SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 24. Četvrtak, 7. rujna 2017.
GRAD MALI LOŠINJ

36.

Na temelju članka 32. Statutarne odluke o izmijenama i dopunama Statuta Grada Malog Lošinja (» Službene novine« PGŽ ,br.10/13), Odbor za statutarno pravna pitanja Gradskog VijećaGrada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 06. rujna 2017. godine,utvrdio je pročišćeni tekst Statuta Grada Malog Lošinja. Pročišćeni tekst Statuta Grada Malog Lošinja obuhvaća Statut Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/09), Ispravak Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 32/09), Izmjene i dopune Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 10/13), u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

Klasa: 021-05/17-01/04

Urbroj: 2213/01-01-17-3

Mali Lošinj, 06. rujna 2017.

Predsjednik Odbora
za statutarno pravna pitanja Gradskog vijeća
Grada Malog Lošinja Luigi Satalić, v.r.

STATUT GRADA MALOG LOŠINJA

(pročišćeni tekst)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Grada Malog Lošinja, njegova obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Grada Malog Lošinja, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Grada Malog Lošinja.

Riječi i pojmovi u ovom statutu koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Članak 2.

Grad Mali Lošinj je jedinica lokalne samouprave na području utvrđenom Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

Grad Mali Lošinj na sjeveru graniči s Gradom Cresom, a granica područja Grada Malog Lošinja ide rubnim područjima katastarskih općina Belej i Ustrine, odnosno počinje na istočnoj obali otoka Cresa u uvali Koromačno, presjeca otok Cres u pravcu zapada idući sjevernom granicom katastarskih općina Belej i Ustrine i dolazi na zapadnu obalu otoka Cresa u uvali Beneštrovice.

Grad Mali Lošinj obuhvaća područje naselja Belej, Ćunski, Ilovik, Male Srakane, Mali Lošinj, Nerezine, Osor, Punta Križa, Sveti Jakov, Susak, Unije, Ustrine, Vele Srakane i Veli Lošinj.

Granice Grada Malog Lošinja mogu se mijenjati na način i po postupku koji su propisani zakonom.

Članak 3.

Grad Mali Lošinj je pravna osoba.

Sjedište Grada Malog Lošinja je u Malom Lošinju, Riva lošinjskih kapetana 7.

Tijela i upravna tijela Grada Malog Lošinja imaju pečate.

Opis pečata iz stavka 3. ovog članka, način njihove uporabe i čuvanja uređuje se u skladu s Zakonom o pečatima i žigovima Republike Hrvatske.

II. OBILJEŽJA GRADA MALOG LOŠINJA

Članak 4.

Grad Mali Lošinj ima grb i zastavu.

Obilježjima iz stavka 1. ovog članka predstavlja se Grad Mali Lošinj i izražava pripadnost Gradu Malom Lošinju.

Grb i zastava koriste se na način kojim se ističe tradicija i dostojanstvo Grada Malog Lošinja.

Način uporabe i zaštita obilježja Grada Malog Lošinja utvrđuje se posebnom odlukom gradonačelnika, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 5.

Grb Grada Malog Lošinja je povijesni grb Grada Malog Lošinja.

Grb ima u plavom štitu smeđi trojarbolni jedrenjak s podignutim trorednim jedrima na svakom jarbolu i s dva pramčana jedra - floka zlatne (žute) boje.

Članak 6.

Zastava Grada Malog Lošinja je svjetlo plave boje sa zlatno (žuto) obrubljenim grbom Grada u sredini.

Omjer širine i dužine zastave je 1:2.

Članak 7.

Dan Grada Malog Lošinja je 11. studenog, koji se svečano slavi kao gradski blagdan.

III. JAVNA PRIZNANJA

Članak 8.

Gradsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Grada Malog Lošinja, a poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene.

Članak 9.

Javna priznanja Grada Malog Lošinja su:

1. Imenovanje počasni građanin Grada Malog Lošinja

2. Nagrada Grada Malog Lošinja za životno djelo

3. Nagrada Grada Malog Lošinja

4. Zahvalnica Grada Malog Lošinja

5. Plaketa Grada Malog Lošinja

6. Grb Grada Malog Lošinja

Članak 10.

Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i oblik, kriterij i postupnost njihove dodjele, tijela koja provode postupak i dodjeljuju priznanja, uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

IV.SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA
LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE)
SAMOUPRAVE

Članak 11.

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Grad Mali Lošinj uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.

Članak 12.

Gradsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma (ugovora, povelje, memoranduma i sl.) o suradnji sa pojedinim jedinicama lokalne samouprave, kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.

Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak donošenja odluke uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

Članak 13.

Sporazum o suradnji Grada Malog Lošinja i općine ili grada druge države objavljuje se u službenom glasilu Primorsko-goranske županije.

V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Članak 14.

Grad Mali Lošinj je samostalan u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom, te podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Grada Malog Lošinja.

Članak 15.

Grad Mali Lošinj u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

-uređenje naselja i stanovanje,

-prostorno i urbanističko planiranje,

-komunalno gospodarstvo,

-brigu o djeci,

-socijalnu skrb,

-primarnu zdravstvenu zaštitu,

-odgoj i osnovno obrazovanje,

-kulturu, tjelesnu kulturu i šport,

-zaštitu potrošača,

-zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

-protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,

-promet na svom području te

-ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Grad Mali Lošinj obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.

Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se utvrđuju odlukama Gradskog vijeća i Gradonačelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 16.

Grad Mali Lošinj može organizirati obavljanje pojedinih poslova iz članka 15. ovog Statuta zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.

Odluku o načinu, uvjetima, kriterijima, visini sredstava, nadzoru i kontroli izvršenja povjerenih poslova iz stavka 1. ovog članka donosi Gradsko vijeće većinom glasova svih članova.

Na temelju odluke iz stavka 2. ovog članka, gradonačelnik sklapa sporazum o osnivanju zajedničkog upravnog tijela, kojim se propisuje financiranje, način upravljanja, odgovornost, statusna pitanja službenika i namještenika i druga pitanja od značaja za to tijelo.

Članak 17.

Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, može posebnom odlukom pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Grada, čije je obavljanje od šireg interesa za građane na području više jedinica lokalne samouprave prenijeti na Primorsko-goransku županiju ili na mjesni odbor na području Grada Malog Lošinja, ako ocijeni da je to učinkovitije.

Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja može tražiti od županijske skupštine da Gradu Malom Lošinju, uz suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave, povjeri obavljanje određenih poslova iz samoupravnog djelokruga Primorsko-goranske županije, ako Grad Mali Lošinj može osigurati dovoljno prihoda za njihovo obavljanje.

VI.NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA
U ODLUČIVANJU

Članak 18.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 19.

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni statuta, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i statutom.

Na temelju odredbi zakona i statuta raspisivanje referenduma može predložiti najmanje jedna trećina članova Gradskog vijeća, gradonačelnik, 20% ukupnog broja birača Grada Malog Lošinja i većina vijeća mjesnih odbora na području Grada Malog Lošinja.

Gradsko vijeće može raspisati i savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.

Na postupak provođenja referenduma odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje provedba referenduma.

Članak 20.

Referendum za opoziv gradonačelnika i njegovog zamjenika, može se raspisati ako raspisivanje referenduma predloži 20% ukupnog broja birača Grada Malog Lošinja.

Predsjednik Gradskog vijeća dostavlja zaprimljeni prijedlog propisanog broja birača u roku 8 dana od dana zaprimanja prijedloga središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača.

Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača, Gradsko vijeće raspisuje referendum u roku 30 dana od dana zaprimanja odluke središnjeg ureda državne uprave.

Ako se na referendumu donese odluka o opozivu gradonačelnika i njegovog zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti gradonačelnika.

Referendum za opoziv gradonačelnika i njegovog zamjenika ne smije se raspisati prije protoka roka od 12 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za gradonačelnika.

Članak 21.

Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova Gradskog vijeća, gradonačelnik i većina vijeća mjesnih odbora na području Grada Malog Lošinja, Gradsko vijeće dužno se izjasniti o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku 30 dana od zaprimanja prijedloga. Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova Gradskog vijeća.

Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% ukupnog broja birača Grada Malog Lošinja, predsjednik Gradskog vijeća dostavit će zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 8 dana od zaprimanja prijedloga. Središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu će u roku od 60 dana od dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga. Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan, Gradsko vijeće raspisat će referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga.

Članak 22.

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati, te dan održavanja referenduma.

Članak 23.

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Grada Malog Lošinja, odnosno na području za koje se raspisuje referendum i upisani su u popis birača.

Članak 24.

Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz članka 19. ovog Statuta obvezatna je za Gradsko vijeće,osim odluke donesene na savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna.

Članak 25.

Postupak provođenja referenduma i odluke donijete na referendumu podliježu nadzoru zakonitosti općih akata, kojeg provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Članak 26.

Gradsko vijeće može odlučiti da se zatraži mišljenje od zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Grada kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati jedna trećina vijećnika Gradskog vijeća i gradonačelnik.

Gradsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 2. ovog članka u roku od 60 dana od dana zaprimanja prijedloga.

Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od zborova građana te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti.

Gradsko vijeće može sazvati mjesni zbor građana i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu odvojenu od drugih dijelova naselja (dio naselja ili slično).

Članak 27.

Zbor građana saziva predsjednik Mjesnog odbora u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Gradskog vijeća.

Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 5 % birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana.

Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.

Članak 28.

Građani imaju pravo predlagati Gradskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanja određenog pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka l. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Grada.

Gradsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima, najkasnije u roku od 3 mjeseca od prijema prijedloga.

Članak 29.

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Grada Malog Lošinja kao i na rad njegovih upravnih tijela, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Grada Malog Lošinja, odnosno pročelnik upravnog tijela, dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.

Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava se ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima tijela Grada, te ukoliko za to postoje tehničke pretpostavke, sredstvima elektroničke komunikacije (e-mailom, kontakt obrascem na web stranicama).

VII. TIJELA GRADA MALOG LOŠINJA

Članak 30.

Tijela Grada Malog Lošinja su Gradsko vijeće i Gradonačelnik.

1. GRADSKO VIJEĆE

Članak 31.

Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Grada, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Gradskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su gradonačelnika.

Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovog članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja Gradsko vijeće.

Članak 32.

Gradsko vijeće donosi:

-Statut Grada,

-Poslovnik o radu,

-odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada,

-proračun i odluku o izvršenju proračuna,

-polugodišnje i godišnje izvješće o izvršenju proračuna,

-odluku o privremenom financiranju,

-odluku o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Grada Malog Lošinja u visini pojedinačne vrijednosti više od 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje, ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom planirano u proračuni i provedeno u skladu sa zakonom,

-odluku o promjeni granice Grada Malog Lošinja,

-uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,

-osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad,

-daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,

-donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,

-raspisuje lokalni referendum,

-bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća,

-bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Gradskog vijeća,

-odlučuje o pokroviteljstvu,

-donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,

-imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Gradskog vijeća,

-donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

U vrijeme kada Gradsko vijeće ne zasjeda, predsjednik Gradskog vijeća može u ime Gradskog vijeća preuzeti pokroviteljstvo društvene, znanstvene, kulturne, sportske ili druge manifestacije od značaja za Grad Mali Lošinj. O preuzetom pokroviteljstvu predsjednik obavještava Gradsko vijeće na prvoj sljedećoj sjednici Gradskog vijeća.

Članak 33.

Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koji se biraju većinom glasova svih članova Gradskog vijeća.

Predsjednik i jedan potpredsjednik biraju se iz reda predstavničke većine, a drugi potpredsjednik iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.

Prijedlog za razrješenje predsjednika i potpredsjednika može dati najmanje 1/3 članova Gradskog vijeća.

Funkcija predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna i za to obnašatelji funkcije ne primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednici imaju pravo na naknadu troškova sukladno posebnoj odluci Gradskog vijeća.

Članak 34.

Predsjednik Gradskog vijeća:

-zastupa Gradsko vijeće,

-saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Gradskog vijeća,

-predlaže dnevni red Gradskog vijeća,

-upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,

-brine o postupku donošenja odluka i općih akata,

-održava red na sjednici Gradskog vijeća,

-usklađuje rad radnih tijela,

-potpisuje odluke i akte koje donosi Gradsko vijeće,

-brine o suradnji Gradskog vijeća i Gradonačelnika,

-brine se o zaštiti prava vijećnika,

-obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Gradskog vijeća.

Predsjednik Gradskog vijeća dostavlja statut, poslovnik, proračun i druge opće akte predstojniku ureda državne uprave u županiji, s izvatkom iz zapisnika u roku 15 dana od dana donošenja, te bez odgode gradonačelniku.

Članak 35.

Gradsko vijeće ima 15 vijećnika.

Članak 36.

Brisan.

Članak 37.

Mandat članova Gradskog vijeća traje četiri godine,a počinje danom konstituiranja Gradskog vijeća i traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora.

Funkcija članova Gradskog vijeća je počasna i za to vijećnik ne prima plaću.

Vijećnici imaju pravo na naknadu u skladu s posebnom odlukom Gradskog vijeća.

Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Članak 38.

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:

-ako podnese ostavku koja je zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice Gradskog vijeća i ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije podnošenja iste,

-ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke,

-ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude,

-ako mu prestane prebivalište s područja Grada Malog Lošinja,

-ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka,

-smrću.

Vijećniku kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države članice Europske unije, mandat ne prestaje prestankom hrvatskog državljanstva.

Članak 39.

Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona.

Vijećnik je dužan u roku od 8 dana od dana prihvaćanja nespojive dužnosti o tome obavijestiti predsjednika Gradskog vijeća, a mandat mu počinje mirovati protekom tog roka.

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Gradskog vijeća u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

Ako vijećnik po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz stavka 3. ovog članka, smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga.

Vijećnik može tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Gradskog vijeća, a mirovanje mandata počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku.

Mirovanje mandata iz osobnih razloga ne može trajati kraće od 6 mjeseci, a vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti osmog dana od dana dostave pisane obavijesti predsjedniku Gradskog vijeća.

Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članak 40.

Vijećnik ima prava i dužnosti:

-sudjelovati na sjednicama Gradskog vijeća,

-raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća,

-predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata,

-postavljati pitanja iz djelokruga rada Gradskog vijeća,

-postavljati pitanja gradonačelniku i zamjeniku gradonačelnika,

-sudjelovati na sjednicama radnih tijela Gradskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati,

-tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika, od tijela Grada te u svezi s tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge,

-uvida u registar birača za vrijeme dok obavlja dužnost.

Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Gradskog vijeća.

Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.

Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Gradskog vijeća.

Članak 41.

Poslovnikom Gradskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Gradskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Gradskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja od značaja za rad Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće posebnom odlukom uređuje načela i standarde dobrog ponašanja predsjednika, potpredsjednika i članova Gradskog vijeća, te predsjednika i članova radnih tijela Gradskog vijeća (u nastavku teksta: nositelji političkih dužnosti) u obavljanju njihovih dužnosti.

1.1. RADNA TIJELA

Članak 42.

Radna tijela Gradskog vijeća su:

-Odbor za izbor i imenovanja,

-Odbor za statutarno pravna pitanja,

-Mandatna komisija.

Članak 43.

Odbor za izbor i imenovanja, predlaže:

-izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća,

-izbor i razrješenje članova radnih tijela Gradskog vijeća,

-imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama Gradskog vijeća,

-propise o primanjima vijećnika, te naknade troškova vijećnicima za rad u Gradskom vijeću.

Članak 44.

Odbor za statutarno pravna pitanja:

-predlaže Statut Grada i Poslovnik Gradskog vijeća,

-predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Gradskog vijeća,

-razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Gradsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljene i prijedloge Gradskom vijeću,

-obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.

Članak 45.

Mandatna komisija:

-na konstituirajućoj sjednici obavještava Gradsko vijeće o provedenim izborima za Gradsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,

-obavještava Gradsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,

-obavještava Gradsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika po sili zakona, o mirovanju mandata iz osobnih razloga i o mirovanju mandata zbog obnašanja nespojive dužnosti te o zamjeniku vijećnika koji umjesto njega počinje obavljati vijećničku dužnost,

-obavještava Gradsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika.

Članak 46.

Gradsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Gradskog vijeća.

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje Gradsko vijeće posebnim odlukama.

2. GRADONAČELNIK

Članak 47.

Gradonačelnik zastupa Grad i nositelj je izvršne vlasti Grada.

Mandat gradonačelnika traje četiri godine, a počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novog gradonačelnika.

U obavljaju izvršne vlasti gradonačelnik:

-priprema prijedloge općih akata,

-izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća,

-utvrđuje prijedlog proračuna Grada i izvršenje proračuna,

-upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada, u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Gradskog vijeća,

-odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Grada Malog Lošinja čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,

-upravlja prihodima i rashodima Grada,

-upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Grada,

-odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Grad,

-donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Grada,

-imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,

-imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,

-imenuje i razrješava predstavnike Grada Malog Lošinja u tijelima javnih ustanova i ustanova kojih je osnivač Grad Mali Lošinj, trgovačkih društava u kojima Grad Mali Lošinj ima udjele ili dionice i drugih pravnih osoba kojih je Grad Mali Lošinj osnivač, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno

-utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela Grada,

-predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,

-usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Grada u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Gradu,

-nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave koji su preneseni Gradu,

-daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,

-obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,

-obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

Gradonačelnik je dužan izvijestiti Gradsko vijeće o danim suglasnostima za zaduživanje iz stavka 3. alineje 8.ovog članka tromjesečno do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje.

Gradonačelnik dostavlja odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. podstavka 12. Gradskom vijeću u roku od 8 dana od dana donošenja i objavljuje se u Službenom glasniku.

Članak 48.

Gradonačelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Grada.

Članak 49.

Gradonačelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

Gradsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od gradonačelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.

Gradonačelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.

Gradsko vijeće ne može zahtijevati od gradonačelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.

Članak 50.

Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada:

-ima pravo obustaviti od primjene opći akt Gradskog vijeća u roku od 8 dana od dana donošenja, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis te zatražiti od Gradskog vijeća da u roku od 8 dana od donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke. Ako Gradsko vijeće to ne učini, gradonačelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u županiji i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta,

-ima pravo obustaviti od primjene akt Mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim aktima Gradskog vijeća.

Članak 51.

Gradonačelnik ima zamjenika koji zamjenjuje gradonačelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti.

Članak 52.

Gradonačelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.

Zamjenik gradonačelnika je u slučaju iz stavka 1. ovog članka dužan pridržavati se uputa gradonačelnika.

Članak 53.

Gradonačelnik i njegov zamjenik odlučit će hoće li dužnost na koju su izabrani obavljati profesionalno.

Gradonačelnik i njegov zamjenik dužni su u roku 8 dana od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu obavijest nadležnom gradskom upravnom tijelu za službeničke odnose o tome na koji način će obnašati dužnost, a ako to ne učini u propisanom roku smatra se da dužnost obavlja volonterski.

Gradonačelnik i njegov zamjenik mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u tijeku mandata dostavom pisane obavijest nadležnom gradskom upravnom tijelu za službeničke odnose, a novi način obavljanja dužnosti započinje prvog dana sljedećeg mjeseca nakon dostave obavijesti o promjeni načina obavljanja dužnosti.

Članak 54.

Gradonačelniku i zamjeniku gradonačelnika mandat prestaje po sili zakona:

-danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,

-danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,

-danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca,

-danom prestanka prebivališta na područja Grada Malog Lošinja,

-danom prestanka hrvatskog državljanstva,

-smrću.

U slučaju prestanka mandata gradonačelnika prije isteka 2 godine mandata pročelnik upravnog tijela nadležnog za službeničke odnose u roku od 8 dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata gradonačelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog gradonačelnika.

U slučaju prestanka mandata gradonačelnika nakon isteka 2 godine mandata, dužnost gradonačelnika do kraja mandata obnaša zamjenik koji je izabran zajedno s njim.

Članak 55.

Gradonačelnik i njegov zamjenik mogu se opozvati u postupku propisanom člankom 20. ovog Statuta.

VIII.OSTVARIVANJE PRAVA PRIPADNIKA
NACIONALNE MANJINE

Članak 56.

Pripadnici nacionalnih manjina u Gradu Malom Lošinju sudjeluju u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina.

Članak 57.

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina u Gradu Malom Lošinju imaju pravo:

-predlagati tijelima Grada Malog Lošinja mjere za unapređivanje položaja nacionalnih manjina u Gradu Malom Lošinju, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu;

-isticati kandidate za dužnosti u tijelima Grada Malog Lošinja;

-biti obaviješteni o svakom pitanju o kome će raspravljati radno tijelo Gradskog vijeća, a tiče se položaja nacionalne manjine;

Način, rokovi i postupak ostvarivanja prava iz stavka 1. uredit će se poslovnikom Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja.

Članak 58.

Gradonačelnik je dužan u pripremi prijedloga općih akata od vijeća nacionalnih manjina, odnosno predstavnika nacionalnih manjina osnovanih za područje Grada Malog Lošinja, zatražiti mišljenje i prijedloge o odredbama kojima se uređuju prava i slobode nacionalnih manjina.

Članak 59.

Na području Grada, pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo koristiti i isticati simbole i zastave nacionalne manjine.

Zastava nacionalne manjine može se uz zastavu Republike Hrvatske i zastavu Grada Malog Lošinja isticati na poslovnim zgradama u kojima nacionalna manjina ima sjedište i u svečanim prigodama značajnim za nacionalnu manjinu.

Članak 60.

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina mogu u službene svrhe upotrebljavati i druge simbole i znamenja svoje nacionalne manjine i to:

-u sastavu svojih pečata i žigova

-u natpisnim pločama na poslovnim zgradama u kojima imaju sjedište te u službenim i svečanim prostorijama

-u zaglavljima službenih akata koje donose.

Članak 61.

U svečanim prigodama važnim za nacionalnu manjinu može se izvoditi himna i/ili svečana pjesma nacionalne manjine.

Prije izvođenja himne i/ili svečane pjesme nacionalne manjine, obvezatno se izvodi himna Republike Hrvatske.

Članak 62.

Grad Mali Lošinj, u skladu s mogućnostima financijski pomaže rad kulturnih i drugih udruga koje osnivaju pripadnici nacionalnih manjina, radi očuvanja nacionalnog i kulturnog identiteta.

Grad Mali Lošinj osigurava sredstva za rad vijeća nacionalnih manjina i pripadnika nacionalne manjine.

IX. UPRAVNA TIJELA

Članak 63.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Malog Lošinja, utvrđenih zakonom i ovim Statutom, te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Grad, ustrojavaju se upravna tijela Grada.

Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

Upravna tijela se ustrojavaju kao upravni odjeli i službe (u daljnjem tekstu: upravna tijela).

Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje gradonačelnik.

Članak 64.

Upravna tijela u oblastima za koje su ustrojeni i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom, neposredno izvršavaju i nadziru provođenje općih i pojedinačnih akata tijela Grada, te u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimaju propisane mjere.

Članak 65.

Upravna tijela samostalna su u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorni su Gradonačelniku.

Članak 66.

Sredstva za rad upravnih tijela, osiguravaju se u Proračunu Grada Malog Lošinja, Državnom proračunu i iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.

X. JAVNE SLUŽBE

Članak 67.

Grad Mali Lošinj u okviru samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti, za koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna služba.

Članak 68.

Grad Mali Lošinj osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 66. ovog Statuta osnivanjem trgovačkih društva, javnih ustanova, drugih pravnih osoba i vlastitih pogona.

Gradonačelnik imenuje i razrješava predstavnike jedinice lokalne samouprave u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba koji je osnivač Grad Mali Lošinj.

Obavljanje određenih djelatnosti Grad Mali Lošinj može povjeriti drugim pravnim i fizičkim osobama temeljem ugovora o koncesiji.

XI. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 69.

Na području Grada Malog Lošinja osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.

Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Gradskog vijeća, kojom se detaljnije uređuje postupak i način izbora tijela mjesnog odbora.

Mjesni odbor je pravna osoba.

U ostvarivanju prava iz stavka 1. ovoga članka, mjesni odbor dužan je uvažavati interes Grada Malog Lošinja u cjelini.

Članak 70.

Mjesni odbori na području Grada Malog Lošinja su: Belej, Ćunski, Artatore, Ilovik, Nerezine-Sv. Jakov, Osor, Punta Križa, Susak-Srakane, Unije, Ustrine i Veli Lošinj.

Područje i granice mjesnih odbora određuju se posebnom odlukom Gradskog vijeća i prikazuju se na kartografskom prikazu koji je sastavni dio te odluke.

Članak 71.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10% građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, organizacije i udruženja građana, te gradonačelnik.

U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka, daju građani ili njihove organizacije i udruženja, prijedlog se dostavlja u pisanom obliku gradonačelniku.

O inicijativi i prijedlogu za izdvajanje dijela područja mjesnog odbora iz mjesnog odbora, o spajanju mjesnih odbora te o promjeni naziva mjesnog odbora odlučuje se na način i po postupku utvrđenom za osnivanje mjesnog odbora.

O inicijativi i prijedlogu iz stavka 3. ovog članka, Gradsko vijeće odlučuje uz prethodno pribavljeno mišljenje vijeća mjesnog odbora na koje se promjena odnosi.

Članak 72.

Gradonačelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje da li je prijedlog podnesen na način i po postupku utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

Ukoliko gradonačelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način i po propisanom postupku, obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.

Ako predlagatelj u ostavljenom roku dopuni prijedlog u cijelosti, gradonačelnik će provesti pripremni postupak za osnivanje predloženog mjesnog obora, a u protivnom će zaključkom obustaviti postupak.

Nakon pripremnog postupka, Gradonačelnik dostavlja Gradskom vijeću prijedlog na odlučivanje, s obrazloženjem i svojim stavom o tome da li postoji potreba izmjene ovog Statuta radi osnivanja novog mjesnog odbora.

Cjelokupni postupak odlučivanja o prijedlogu osnivanja novog mjesnog odbora provest će se u roku od 3 mjeseca od podnošenja potpunog prijedloga, donošenjem odluke Gradskog vijeća o prijedlogu, ako postupak prije toga nije obustavljen.

Članak 73.

Prijedlog mora sadržavati podatke o naseljima ili dijelu naselja za koje se predlaže osnivanje novog mjesnog odbora kojima se određuje područje i granice te naziv i sjedište mjesnog odbora, za inicijativu i prijedlog koji dolazi od građana potpise 10% birača s tog područja s njihovim imenima. prezimenima i adresama te drugim propisanim identifikacijskim podacima po potrebi, nacrt pravila i zadaća mjesnog odbora, obrazložene razloge za osnivanje mjesnog odbora, te podatke o osobi koja predstavlja podnositelje prijedloga i poduzima radnje u postupku

Članak 74.

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Članak 75.

Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od četiri godine.

Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.

Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora i pitanja vezana uz obavljanje dužnosti članova vijeća mjesnog odbora uređuju se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

Članak 76.

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Gradsko vijeće u roku od 30 dana od dana donošenja odluke Gradskog vijeća o osnivanju mjesnog odbora odnosno u roku od 30 dana od dana isteka mandata ili raspuštanja vijeća mjesnog odbora.

Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.

Članak 77.

Vijeće mjesnog odbora ima, uključujući i predsjednika, 3 do 5 članova.

Broj članova vijeća mjesnog odbora se određuje prema broju stanovnika na području mjesnog odbora.

Vijeće mjesnog odbora ima:

-3 člana u mjesnom odboru koji ima do 100 stanovnika,

-5 članova u mjesnom odboru koji ima više od 100 stanovnika.

Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji ima prebivalište na području mjesnog odbora.

Članak 78.

Vijeće mjesnog odbora:

-donosi program rada i izvješće o radu mjesnog odbora,

-donosi plan malih komunalnih akcija, utvrđuje njihove prioritete i realizira ih,

-donosi pravila mjesnog odbora,

-donosi poslovnik o radu,

-donosi financijski plan i godišnji obračun,

-bira predsjednika vijeća mjesnog odbora iz svog sastava većinom glasova svih članova,

-saziva mjesne zborove građana,

-odlučuje o korištenju sredstava namijenjenih mjesnom odboru u proračunu Grada Malog Lošinja,

-predlaže osnivanje mjesnih odbora, odnosno daje mišljenje Gradskom vijeću o drugim inicijativama i prijedlozima za osnivanje mjesnih odbora na njegovu području,

-surađuje s udrugama na svom području u pitanjima u pitanjima od interesa za građane mjesnog odbora,

-te obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i odlukama Gradskog vijeća i gradonačelnika.

Članak 79.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora:

-predstavlja mjesni odbor,

-saziva sjednice vijeća mjesnog odbora, predlaže dnevni red, predsjedava sjednicama i potpisuje akte koje donosi vijeće mjesnog odbora,

-vodi mjesne zborove građana,

-informira građane o pitanjima važnim za mjesni odbor,

-brine o javnosti rada mjesnog odbora,

-obavlja i druge poslove koje mu povjeri vijeće mjesnog odbora.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora za svoj rad odgovoran je vijeću mjesnog odbora.

Članak 80.

Član vijeća mjesnog odbora ima pravo i dužnost:

-prisustvovati sjednicama vijeća mjesnog odbora,

-predlagati razmatranje pojedinih pitanja iz djelokruga vijeća mjesnog odbora,

-raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjima koja su na dnevnom redu sjednica vijeća mjesnog odbora,

-obavljati poslove i zadaće koje mu u okviru svog djelokruga rada povjeri vijeće mjesnog odbora.

Član vijeća mjesnog odbora ima i druga prava i dužnosti određena pravilima mjesnog odbora.

Članak 81.

Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu vođenja brige o uređenju područja mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, vođenju brige o poboljšavanju zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom području.

Članak 82.

Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.

Članak 83.

Prihode mjesnog odbora čine prihodi od pomoći i dotacija pravnih ili fizičkih osoba, te prihodi koje posebnom odlukom utvrdi Gradsko vijeće.

Članak 84.

Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značenja, može sazivati zborove građana.

Zbor građana može se sazvati i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.

Zbor građana vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.

Članak 85.

Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora obavljaju upravna tijela Grada na način propisan općim aktom kojim se uređuje ustrojstvo i način rada upravnih tijela Grada.

Članak 86.

Inicijativu i prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora mogu dati tijela mjesnog odbora i gradonačelnik.

O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka Gradsko vijeće donosi odluku uz prethodno pribavljeno mišljenje građana mjesnog odbora za koje se traži promjena područja.

Članak 87.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja gradonačelnik.

Gradonačelnik može u postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora i ne izvršava povjerene mu poslove.

XII.IMOVINA I FINANCIRANJE
GRADA MALOG LOŠINJA

Članak 88.

Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Gradu Malom Lošinju, čine imovinu Grada Malog Lošinja.

Članak 89.

Imovinom Grada upravljaju gradonačelnik i Gradsko vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta, pažnjom dobrog domaćina.

Gradonačelnik u postupku upravljanja imovinom Grada donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom, na temelju općeg akta Gradskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada.

Članak 90.

Grad Mali Lošinj ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

Prihodi Grada Malog Lošinja su:

-gradski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odlukama Gradskog vijeća,

-prihodi od stvari u vlasništvu Grada i imovinskih prava,

-prihod od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Grada odnosno u kojima Grad ima udjele ili dionice,

-prihodi od koncesija,

-novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Grad Mali Lošinj u skladu sa zakonom,

-udio u zajedničkim porezima s Primorsko-goranskom županijom i Republikom Hrvatskom, te dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije prema posebnom zakonu,

-sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu,

-drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 91.

Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđeni iznosi izdataka i drugih plaćanja Grada Malog Lošinja iskazuju se u proračunu Grada Malog Lošinja.

Svi prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazani po izvorima iz kojih potječu.

Svi izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.

Članak 92.

Proračun Grada Malog Lošinja i odluka o izvršenju proračuna donosi se za proračunsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, koja počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.

Članak 93.

Gradsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim zakonom.

Ukoliko se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Gradsko vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupku propisanim zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.

Članak 94.

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.

Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku propisnom za donošenje proračuna.

Članak 95.

Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada nadzire Gradsko vijeće.

Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Grada nadzire Ministarstvo financija.

XIII. AKTI GRADA

Članak 96.

Gradsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut, Poslovnik, proračun, odluku o izvršenju proračuna, odluke i druge opće akte i zaključke.

Gradsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom rješava o pojedinačnim stvarima.

Članak 97.

Gradonačelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom Gradskog vijeća.

Članak 98.

Radna tijela Gradskog vijeća donose zaključke i preporuke.

Članak 99.

Gradonačelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 96. ovog Statuta, na način i u postupku propisanom ovim Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela.

Članak 100.

Upravna tijela Grada u izvršavanju općih akata Gradskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba (upravne stvari).

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Primorsko- goranske županije.

Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku i drugih propisa.

U izvršavanju općih akata Gradskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Gradskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.

Članak 101.

Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje donose u samoupravnom djelokrugu Gradsko vijeće i gradonačelnik obavljaju nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.

Članak 102.

Nadzor nad zakonitošću općih akata Gradskog vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu obavlja ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu.

Članak 103.

Detaljnije odredbe o aktima Grada Malog Lošinja i postupku donošenja akata utvrđuje se Poslovnikom Gradskog vijeća.

Članak 104.

Opći akti se prije nego što stupe na snagu, objavljuju u Službenom glasilu Primorsko-goranske županije.

Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga, općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu dan nakon objave.

Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.

XIV. JAVNOST RADA

Članak 105.

Rad Gradskog vijeća, gradonačelnika i upravnih tijela Grada je javan.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Gradskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Gradskog vijeća.

Članak 106.

Javnost rada Gradskog vijeća osigurava se:

-javnim održavanjem sjednica,

-izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

-objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Primorsko-goranske županije i na web stranicama Grada Malog Lošinja.

Javnost rada gradonačelnika osigurava se:

-održavanjem konferencija za medije,

-izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

-objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Primorsko-goranske županije i na web stranicama Grada Malog Lošinja.

Javnost rada upravnih tijela Grada osigurava se izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja.

XV. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Članak 107.

Način djelovanja gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika u obnašanju javnih dužnosti uređen je posebnim zakonom.

Članak 108.

Gradsko vijeće posebnom odlukom propisuje tko se smatra lokalnim dužnosnikom u obnašanju javne vlasti te uređuje sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javne vlasti.

XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 109.

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina vijećnika Gradskog vijeća, gradonačelnik i Odbor za statutarno-pravna pitanja.

Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, odlučuje da li će pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta.

Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese odluka da će se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni, isti prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red Gradskog vijeća, prije isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.

Članak 110.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno pravna pitanja da utvrdi i izda pročišćeni tekst Statuta Grada Malog Lošinja.

Članak 111.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/02, 19/05, 29/06, 32/06, 22/07, 13/08 i 7/09).

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 10/13) stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«, osim članka 7., 10., 14. i 17. koje stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju privih slijedećih općih i redovnih izbora za članove predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i općinskih načelnika, gradonačelnika i župana.

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 10/13) stupila je na snagu 27. ožujka 2013. godine.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr