SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 22. Petak, 18. kolovoza 2017.
OPĆINA VINODOLSKA

37.

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16) i 48. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 40/09 i 15/13), Općinsko vijeće Vinodolske općine, na 2. sjednici održanoj 26. srpnja 2017. godine, donijelo je

O D L U K U
o porezima Vinodolske općine

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju vrste poreza, porezni obveznik, porezna osnovica, stopa i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza koji pripadaju Općini Vinodolskoj općini (u daljnjem tekstu: Općini).

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Općini pripadaju sljedeći porezi:

1. porez na potrošnju,

2. porez na kuće za odmor,

3. porez na nekretnine.

1. Porez na potrošnju

Članak 3.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području Općine.

Članak 4.

Obveznik poreza na potrošnju je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području Općine.

Članak 5.

Osnovica poreza na potrošnju je prodajna cijena pića po kojoj se pića prodaju u ugostiteljskom objektu, bez poreza na dodanu vrijednost.

Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Obveznik poreza dužan je podnijeti mjesečni izvještaj o obračunatom i uplaćenom porezu na propisanom obrascu PP-MI-PO do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Obveznik poreza na potrošnju mora u svom knjigovodstvu osigurati sve podatke potrebne za utvrđivanje i plaćanje poreza na potrošnju.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% na osnovicu iz stavka 1. ovoga članka.

Porez na potrošnju prihod je Proračuna Općine.

2. Porez na kuće za odmor

Članak 6.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski.

Kućom za odmor ne smatra se gospodarstvena zgrada koja služi za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Članak 7.

Porez na kuće za odmor plaća pravna ili fizička osoba koja je vlasnik kuće za odmor na području Općine.

Članak 8.

U postupku dokazivanja statusa kuće za odmor u smislu odredbe članka 6. stavka 1. ove Odluke, osim osobne iskaznice, uzimat će se u obzir i sljedeća dokumentacija: putovnica, mjesto i visina nastanka troška električne energije, vode, telefona, prijem poštanske pošiljke, potvrda o zasnovanom radnom odnosu, izjava o izabranom liječniku, izjava svjedoka, mjesto podnošenja porezne prijave i svi drugi raspoloživi podaci.

Članak 9.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje, u iznosu od 15,00 kn po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor na cijelom području Općine.

Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju poreza.

Članak 10.

Obveznik poreza na kuće za odmor dužan je Općini dostaviti podatke koji se odnose na mjesto gdje se nalazi objekt, korisnu površinu, podatke o poreznom obvezniku te druge podatke, do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.

Porez na kuće za odmor prihod je Proračuna Općine.

3. Porez na nekretnine

Članak 11.

Predmet oporezivanja, porezni obveznici, utvrđivanje, naplata i druga pitanja vezana uz porez na nekretnine uredit će se posebnom odlukom Općinskog vijeća Vinodolske općine, sukladno Zakonu o lokalnim porezima.

III. NADLEŽNOST I PRIMJENA PROPISA

Članak 12.

Poslove u svezi s utvrđivanjem, evidentiranjem, nadzorom, naplatom i ovrhom radi naplate poreza iz članka 2. točke 2. i 3. ove Odluke obavljat će Općina odnosno porezna uprava.

Članak 13.

Porezni obveznik dužan je Općini dostaviti dokaz o svakoj promjeni koja utječe na utvrđivanje porezne obveze za porez iz članka 2. točke 2. i 3. u roku od 15 dana od nastale promjene.

Članak 14.

Za utvrđivanje poreza, naplatu, žalbe, obnovu postupka, zastaru, ovršni postupak, kao i sve ostale postupovne radnje, primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Vinodolske »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/02, 27/02, 30/08, 4/10)«

Članak 16.

Postupci u svezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na tvrtku ili naziv i poreza na kuće za odmor započeti do dana stupanja na snagu ove Odluke, dovršit će se prema odredbama Odluke o općinskim porezima Općine Vinodolske »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/02, 27/02, 30/08, 4/10)«

Odredbe članaka 6. do 10. ove Odluke prestaju važiti 1. siječnja 2018. godine.

Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/17-01/11

URBROJ:2107-03/17-01-7-20

Bribir, 26. srpnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik
Boris Miklić, dipl.ing., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr