SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 24. Četvrtak, 7. rujna 2017.
GRAD MALI LOŠINJ

45.

Na temelju čl. 35. st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/ 12, 152/14) i čl. 32. Statuta Grada Mali Lošinj (SL.n. PGŽ 26/09, 32/09, 10/13), Gradsko Vijeće Grada Mali Lošinj na svojoj sjednici održanoj dana 07. rujna 2017. godine, donijelo je sljedeću

O D L U K U
o ukidanju svojstva javnog dobra

Članak 1.

Ukida se svojstvo javnog dobra na dijelu nekretnine č.zem. 13327/2 k.o. Mali Lošinj, u površini 80m2, a koji dio će sukladno Geodetskom projektu broj GP-020/2017, izrađen od strane Progeo d.o.o. Rijeka, ovjeren od strane DGU, Područni ured za katastar Rijeka, Odjel za katastar nekretnina Mali Lošinj, KLASA: 932-06/2017-02/82, URBROJ: 541-17-07/2-17-3, od dana 27.06.2017. godine, dobiti novi broj 13327/12, budući da se dio predmetne nekretnine u naravi ne koristi kao javno dobro.

Članak 2.

Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Malom Lošinju će na temelju ove Odluke izvršiti brisanje svojstva javnog dobra na novonastaloj nekretninič.zem. 13327/12, k.o. Mali Lošinji izvršiti upis prava vlasništva u korist i na ime: Grad Mali Lošinj, OIB: 72167903884.

Članak 3.

Odluka Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja KLASA: 944-01/16-01/81, URBROJ: 22123/01-01-16-8, od dana 03.11.2016. godine stavlja se izvan snage.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske Županije«.

KLASA: 944-01/16-01/81

URBROJ: 2213/01-01-17-18

Mali Lošinj, 07. rujna 2017.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Elvis Živković, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr