SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 25. Petak, 15. rujna 2017.
OPĆINA ČAVLE

48.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/14, 26/14 i 27/15) Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj dana 14. rujna 2017. godine donijelo je

ODLUKU
o stipendiranju sportaša

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti za stjecanje prava, kriteriji za dodjelu te postupak dodjele sportskih stipendija u Općini Čavle.

Izrazi koji se u ovoj odluci koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.

Članak 2.

Stipendije se dodjeljuju sportašima I., II. ili III. kategorije sukladno kategorizaciji Hrvatskog olimpijskog odbora (u daljnjem tekstu HOO).

Broj sportskih stipendija i visinu pojedinačnog iznosa stipendije utvrđuje općinski načelnik Općine Čavle (u daljnjem tekstu: načelnik) za svaku kalendarsku godinu posebno, a u skladu s proračunskim sredstvima.

Stipendije se dodjeljuju za razdoblje unutar 12 mjeseci.

Članak 3.

Sportašima I., II. ili III. kategorije sukladno kategorizaciji HOO-a stipendije se na temelju javnog natječaja.

Odluku o raspisivanju natječaja donosi načelnik u mjesecu listopadu.

Obavijest o natječaju se objavljuje u dnevnom tisku, a cjeloviti tekst natječaja na oglasnoj ploči i web stranici Općine.

Obrada prijava pristiglih na natječaj i sastavljanje rang liste obavlja Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle, te podnosi načelniku prijedlog za odabir stipendista.

Odluka načelnika i rang-lista prijavljenih stipendista objavljuju se na oglasnoj ploči Općine Čavle i na web stranici Općine Čavle.

Načelnik donosi odluku o odabiru stipendista u roku od 30 dana od dana zaključenja natječaja.

Članak 4.

Pravo na stipendiju, imaju sportaši koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

-da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Čavle najmanje godinu dana prije dana podnošenja zamolbe,

-da im je izdano Rješenje o kategorizaciji za sportaše I., II. ili III. kategorije sukladno kategorizaciji HOO-a,

-da su između 15 i 25 godina starosti.

Članak 5.

Ako broj zaprimljenih zamolbi premašuje broj sportskih stipendija utvrđen odlukom iz članka 2. stavak 2. ove Odluke, sportske stipendije će se dodijeliti sljedećim redoslijedom:

-sportašima kategoriziranima u višu kategoriju,

-sportašima - članovima kluba, odnosno sportske udruge, sa sjedištem na području Općine Čavle.

Članak 6.

Pravo na stipendiju nemaju sportaši koji:

-ostvaruju neku drugu stipendiju, bez obzira po kojoj osnovi (u Općini Čavle, kao i u bilo kojoj drugoj Instituciji),

-su registrirani korisnici stimulativnih ili opojnih sredstava.

Ako podnositelj zamolbe prima drugu stipendiju, može se opredijeliti za njemu povoljniju.

Članak 7.

Rok za dostavu prijave na natječaj je 15 dana od dana dostave obavijesti o natječaju u Novom listu.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Članak 8.

Udovoljavanje uvjetima ove Odluke dokazuje se preslikama sljedećih isprava:

-domovnicom,

-ispunjenim obrascem za provjeru prebivališta,

-potvrda o članstvu u klubu, odnosno sportskoj udruzi, izdanu od sportskog kluba, odnosno sportske udruge,

-Rješenjem o kategorizaciji za sportaše I., II. ili III. kategorije sukladno kategorizaciji HOO-a,

-izjavom o učestvovanju na natjecanjima u zadnjih godinu dana od dana objave natječaja,

-izjavom da ne prima stipendiju po niti jednoj drugoj osnovi,

-izjava da nije korisnik stimulativnih ili opojnih sredstava.

Članak 9.

Sportska udruga koja djeluje na području Općine Čavle, dužna je, na zahtjev Općine, dostaviti potrebne podatke o sportašima razvrstanima u neku od kategorija HOO kako bi se dobila slika o njegovoj sportskoj aktivnosti u proteklom razdoblju.

U slučaju da sportska udruga ne postupi prema prethodnim stavcima ovog članka kao i ako uskrati svoga člana (kandidata za stipendiju) za potrebne podatke, općinski načelnik donijeti će odluku o valjanosti kandidature.

Članak 10.

Stipendije se dodjeljuju bespovratno osim u slučaju ako:

-stipendist u vrijeme dobivanja stipendije pravomoćno bude osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora,

-stipendist u vrijeme dobivanja stipendije više ne bude član niti jedne sportske udruge na osnovi koje može ostvariti pravo na sportsku stipendiju,

-se utvrdi da je u vrijeme dobivanja stipendije stipendist uzimao ili uzima nedozvoljena stimulativna sredstva,

-u vrijeme dobivanja stipendije, bez opravdanih razloga stipendist odbije nastupiti za nacionalnu selekciju kao i ako bez opravdanih razloga odbije na bilo koji način zastupati interese Općine Čavle,

-stipendist svojim nedoličnim ponašanjem bude narušavao ugled kluba, odnosno sportske udruge Općine ili Države.

Ako se utvrdi da su ispunjeni uvjeti iz stavka 1. ovog članka, općinski načelnik donijet će Odluku o raskidu ugovora te povratu cjelokupnog isplaćenog iznosa stipendije.

Članak 11.

Međusobna prava i obveze Općine Čavle, kao davatelja sportske stipendije i primatelja sportske stipendije, u skladu s ovom Odlukom, uređuju se ugovorom.

Ugovor sadrži podatke o ugovornim stranama, iznos stipendije i način isplate, rok na koji je sklopljen, odredbe o vraćanju stipendije, mjesto i nadnevak zaključenja ugovora te potpisa ugovornih strana.

Članak 12.

Korisniku stipendije prestaje pravo na stipendiju zbog bilo kojeg od sljedećih razloga:

-ako tijekom godine za koju se dodjeljuje stipendija promijeni prebivalište s područja Općine Čavle, danom promjene prebivališta, osim ako je pravo na stipendiju stekao temeljem članka 5. stavka 2. ove Odluke.

-ako u vrijeme dobivanja stipendije pravomoćno bude osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora, danom pravomoćnosti presude,

-ako u vrijeme dobivanja stipendije više ne bude član niti jedne sportske udruge na osnovi koje može ostvariti pravo na sportsku stipendiju, danom prestanka članstva,

-ako na vrijeme, a najkasnije u roku od 30 dana od nastalih promjena ne dostavi Općini o promjeni statusa sportaša,

-ako se utvrdi da je u vrijeme dobivanja stipendije uzimao ili uzima nedozvoljena stimulativna sredstva, danom utvrđivanja,

-ako u vrijeme dobivanja stipendije, bez opravdanih razloga odbije nastupiti za nacionalnu selekciju kao i ako bez opravdanih razloga odbije na bilo koji način zastupati interese Općine Čavle, danom obijanja.

Ako se utvrdi da su ispunjeni uvjeti iz stavka 1. ovog članka, općinski načelnik donijeti će odluku o raskidu ugovora te o obvezi povrata cjelokupnog iznosa sportske stipendije.

Članak 13.

Stipendisti se obvezuju, po potrebi i na zahtjev Općine Čavle, dati svoj doprinos lokalnoj zajednici (u ustanovama, poduzećima i udrugama na području Općine Čavle), u trajanju od 40 sati godišnje, sukladno potrebama utvrđenim u Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/17-01/13

URBROJ:2170-03-17-01-7

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr