O D L U K U

1.Općinsko vijeće Općine Dobrinj donosi Odluku o prodaji dijela nekretnina u vlasništvu Općine Dobrinj i to dijela z.č. 1074/1, udio 546/1026005, ukupno 546 m2, upisana u zk. ul. 9985, k.o. Soline.

2.Utvrđuje se da je Nalazom sudskog vještaka građevinske struke od 13. rujna 2017. godine, a koji je nalaz sastavni dio ove Odluke, procijenjena tržišna vrijednost dijela z.č. 1074/1, ukupno 546 m2, k.o. Soline, u iznosu od 131,90EÎ/m2 odnosno 980,00 kn/ m2, ukupno 72.020,21EÎ odnosno 535.080,00 kn.

3.Nalaže se Povjerenstvu za provedbu javnog prikupljanja ponuda u postupcima raspolaganja nekretninama da provede postupak javnog prikupljanja i otvaranja ponuda te da sastavi zapisnik o otvaranju ponuda i prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, sve sukladno odredbama Odluke o upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Dobrinj.

4.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

KLASA:021-05/17-01/5

URBROJ: 2142-04-01-17-7

Dobrinj, 13. rujna 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog vijeća
Zoran Kirinčić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr