SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 22. Petak, 18. kolovoza 2017.
OPĆINA VINODOLSKA

34.

Na temelju članka 31. stavak 2. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/ 07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09., 15/13. i 30/13.-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 2. sjednici održanoj 26. srpnja 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju naknade
za rad vijećnika Općinskog vijeća, članova stalnih
radnih tijela i članova Upravnih vijeća ustanova, čiji
je osnivač Vinodolska općina

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju naknade za rad vijećnika Općinskog vijeća, članova stalnih radnih tijela i članova Upravnih vijeća ustanova, čiji je osnivač Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/ 14., u nastavku teksta: Odluka) članak 3. stavak 1. točka 4. mijenja se i glasi:

»Predsjedniku Općinskog vijeća pripada mjesečna naknada u visini 5.118,04 kuna bruto«.

Članak 2.

U preostalo dijelu Odluka, ostaje neizmijenjena.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o smanjenju bruto naknade za rad predsjednika vijeća (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 2/ 15.).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

KLASA: 021-05/17-01/11

URBROJ:2107-03/17-01-7-10

Bribir, 26. srpnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik
Boris Miklić, dipl.ing.,v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr