SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 25. Petak, 15. rujna 2017.
OPĆINA ČAVLE

47.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 19/13-pročišćen tekst) i članka 19. Statuta Općine Čavle (Službene novine Primorsko-goranske županije broj: 20/14, 26/ 14 i 27/15),Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 14.rujna 2017. godine, donosi

O D L U K U
o II. izmjenama i dopunama Odluke o
stipendiranju učenika i studenata

Članak 1.

U Odluci o stipendiranju učenika i studenata (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 30/14, 29/15) u članku 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.«

Članak 2.

U članku 5. stavku 1. točki 2. brišu se riječi »općih i drugih usmjerenja«.

U članku 5. stavku 1. točki 3. riječi »proizvodna zanimanja« zamjenjuju se riječima »proizvodna deficitarna zanimanja.

Članak 3.

U članku 6., stavak 1. točka B) brišu se riječi »općih i drugih usmjerenja«.

U točki B) alineja prva iza riječi obrazovanja, dodaju se riječi »minimalno četverogodišnjeg usmjerenja«.

U točki B) dodaje se alineja: - da nemaju više od 10 neopravdanih sati u prethodnoj školskoj godini.

U točki C) iza riječi: proizvodna deficitarna zanimanja dodaje se: »Pod pojmom deficitarno zanimanje, u smislu ove Odluke, podrazumijeva se odgovarajuće zanimanje za koje na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje - Područnoj službi Rijeka (u daljnjem tekstu: Zavod) nema prijavljenih nezaposlenih osoba odnosno prijavljeno je manje osoba od iskazanih potreba.

Odluku kojom se utvrđuju deficitarna zanimanja donosi načelnik, na temelju podataka Zavoda i o raspoloživim osobama koje su prijavljene na Zavodu.

U točki C) alineja druga mijenja se broj »3,0« sa brojem »3,5«.

Članak 4.

Ova Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika i studenata stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko- goranske županije.

Članak 5.

Sve ostale odredbe Odluke o stipendiranju učenika i studenata (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 30/14) i Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika i studenata (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 29/15) ostaju neizmijenjene i na snazi.

KLASA: 021-05/17-01/13

URBROJ: 2170-03-17-01-6

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr