SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 24. Četvrtak, 7. rujna 2017.
GRAD MALI LOŠINJ

41.

Na temelju članka 19. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), članka 24. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine«, broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/ 10, 102/11, 83/12 i 10/17) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ«, broj 26/09, 32/ 09 i 10/13), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici od 07. rujna 2017. godine, donosi slijedeću

O D L U K U
o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra
- rekonstrukcija javne rasvjete na šetnici Čikat

Članak 1.

Za č.zem 13337/4 k.o. Mali Lošinj, koja se nalazi u zoni zahvata, a čini pojas pomorskog dobra, te čiji nastavak čini č.zem 13337/5 k.o. Mali Lošinj upisana kao javno dobro - putevi Grad Mali Lošinj, daje se koncesija trgovačkom društvu Jadranka Hoteli d.o.o., za posebnu upotrebu pomorskog dobra - rekonstrukcija javne rasvjete na šetnici Čikat.

Članak 2.

Davatelj koncesije daje na upotrebu pomorsko dobro navedeno u članku 1. ove Odluke Ovlašteniku koncesije na vremensko razdoblje od 20 (dvadeset) godina od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 3.

Ovlaštenik koncesije se obvezuje da će pomorsko dobro koje ovom Odlukom dobiva na posebnu upotrebu, koristiti isključivo u svrhu rekonstrukcije javne rasvjete.

Ovlaštenik koncesije dužan je koristiti pomorsko dobro iz članka 1. ove Odluke sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama, te drugim zakonima i podzakonskim aktima iz područja sigurnosti plovidbe, zaštite okoliša, prostornog uređenja i gradnje, i to na način koji će osigurati zaštitu okoliša i prirode.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa: 360-02/17-01/10

Urbroj: 2213/01-01-17-4

Mali Lošinj, 07. rujna 2017.

 

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Elvis Živković, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr