SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 24. Četvrtak, 7. rujna 2017.
GRAD KASTAV

39.

Na temelju odredbe članka 109. stavak 6. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13 i 65/17), Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela građevinsko područje naselja Kastav, oznake N1-a (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 40/14) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 26/09 i 13/13) Gradsko vijeće Grada Kastva na 3. sjednici održanoj 5. rujna 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
o donošenju II Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Kastav oznake N1-a (UPU1)

(Konzervatorska podloga povijesne jezgre kao sastavni dio Odredbi za provođenje Plana N1-a (UPU 1) objavljena je se na stranicama Grada Kastva www.kastav.hr u PDF formatu)

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

(1)Donose se II Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Kastav (UPU 1), oznake N1-a, u daljnjem tekstu: Plan, koje je izradila tvrtka Planium, d.o.o. iz Rijeke.

(2)Plan se donosi za područje obuhvata, utvrđeno člankom 136. Prostornog plana uređenja Grada Kastva (SN PGŽ br. 21/03, 14/06, 13/10, 21/11, 16/13, 18/15).

Članak 2.

(1) Plan iz članka 1. ove Odluke sadržan je u elaboratu: »II Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-a (UPU1)«, a sastoji se od:

KNJIGA 1

A. TEKSTUALNI DIO

ODREDBE ZA PROVOĐENJE

B. GRAFIČKI DIO - kartografski prikazi

1. Korištenje i namjena površina 1:2000

2.1. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Promet i telekomunikacije 1:2000

2.2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Vodnogospodarski sustav - Odvodnja oborinskih i otpadnih voda 1:2000

2.3. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Vodnogospodarski sustav - Vodoopskrba 1:2000

2.4. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Elektroopskrba i javna rasvjeta 1:2000

2.5. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Plinoopskrba 1:2000

3.1. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Uvjeti korištenja 1:2000

3.2. Uvjeti korištenja uređenja i zaštite prostora - Oblici korištenja 1:2000

3.3. Uvjeti korištenja uređenja i zaštite prostora - Posebne mjere zaštite 1:2000

4. Način i uvjeti gradnje 1:2000

4.0. Pregledna karta povijesne jezgre grada Kastva

KNJIGA 2

OBVEZNI PRILOZI PLANA

1.Obrazloženje prostornog plana

2.Zahtjevi i mišljenja iz članka 90. i članka 101. Zakona o prostornom uređenju

3. Izvješće o javnoj raspravi,

4. Evidencija postupka izrade i donošenja Plana

5. Sažetak za javnost

Članak 3.

U članku 3. stavku (1) temeljnih odredbi mijenjaju se točke jedan, dva, sedam, dvanaest i devetnaest

.Građevna čestica je u načelu jedna katastarska čestica čiji je oblik, smještaj u prostoru i veličina u skladu s prostornim planom te koja ima pristup na prometnu površinu sukladan prostornom planu, ako ovim Zakonom nije propisano drukčije

.Građevina je građenjem nastao i s tlom povezan sklop, izveden od svrhovito povezanih građevnih proizvoda sa ili bez instalacija, sklop s ugrađenim postrojenjem, samostalno postrojenje povezano s tlom ili sklop nastao građenjem. Građevina može biti osnovna ili pomoćna.

.Građevinska (bruto) površina zgrade je zbroj površina mjerenih u razini podova svih dijelova zgrade (Po, S, Pr, K, Pk) određenih prema vanjskim mjerama obodnih zidova s oblogama u koje se ne uračunava površina dijela potkrovlja i zadnje etaže svijetle visine manje od 2,00m te se ne uračunava površina lođa, vanjskih stubišta, balkona, terasa, prolaza i drugih otvorenih dijelova zgrade.

.Koeficijent izgrađenosti građevne čestice (kig) je odnos izgrađene površine zemljišta pod građevinom i ukupne površine građevne čestice

.Rekonstrukcija građevine je izvedba građevinskih i drugih radova na postojećoj građevini kojima se utječe na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za tu građevinu ili kojima se mijenja usklađenost te građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena (dograđivanje, nadograđivanje, uklanjanje vanjskog dijela građevine, izvođenje radova radi promjene namjene građevine ili tehnološkog procesa i sl.), odnosno izvedba građevinskih i drugih radova na ruševini postojeće građevine u svrhu njezine obnove.«

II .ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 4.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»(1) Unutar dijela građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-a, određene su površine javne i druge namjene:

. Površine javne namjene

-Površine prometnica i ostalih javnih prometnih i komunalnih površina:

-prometnice/ulice, trgovi

-pješačke staze,

-parkirališne i garažne površine,

-površine i građevine komunalne infrastrukture.

-Površine i građevine namijenjene komunalnim djelatnostima (G i Z):

-groblje (G1)

-javne zelene površine (javni park -Z1, igralište - Z2, vrt - Z3),

-Površine namijenjene građevinama društvenih djelatnost (D).

. Površine drugih namjena

-Površine drugih namjena podijeljene su na:

-površine stambene namjene (S)

-površine mješovite namjene (M)

-površine gospodarske namjene (T, K)

-površine sportsko-rekreativne namjene (R)

-zaštitne zelene površine (Z)

(2) Površine javnih i drugih namjena razgraničene su i prikazane bojom i planskim znakom na kartografskom prikazu 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA u mj. 1:2000.«

Članak 5.

Iza članka 6. dodaje se ovi naslov i novi članak 6a koji glase:

»Parkirališne i garažne površine

Članak 6a

»(1) Površine parkirališta i garaža su postojeće i planirane površine za smještaj vozila.

(2) Uvjeti za gradnju i formiranje odnosnih površina, te minimalan broj potrebnih mjesta za pojedinu namjenu definirani su poglavljem 5. ovih Odredbi.

(3) Površine iz stavka (1) ovog članka definirane su na kartografskim prikazima br. 1 KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA, br. 2.1. PROMETNA ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - PROMET I TELEKOMUNIKACIJE i br. 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE.«

Članak 6.

U članku 7. stavke (1), (2), (3), (4), (5) mijenjaju se i glase:

»(1) U smislu ovog Plana površine komunalne infrastrukture su površine na kojima se mogu graditi komunalne građevine i uređaji na posebnim površinama i građevnim česticama te linijske i površinske građevine namijenjene komunalnoj infrastrukturi.

(2) Utvrđene površine komunalne infrastrukturne su postojeća i planirana površina vodosprema unutar obuhvata Plana.

(3) Unutar obuhvata Plana definirani su sustavi komunalne infrastrukture.

(4) Građevine i uređaji komunalne infrastrukture mogu se uređivati unutar prostora određenih za druge namjene.

(5) Građevine i uređaji komunalne infrastrukture prikazani su linijski i simbolički na kartografskim prikazima br. 2.2 PROMETNA ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA - VODNOGOSPODARSKI SUSTAV, ODVODNJA OBORINSKIH I OTPADNIH VODA, br. 2.3 PROMETNA ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA - VODNOGOSPODARSKI SUSTAV, VODOOPSKRBA, br. 2.4 PROMETNA ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA - ELEKTROOPSKRBA I JAVNA RASVJETA i br. 2.5 PROMETNA ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA - PLINOOPSKRBA.«

Članak 8.

Ispred naslova »Površine i građevine namijenjene komunalnim sadržajima« dodaje se brojčana oznaka »1.1.2.«.

Članak 9.

Naslov ispred članka 9. i članak 9. brišu se.

Članak 10.

Ispred naslova »Površine društvene namijene« dodaje se brojčana oznaka »1.1.3.«.

Članak 11.

U članku 11. stavak (1) mijenja se i glasi:

»(1) Površine namijenjene postojećim i planiranim sadržajima javnih i društvenih djelatnost definirane ovim Planom su:

. upravna - D1,

. socijalna - D2,

. zdravstvena - D3,

. predškolska - D4

. školska (osnovna i srednja škola) - D4,

. kulturna - D7,

. vjerska - D8.«

Članak 12.

(1) Naslov »Stambena namjena« mijenja se u »Površine stambene namjene - S«

(2) Naslov »Zone stambene namjene - S« briše se.

Članak 13.

Naslov »Zone mješovite - pretežito stambene namjene - M1« mijenja se u naslov »1.2.2. Površine mješovite - pretežito stambene namjene - M1«.

Članak 14.

Naslov iza članka 13. mijenja se i glasi: »1.2.3. Površine gospodarske namjene«.

Članak 15.

U članku 14. stavak (2) riječ »gospodarske« zamjenjuje se riječju »poslovne«, a točka »površine poslovne namjene:« briše se.

Članak 16.

Iza članka 14. dodaje se novi članak 14a koji glasi:

»Zone ugostiteljsko-turističke namjene - T1

Članak 14a

(1) Površine ugostiteljsko-turističke namjene su površine isključive namjene za potrebe izgradnje smještajnih sadržaja - hotela, hostela i sl..

(2) Površine se nalaze u obuhvatu povijesne jezgre grada Kastva i za iste su utvrđeni pojedinačni uvjeti, način gradnje i konzervatorske smjernice.«

Članak 17.

Ispred naslova »Površine sportsko-rekreacijske namjene (R2)« dodaje se brojčana oznaka »1.2.4.«.

Članak 18.

Iza članka 15. dodaje se novi naslov i novi članak 15a koji glase:

»1.2.5. Zaštitne zelene površine - Z

Članak 15b.

(1) Površine zaštitnog zelenila (Z) su površine namijenjene odvajanju pojedinih namjena prostora, zaštiti padina, zaštiti od buke, vizualnim ogradama, prirodnim koridorima sa svrhom očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti unutar građevinskih područja, zaštiti od vremenskih nepogoda te eventualno, i drugim korisnim funkcijama.

(2) Uvjeti uređenja površina te način formiranja definirani su u poglavlju 6. ovih Odredbi.«

Članak 19.

(1) U članku 17. u stavku (2) iza riječi »poslovne« dodaju se riječi »i ugostiteljsko-turističke«-

(2) U članku 17. stavak (4) mijenja se i glasi:

»(4) Građevine isključive namjene ugostiteljsko-turističke (T1) smještene su unutar povijesne jezgre grada Kastva, a uvjeti za njihovu rekonstrukciju definirani su karticama 43a, 100, 100a i 100b.«

Članak 20.

Naslov ispred članka 18. »Neposredna provedba« briše se.

Članak 21.

(1) U članku 18. stavku (2) navodi »28 i 29« brišu se.

(2) U članku 18 stavak (3) mijenja se i glasi:

»(3) Pored zona navedenih u prethodnih stavcima, građevine isključivo poslovne namjene definirani su u povijesnoj jezgri grada Kastva,a uvjeti njihove rekonstrukcije ili održavanja definirani su karticama 16a, 47f, 121, 128a, 160a, 161, 161a, 161b, 2P za građevine pretežito uslužne djelatnosti (K1), 156 za građevinu pretežito trgovačke djelatnosti (K2) i 160 i 15P za građevinu servisne djelatnosti (K3).«

(3) U članku 18. stavak (5) navod »i zoni 29« briše se.

(4) U članku 18. stavak (6) iza četvrte alineje dodaje se peta koja glasi: »najveći koeficijent izgrađenosti (kig) podzemnog dijela iznosi 0,9«, a dosadašnje alineje od pet do jedanaest postaju alineje do šest do dvanaest.

(5) U članku 18. stavak (6) u dosadašnjoj petoj alineji odnosno novoj šestoj mijenja se brojčani iskaz u »2,7«.

(6) U članku 18. stavak (7) briše se.

Članak 22.

U članku 20. stavku (5) briše se riječ »manjeg«.

Članak 23.

U članku 21 stavak (1) iza riječi »izgradnja« briše se riječ »stambeno«.

Članak 24.

U članku 26. stavke (1) i (2) mijenjaju se i glase:

»(1) Unutar povijesne jezgre grada Kastva definirani su slijedeći sadržaji društvenog karaktera: upravni (D1), predškolski (D4), školski (D5), kulturni (D7), vjerski (D8) i nedefinirane društvene namjene (D), a uvjeti njihove rekonstrukcije ili održavanja definirani su karticama: 43 za upravni sadržaj (D1), 34 i 178 za predškolske sadržaje (D4), 177 za sadržaj osnovne škole (D5), 21, 35, 36, 43c, 47, 47a, 47b, 47c za kulturne sadržaje (D7), 33, 33a, 33b, 33c, 43b, 47d, 47e, 72 za vjerske sadržaje (D8) i 24 za nedefinirani društveni sadržaj.

(2) Građevina isključivo društvene djelatnosti gradi se u zonama 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, dok u zoni 27a društvena namjena nije isključiva.«

Članak 25.

Naslov ispred članka 27. »Neposredna provedba« briše se.

Članak 26.

U naslov poglavlja 3.3. mijenja se i glasi: »3.3. Uvjeti izgradnje unutar zone 21 - predškolski (D4) i školski sadržaji (D5).

Članak 27.

(1) U članku 28. stavke (1) i (2) mijenjaju se i glase:

»(1) Zona 21 je predviđena za izgradnju društvenih sadržaja predškolske (D4) - jaslice, dječji vrtić i školske namjene (D5) - osnovnoškolski ili srednjoškolski centar.

(2) Za izgradnju građevina predškolske i školske namjene primjenjuju se uvjeti izgradnje definirani zakonskom regulativom, standardima i stručnim normama.«

(2) U članku 28. stavak(3) alineja druga mijenja se brojčani iskaz u »1,0«.

U članku 28.

(1) U naslovu poglavlja 3.4. oznaka »(D6)« mijenja se u oznaku »(D7)«.

(2) Naslov iza naslova poglavlja 3.4. »Neposredna provedba« briše se.

Članak 29.

Članak 28a mijenja se i glasi:

»(1) Zona 27a je predviđena za izgradnju društvenih sadržaja kulturne namjene - dom kulture s knjižnicom - D7.

(2) Iznimno od prethodne točke, a u slučaju nerealizacije predviđene namjene moguće je smjestiti i druge sadržaje društvene namjene: predškolske, osnovnoškolske i zdravstvene, kulturne i turističke sadržaje, te stambene sadržaje i sl.

(3) Izgradnja unutar zone 27a mora zadovoljavati slijedeće uvjete:

.najveći koeficijent izgrađenosti (kig) nadzemnog dijela građevne čestice iznosi 0,6,

.najveći koeficijent izgrađenosti (kig) podzemnog dijela građevne čestice iznosi 1,0

.najveći koeficijent iskorištenosti građevne čestice (kis) iznosi 3,6

.najveći broj etaža iznosi četiri nadzemne i dvije podzemne etaže,

.podzemna etaža može biti izgrađena u cijeloj svojoj površini,

.najviše visina građevine iznosi 18,0m,

.udaljenost građevine od regulacijskog pravca iznosi 1m,

.neizgrađeni dio građevne čestice mora biti uređen pripadajućom urbanom opremom, te najmanje 30% građevne čestice mora biti ozelenjeno,

.smještaj vozila korisnika prostora omogućiti unutar građevne čestice sukladno poglavlju 5.1. ovih Odredbi, iznimno vozila korisnika svih sadržaja u građevini moguće je smjestiti i u zajedničku podzemnu garažu, zajedno sa zonom 3, na način 1PM/50m2 korisne neto površine za sve sadržaje osim za turističko-smještajne sadržaje za koje je broj vozila utvrđen zakonskom regulativom,

.građevine moraju biti priključene na javnu infrastrukturnu i komunalnu mrežu.«

Članak 30.

Iza članka 28a dodaje se novi naslovi i novi članci 28b i 28c koji glase:

»3.5. UVJETI IZGRADNJE UNUTAR ZONE 28 - SADRŽAJI VJERSKE NAMJENE (D8)

Članak 28b

(1) Zona 28 predviđena je za izgradnju građevina vjerske namjene.

(2) Izgradnja unutar zone 28 mora zadovoljavati slijedeće uvjete:

.najveći koeficijent izgrađenosti (kig) nadzemnog dijela građevne čestice iznosi 0,4

.najveći koeficijent izgrađenosti (kig) podzemnog dijela građevne čestice iznosi 1,0

.najveći koeficijent iskorištenosti građevne čestice (kis) iznosi 2,2

.najveći broj etaža iznosi tri nadzemne i jedna podzemna etaže,

.najviše visina građevine iznosi 12,0m

.iznimno od prethodne stavke visine karakterističnih dijelova građevina (zvonik, toranj, crkveni portal i sl.) mogu biti i viši sukladno usvojenim rješenjima

.udaljenost građevine od granice građevne čestice iznosi 1/2 visine građevine, ali ne manje od 4,0m, ako nije drugačije definirano drugom zakonskom regulativom,

.udaljenost građevina od građevne čestice javne prometne površine iznosi 1/2 visine građevine, ali ne manje od 6,0m

.neizgrađeni dio građevne čestice mora biti uređen pripadajućom urbanom opremom, te najmanje 20% građevne čestice mora biti ozelenjeno,

.smještaj vozila korisnika prostora omogućiti unutar građevne čestice sukladno poglavlju 5.1. ovih Odredbi,

. građevine moraju biti priključene na javnu infrastrukturnu i komunalnu mrežu.

3.6. UVJETI IZGRADNJE UNUTAR ZONE 29 - DOM ZA STARIJE OSOBE (D2)

Članak 28c

(1) Zona 29 predviđena je za izgradnju građevine socijalnog karaktera - dom za starije osobe (D2).

(2) Za izgradnju građevine za zbrinjavanje starijih osoba primjenjuju se uvjeti izgradnje definirani zakonskom regulativom, standardima i stručnim normama.

(3) Izgradnja unutar zone 29 mora zadovoljavati slijedeće uvjete:

.najveći koeficijent izgrađenosti (kig) nadzemnog dijela građevne čestice iznosi 0,35

.najveći koeficijent izgrađenosti (kig) podzemnog dijela građevne čestice iznosi 0,8

.najveći koeficijent iskorištenosti građevne čestice (kis) iznosi 3,0

.najveći broj etaža iznosi četiri nadzemne i dvije podzemne etaže,

.najviše visina građevine iznosi 14,0m

.dozvoljava se izgradnja više građevina (podcjelina) koje međusobno moraju činiti arhitektonski oblikovnu cjelinu; građevine (podcjeline) mogu biti međusobno povezane toplim vezama na način da se visina građevine sagledava za svaku podcjelinu zasebno

.u prizemnom dijelu građevina moguće je smjestiti poslovne sadržaje uslužnog, trgovačkog, zdravstvenog karaktera

.udaljenost građevina od granice građevne čestice iznosi 1/2 visine građevine, ali ne manje od 4,0m, ako nije drugačije definirano drugom zakonskom regulativom,

.udaljenost građevina od građevne čestice javne prometne površine iznosi 1/2 visine građevine, ali ne manje od 6,0m

.neizgrađeni dio građevne čestice mora biti uređen pripadajućom urbanom opremom, te najmanje 30% građevne čestice mora biti ozelenjeno,

.smještaj vozila korisnika prostora omogućiti unutar građevne čestice sukladno poglavlju 5.1. ovih Odredbi,

.građevine moraju biti priključene na javnu infrastrukturnu i komunalnu mrežu.«

Članak 31.

(1) U članku 29. stavak (4) alineja prva iza riječi »imati« dodaje se riječ »najviše«.

(2) U članku 29. stavak (5) se briše, a dosadašnje stavke od (6) do (10) postaju nove stavke od (5) do (9).

(3) U članku 29. dosadašnja stavka (11) briše se.

Članak 32.

(1) U članku 30. iza stavke (19) dodaje se nova stavka (20) koja glasi:

»(20) Rekonstrukcija postojećih građevina na manjoj udaljenosti od utvrđenih ovim Odredbama, a prema ostalim parametrima omogućenim ovim Odredbama za pojedinu zonu gradnje, moguća je ukoliko se, daljnjom intervencijom, ne smanjuje postojeća udaljenost građevine.«, dosadašnje stavke od (20) do (23) postaju nove stavke od (21) do (24).

(2) U članku 30. dosadašnja stavka (24) briše se.

Članak 33.

(1) U naslovu poglavlja 4.2. iza broja 5 dodaje se zarez, a slovo »i« se briše, a iza broja 6 dodaje se navod »i 27a«.

(2) Naslov iza naslova poglavlja 4.2. »Neposredna provedba« briše se.

Članak 34.

U članku 32. u stavku (1) dodaje se sedma alineja koja glasi:

. »ako postojeća izgradnja premašuje zadane parametre, rekonstrukcija je moguća u postojećim tlocrtnim gabaritima sa mogućnošću nadogradnje do najviše tri nadzemne etaže.«

Članak 35.

Članak 33. mijenja se i glasi:

»Unutar područja višeobiteljske stambene izgradnje (S1) u zoni 3 mogu se graditi slobodnostojeće i dvojne građevine prema slijedećim uvjetima:

.najmanja površina građevne čestice za slobodnostojeću građevinu iznosi 800m2, odnosno 600m2 za jednu jedinicu dvojne građevine,

.najviša visina građevine je 9,0m,

.najveći broj etaža je dvije podzemne i tri nadzemne etaže,

.ako je poslovni dio ili pomoćni dio stambene građevine odvojenog korpusa onda je njihova najviša visina 3,5m, a najveći broj etaža je jedna etaža,

.najveći koeficijent izgrađenosti nadzemnog dijela građevne čestice (kig) iznosi 0,20

.najveći koeficijent izgrađenosti (kig) podzemnog dijela građevne čestice iznosi 1,0

.najveći koeficijent iskoristivosti građevne čestice (kis) iznosi 3,60

.smještaj vozila korisnika prostora omogućiti unutar građevne čestice sukladno poglavlju 5.1. ovih Odredbi, iznimno vozila korisnika ove zone moguće je smjestiti i u zajedničku podzemnu garažu sa zonom 27a, na način 1PM/50m2 korisne neto površine za sve sadržaje osim za turističko-smještajne sadržaje za koje je broj vozila utvrđen zakonskom regulativom.«

Članak 36.

(1) U članku 35a stavku (1) iza druge alineje dodaje se treća koja glasi: »najveći koeficijent izgrađenosti (kig) podzemnog dijela građevne čestice iznosi 1,0«, dosadašnje alineje od treće do pete postaju alineje od četvrte do šeste.

(2) U članku 35a u dosadašnjoj alineji trećoj odnosno novoj četvrtoj mijenja se brojčani iskaz u »2,6«.

(3) U članku 35a u dosadašnjoj alineji četvrtoj odnosno novoj petoj mijenja se tekst »jednu podzemnu etažu u »dvije podzemne etaže«.

Članak 37.

U članku 38a stavku (4) iza alineje treće dodaje se alineja četvrta koja glasi: »iznimno od prethodnog stavka etažnost građevine moguće je povećati za etažu potkrovlja ukoliko građevina, svojom visinom, ne premašuje utvrđenu najvišu visinu«, dosadašnje alineje četvrta i peta postaju alineje peta i šesta.

Članak 38.

U naslovu poglavlja 4.6. briše se tekst »neposrednom provedbom«.

Članak 39.

Članak 46. briše se.

Članak 40.

(1) U članku 49. stavak 18. mijenja se i glasi:

»(18) Kolni priključak na cestu ne može se, u pravilu, ostvariti priključenjem na glavne mjesne ulice GMU 1 i GMU 2 definirane ovim Odredbama, međutim, ako ne postoje druge mogućnosti (problem konfiguracije terena) priključak na glavne mjesne ulice GMU ostvaruje se uz posebnu suglasnost nadležnih službi.«

(2) U članku 49. stavak (19) briše se, a dosadašnji stavak (20) postaje novi stavak (19).

Članak 41.

Članak 56. mijenja se i glasi:

»Unutar povijesne jezgre grada Kastva definirane su javne parkirališne površine izvan gradskih zidina i površina za smještaj garaže definirana karticom 7P.«

Članak 42.

U članku 57. navod » i 56.« briše se.

Članak 43.

U članku 60 riječ »velikih« zamjenjuje se riječju »visoke«.

Članak 44.

(1) U članku 75. stavku (1) u prvoj rečenici brojčani navod mijenja se u »40«, a navod u zagradama se briše.

(2) U članku 75. stavak (2) iza riječi »trafostanica« dodaje se navod »SG Kastav 1«.

(3) U članku 75. stavak (3) mijenja se i glasi:

»(3) Ovim Planom definirana je izgradnja devet novih trafostanica 20/ 0,4kV. Lokacije ovih trafostanica s priključnim 20kV kabelima (oznake od TS-1 do TS-9) načelno su naznačene na kartografskom prikazu br. 2.4 PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - ELEKTROOPSKRBA I JAVNA RASVJETA.«

(4) U članku 75. stavak (6) dodaje se nova rečenica koja glasi: »Iznimno su moguće i manje udaljenosti sukladno terenskim mogućnostima i lokalnim uvjetima oblikovanja, a uz suglasnost Grada Kastva.«

(5) U članku 75. stavak (11) briše se, a dosadašnji stavak (12) postaje novi stavak (11).

Članak 45.

U naslovu poglavlja 6. briše se riječ »javnih«.

Članak 46.

Iza naslova poglavlja 6. dodaje se novi članka 78a i novi naslov koji glase:

»Članak 78a.

Zelene površine, unutar obuhvata ovog Plana, dijele se na javne i zaštitne zelene površine.«

6.1. UVJETI UREĐENJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA«

Članak 47.

Naslov iza članka 78. mijenja se i glasi: »Parkovne površine - Z1«

Članak 48.

(1) U članku 83. stavak (1) mijenja se i glasi:

»Obuhvat ovog Plana ne nalazi se unutar područja ekološke mreže.«

(2) U članku 83. stavak (2) se briše, a dosadašnje stavke od (3) do (6) postaju nove stavke od (2) do (5).

Članak 49.

U članku 84. stavak (1) tekst »Detaljnim planom uređenja povijesne jezgre grada Kastav (SN 21/99, 23/99, 37/04, 22/07 i 25/10) i ovim se Planom uvažavaju« zamjenjuje se tekstom »za pojedinačnu građevinu unutar povijesne jezgre putem kartica koje su sastavni dio ovih Odredbi«.

Članak 50.

U članku 88. stavak (1) mijenja se i glasi:

»Komunalni otpad i neopasni tehnološki otpad s područja Grada Kastva zbrinjavat će se na centralnoj zoni za gospodarenje otpadom Primorsko goranske županije na lokaciji Marišćina u Općini Viškovo.«

Članak 51.

U članku 89. stavke (1) i (2) brišu se, dosadašnja stavka (3) postaje stavka (1).

Članak 52.

(1) U članku 91. stavak (1) mijenja se i glasi:

»Prema Odluci o zaštiti izvorišta vode za piće u slivu izvora u Gradu Rijeci i slivu izvora u Bakarskom zaljevu obuhvat Plana nalazi se izvan zona zaštite.«

(2) U članku 91. stavak (2) se briše, a dosadašnji stavak (3) postaje novi stavak (2).

(3) U članku 91. dosadašnjeg stavka (3) odnosno novog stavka (2) tekst »zone djelomičnog ograničenja« zamjenjuje se tekstom »obuhvata Plana«.

Članak 53.

U članku 93. dodaje se stavak (12) koji glasi:

»Posebne mjere zaštite grafički su prikazane na kartografskom prikazu 3.3. POSEBNE MJERE ZAŠTITE.«

Članak 54.

Iza članka 96. dodaju se novi naslovi i novi članci od 96a do 96f koji glase:

»Zaštita od erozije tla i klizišta

Članak 96a.

(1) Zaštita tla od erozije (štetnog djelovanja vjetra i vode na tlo) provodi se putem detaljnijih istraživanja, izradom studija, programa i projekata za zahvate kojima bi se smanjio utjecaj erozivnih procesa u prostoru.

(2) Plansko područje nije ugroženo djelovanjem površinskih voda (bujica).

(3) Sve građevinske i druge zahvate u prostoru izvoditi na način da se ne poveća erozija, odnosno da se oštećene površine odmah saniraju.

(4) Zaštita podzemnih voda kao i sprečavanje štetnog djelovanja voda (padalina) provodi se izgradnjom sustava odvodnje i obveznim priključenjem potrošača vode na sustav odvodnje, te mjerama za sprečavanje i smanjivanje onečišćenja.

(5) Sve otpadne vode trebaju se pročistiti prije upuštanja u teren na slijedeći način:

.vode iz restorana putem odgovarajućih odjeljivača za ulja, masti;

.tehnološke otpadne vode (ukoliko ih ima) putem uređaja za pročišćavanje.

(6) Zabranjeno je nepropisno odlaganje tehnološkog i drugog otpada, kojim se može prouzročiti zagađenje tla i podzemnih voda.

(7) Mjere zaštite od utjecaja erozije vjetra provode se realizacijom sljedećih zahvata u prostoru:

.zemljanim radovima uređivanje otvorenih prostora,

.sadnjom određenih biljnih vrsta radi konsolidacije zemljišta

.održavanjem postojeće zaštitne vegetacije pročišćavanje, krčenjem i sl..

Zaštita od ekstremnih vremenskih uvjeta

Članak 96b.

Suša i toplinski val

Potrebno je zabraniti zatrpavanje izvorišta vode, te zabraniti rušenje i devastaciju javnih cisterni za vodu i kaptažu.

Članak 96c.

Olujno ili orkansko nevrijeme i jaki vjetar

(1) U zonama podložnim jačem udaru vjetra ne dozvoljava se izgradnja građevina lakih konstrukcija (plastenici, staklenici i sl.)

(2) Izbor građevinskog materijala, a posebno za izgradnju krovišta i nadstrešnica treba prilagoditi jačini vjetra odnosno kod izrade projektne dokumentacije poštivati odredbe zakonske regulative.

(3) Kod planiranja i gradnje prometnica valja voditi računa o vjetru i pojavi ekstremnih zračnih turbulencija.

Članak 96d.

Oborine, tuča, snježne oborine i poledice

(1) Mjerama zaštite treba uzimati u obzir karakteristike oborinskih prilika zbog sprečavanja poplava, bujica, klizišta, erozije tla i dr..

(2) Prilikom dimenzioniranja odvodne mreže treba voditi računa o maksimalnim intenzitetima kiše u kratkim vremenskim razmacima.

(3) Kod gradnje otvorenih vanjskih objekata, te naročito šetnica, trgova i drugih javnih površina koristiti protuklizne materijale, a nagibe prometnica i prilaznih puteva poštivati sukladno zakonskoj regulativi.

(4) Krovne konstrukcije trebaju biti dimenzionirane sukladno normama za opterećenje snijegom i protiv tuče.

Tehničko - tehnološke ugroze

Članak 96e.

(1) Unutar planskog obuhvata nema izvora tehničko tehnološke opasnosti koje mogu prouzročiti velike nesreće ili nesreće sa katastrofalnim posljedicama.

(2) Mogućnost tehničko-tehnološke ugroze je tranzit opasnih tvari kroz planski obuhvat.

(3) Zaštita i spašavanje od tehničko-tehnoloških katastrofa izazvanih nesrećama u gospodarskim (i drugim) građevinama provoditi će se sukladno mjerama iz dokumenta »Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća« za područje Grada Kastva.

Mjere zaštite od epidemija i epizotija

Članak 96f.

Zaštita od epidemija i epizotija provodi se osiguranjem zdravstvene ispravnosti vode za piće, prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda i kontroliranim postupanje s otpadom.»

Članak 55.

Iza naslova poglavlja 10. briše se naslov »10.1. Postojeći detaljni planovi uređenja«.

Članak 56.

Članak 97. mijenja se i glasi:

»(1) U granicama obuhvata Plana, izgradnja se vrši sukladno odredbama ovog Plana neposrednom provedbom.

(2) Sastavni dio ovih Odredbi su kartice pojedinih građevina unutar povijesne jezgre grada Kastva. Iste su prikazane na preglednom kartografskom prikazu 4.0..«

Članak 57.

Iza članka 97. briše se naslov poglavlja 10.2.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 58.

(1) Plan je izrađen u četiri (4) izvornika ovjerenih pečatom Gradskog vijeća Grada Kastva i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Kastva.

(2) Po jedan izvornik čuva se u:

.Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva,

.Javnoj ustanovi Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije,

.Upravnom odjelu za graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, ispostava Rijeka,

.Pismohrani Grada Kastva.

Članak 59.

Tekstualni i grafički dijelovi i obvezni prilozi iz članka 2. ove Odluke, sastavni su dijelovi Plana, ali nisu predmet objave.

Članak 60.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/17-01/07

URBROJ:2170-05-06/1-17-3

KASTAV, 5. rujna 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća:
Zemir Delić, dipl.oec.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr