SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 22. Petak, 18. kolovoza 2017.
OPĆINA VINODOLSKA

33.

Na temelju članka 2., 3, i 4. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/ 09., 15/13. i 30/13.-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 2. sjednici održanoj 26. srpnja 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za rad
zamjenika načelnika Vinodolske općine

Članak 1.

U Odluci o naknadi za rad zamjenika načelnika Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/10., 30/13. i 2/15.) članak 2. mijenja se i glasi:

»Naknada za rad zamjenika načelnika iznosi 32,09 % umnoška koeficijenta i osnovice za obračun plaće općinskog načelnika.«

Članak 2.

U preostalo dijelu Odluka o naknadi za rad zamjenika načelnika Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/10., 30/13. i 2/15.), ostaje neizmijenjena.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

KLASA: 021-05/17-01/11

URBROJ:2107-03/17-01-7-9

Bribir, 26. srpnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik
Boris Miklić, dipl.ing.,v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr