SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 21. Petak, 4. kolovoza 2017.
OPĆINA BAŠKA

41.

Na temelju članka 109. stavka 6. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13), Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja groblja Sveti Ivan (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 15/16) i članka 29. Statuta Općine Baška (Službene novine Primorsko- goranske županije broj 12/13 i 31/15), Općinsko vijeća Općine Baška, na sjednici održanoj 31. srpnja 2017. godine donijelo je

ODLUKU
o donošenju Urbanističkog plana uređenja
groblja Sveti Ivan

I.TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Donosi se Urbanistički plan uređenja groblja Sveti Ivan (u nastavku teksta: Plan), što ga je izradila tvrtka Centar za prostorno uređenje i arhitekturu d.o.o. iz Zagreba u suradnji s nositeljem izrade, Jedinstvenim upravnim odjelom Općine Baška, Odsjekom za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša.

Članak 2.

(1) Plan obuhvaća katastarske čestice i njihove dijelove:

-684-dio, 693/20, 693/18-dio, 693/19-dio, 697/6-dio, 694- dio, 697/11-dio, 697/13, 697/14, 697/15, 697/16, 697/17, 697/18, 697/19, 697/20, 697/21, 697/22, 697/23, 698, 699, sve k.o. Baška-Nova;

-1053-dio, 1064-dio i 1065-dio, sve k.o. Baška.

(2) Ukupna površina obuhvata Plana je približno 0,79 ha.

(3) Granica obuhvata proširenja groblja Sveti Ivan utvrđena je Prostornim planom uređenja Općine Baška (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 01/08, 11/12, 34/12-pročišćeni tekst, 17/14 i 36/16) i prikazana je na svim kartografskim prikazima Plana.

Članak 3.

(1) Planom je predviđeno proširenje postojećeg groblja Sveti Ivan, vodeći računa o organizaciji prostora vezano na postojeći (izgrađeni) dio groblja.

(2) Uređenje groblja te oblikovanje opreme koja se postavlja na groblje mora biti primjereno oblikovanju, uređenosti i tradiciji te usklađeno sa Zakonom o grobljima (Narodne novine broj 19/ 98 i 50/12) i Pravilnikom o grobljima (Narodne novine broj 99/02) te ostalim propisima.

(3) Ciljevi izrade Plana su:

-mogućnost etapne realizacije proširenja groblja;

-svi dijelovi proširenja groblja moraju biti pristupačni osobama sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (Narodne novine broj 78/13);

-način sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš, uvjeti zaštite i drugi elementi važni za zahvat u prostoru određuju se prema posebnim propisima i sukladno odredbama točke 6., 7. i 8. Odluke o donošenju PPUO Baška.

Članak 4.

(1) Elaborat »Urbanistički plan uređenja groblja Sveti Ivan« sastoji se od:

A) Tekstualni dio (Odredbe za provedbu)

B) Grafički dio koji sadrži kartografske prikaze u mjerilu 1:1000:

1.Korištenje i namjena površina

2.Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža

3.Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

4.Način i uvjeti gradnje

C) Prilozi Plana:

-Obrazloženje Plana

-Program uređenja groblja

-Kartografski prilozi

1.Plan kompleksa groblja

2.Raster i razmještaj ukopnih parcela za grobno polje

2.1. Grobno polje G2-I

2.2. Grobno polje G2-II

2.3. Grobno polje G2-III

3.Nacrti i uvjeti za gradnju i opremanje ukopnih mjesta

3.1.Detaljni tipski nacrt kolumbarijskih zidova s 2 i 3 nivoa niša

3.2.Detaljni tipski nacrt grobnica u nizu - tip G-2L i G-4L

3.3.Detaljni tipski nacrt grobnica u nizu - tip G-4L i G-6L

-Popis sektorskih dokumenata i propisa koji su poštivani u izradi Plana

-Zahtjevi nadležnih javnopravnih tijela za izradu Plana

-Izvješće o javnoj raspravi

-Evidencija postupka i izrade Plana

-Sažetak za javnost.

(2) Elaborat Plana iz stavka 1. ovog članka ovjeren pečatom Općinskog vijeća Općine Baška i potpisom potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Baška sastavni je dio ove odluke.

II. ODREDBE ZA PROVEDBU

1.UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA JAVNIH I DRUGIH NAMJENA

1.1.Uvjeti za određivanje korištenja površina za javne i druge namjene

Članak 5.

(1) Uvjeti za određivanje korištenja površina za javne i druge namjene u Planu su utvrđeni:

-temeljem obilježja prostora groblja i ciljeva razvoja i uređenja;

-valorizacijom postojećeg izgrađenog dijela groblja;

-održivog korištenja i kvalitete prostora i okoliša;

-planiranog kapaciteta groblja.

1.2. Korištenje i namjena prostora

Članak 6.

(1) Namjena površina u obuhvatu Plana utvrđena je u tekstualnom dijelu i na kartografskom prikazu 1. Korištenje i namjena površina.

(2) Planom su određene osnovne grupe namjena površina:

-postojeće groblje (G1);

-proširenje groblja (G2);

-javna i društvena namjena / vjerska (D7);

-prometne površine (IS).

(3) Planom su određeni prostori za uređenje novih grobnih polja, s grobnim mjestima za ukop u kolumbarijskim zidovima i grobnicama u nizu, novim pješačkim površinama (stazama) i zelenim površinama unutar groblja.

(4) Sastavni dio elaborata Plana je Program uređenja groblja i kartografski prilozi, koji se nalaze u dijelu elaborata Prilozi Plana.

1.2.1. Površina za proširenje groblja

Članak 7.

(1) Planom je razgraničena jedna površina za proširenje groblja (G2), sjeverno od postojećeg groblja (G1).

(2) Površina za proširenje groblja (G2) podrazumijeva prostor planiranog groblja s površinama za razne vrste ukopa, grobne staze i zelene površine.

Članak 8.

(1) Planom su razgraničene planirane površine za proširenje groblja:

-grobna polja (G2-I, G2-II i G2-III);

-pješačke staze;

-zelene površine.

1.2.2. Zelene površine u funkciji groblja

Članak 9.

(1) S ciljem oplemenjivanja prostora groblja, na području za proširenje groblja (G2) planira se uređenje zelenih površina.

2.UVJETI I NAČIN GRADNJE GROBLJA

2.1. Uvjeti i način gradnje na proširenom dijelu groblja

Članak 10.

1.Oblik i veličina građevne čestice

(1) Građevna čestica planiranog proširenja groblja jednaka je površini prostorne cjeline planske oznake G2, a određena je kartografskim prikazom 4. Način i uvjeti gradnje (građevna čestica br. 1).

(2) Oblik i veličina određeni su u skladu sa značenjem i mjerilom Plana, te će se u postupku izdavanja odgovarajućeg akta kojim se odobrava gradnja precizno odrediti površina građevne čestice, prema geodetskoj izmjeri. Unutar navedene građevne čestice omogućuje se etapno i fazno građenje.

2.Namjena građevine

(3) Namjena građevine je groblje. Kartografskim prikazima razgraničene su sljedeće osnovne površine unutar prostorne cjeline (planirane građevne čestice) planiranog proširenja groblja:

-površine za ukop (grobna polja G2-I, G2-II i G2-III);

-staze;

-zelene površine.

(4) Detaljna namjena površina unutar ograđenog prostora groblja - zelene površine, grobna polja, redovi i ukopna mjesta (označena i kotirana sa staze - međurazmaka po dužini), polja s brojem ukupnih mjesta i vrstom grobova te razmještaj uređaja i opreme, određena je kartografskim prikazom 1. Plan kompleksa groblja, u dijelu elaborata Prilozi plana, a raster i razmještaj ukopnih parcela za svako grobno polje u cjelini određen je kartografskim prikazima 2. Raster i razmještaj ukopnih parcela za grobno polje u mj. 1:200 i 3. Nacrti i uvjeti za gradnju i opremanje ukopnih mjesta u mj. 1:50, u dijelu elaborata Prilozi plana.

3.Uređenje građevne čestice

(5) Plan uređenja slobodnih površina (zelenilo) određen je kartografskim prikazom 1. Plan kompleksa groblja, u dijelu elaborata Prilozi plana.

(6) Prostor groblja potrebno je ograditi kamenom ili sličnom čvrstom ogradom (kombinacijom kamene i metalne ograde), visine min. 2,0 metra, u skladu s grafičkim dijelom Plana.

(7) Ograde, potporne i obložne zidove (podzide), terase i stepeništa potrebno je izvesti u skladu s reljefom i oblikovnim obilježjima područja, a na način da ne naruši izgled područja groblja kao cjeline.

(8) Potporni zidovi trebaju se izvesti kao kameni zidovi. Visina potpornog zida nije limitirana.

(9) Parkirališna mjesta predviđena su uz prilaznu cestu, uz postojeći dio groblja.

(10) Na groblju je potrebno je osigurati uvjete za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti.

4.Mjere zaštite okoliša

(11) Tijekom izgradnje, odnosno rekonstrukcije i pri korištenju groblja nužno je osigurati mjere zaštite okoliša (zrak, tlo, voda, buka), u skladu s posebnim propisima.

2.2. Veličina i oblik grobnih polja

Članak 11.

(1) Veličina i oblik grobnih polja određeni su Planom i prikazani na kartografskim prikazima 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i 4. Način i uvjeti gradnje te na kartografskim prilozima u dijelu elaborata Prilozi Plana.

(2) Planom su određena tri nova grobna polja, i to:

-dva grobna polja s kolumbarijskim zidovima (G2-I i G2-III);

-jedno mješovito grobno polje za ukop u kolumabrijskim zidovima i grobnicama u nizu (G2-III).

(3) Osim površina za uređenje grobnih polja, Planom su utvrđene površine za uređenje glavnih grobnih staza, grobnih staza za pristup grobovima, zelenih površina, odmorišta za postavu klupa, koševa za otpatke te kontejnera za otpad koji nastaje na groblju.

2.3.Veličina i oblik površina za ukapanja i ostalih grobnih površina

2.3.1. Kolumbarijski zid

Članak12.

(1) Planirana je izgradnja kolumbarijskih zidova, koji po tipu mogu biti:

-jednostrani (koriste se samo s jedne strane);

-dvostrani (koriste se s obje strane).

(2) Planirani kolumbarijski zidovi se mogu graditi u dva ili tri visinska nivoa.

(3) Najveća visina kolumbarijskih zidova iznosi:

-kolumbarijski zid u dva nivo ukapanja - 295 cm

-kolumbarijski zid u tri nivo ukapanja - 385 cm.

(4) Na vrhu kolumarijskog zida može se izvesti jednostrešni kosi betonski pokrov, nagiba do 30o, kao što je to prikazano u prilozima Plana - 3. Nacrt i uvjeti za gradnju i opremanje ukopnog mjesta, 3.1. Detaljni tipski nacrt kolumbarijskih zidova sa 2 i 3 nivoa niša.

(5) Unutarnje (slobodne) dimenzije niše u kolumbarijskom zidu iznose:

-širina - 86 cm

-visina - 80 cm

-dubina - 240 cm.

(6) Ukupno se planira izgradnja 13 kolumbarijskih zidova (oznaka K-1 do K-13), od čega je 5 za jednostrani ukop, a 8 za dvostrani ukop.

2.3.2. Grobnice u nizu

Članak 13.

(1) Planirana su tri tipa grobnica:

-TIP G-2L - za ukop najviše dva lijesa (1+1 po vertikali);

-TIP G-4L - za ukop najviše četiri lijesa (2+2 po vertikali);

-TIP G-6L - za ukop najviše šest lijesova (3+3 po vertikali).

(2) Najveća dubina ukopa u grobnici treba omogućiti ukop lijesova u dva nivoa, tj. slobodna visina grobnice (od poda do donjeg ruba pokrovne ploče) treba iznositi 160 cm.

(3) Ukupno se planira 7 grobnica u nizu (oznaka GN-1 do GN-7).

Članak 14.

Planirane grobnice u nizu za 2, 4 i 6 lijesova imaju sljedeće slobodne (unutarnje) dimenzije - širina/dužina/ dubina:

-TIP G-2L - 90/240/160 cm

-TIP G-4L - 160/240/160 cm

-TIP G-6L - 220/240/160 cm.

2.3.3. Skupna grobnica

Članak 15.

(1) Skupna grobnica (kosturnica ili osarij), koja služi za konačni smještaj kostiju nakon isteka roka mirovanja te kao depo kostiju napuštenih grobova koje se ukapaju u veća grobišta bez posebnih oznaka, planira se u postojećem dijelu groblja.

2.4. Uređenje grobnih mjesta

Članak 16.

(1) Kod grobnica je dopuštena postava svih tipova nadgrobnih ploča, uz poštivanje tradicionalnih načina ukapanja.

(2) Najveća visina nadgrobne ploče ili spomenika je 2,0 m.

3.UVJETI UREĐENJA, ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA PROMETNE, KOMUNIKACIJSKE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURNE MREŽE S PRIPADAJUĆIM GRAĐEVINAMA I POVRŠINAMA

3.1. Uvjeti uređenja odnosno gradnje prometne mreže

Članak 17.

(1) Rješenje prometnog sustava unutar obuhvata Plana prikazano je na kartografskom prikazu 2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža.

(2) Planom su definirane površine postojećih javnih prometnica (prilazna cesta groblju) i parkiralište za potrebe groblja.

3.2.Uvjeti uređenja odnosno gradnje parkirališta i pješačkih površina

Članak 18.

(1) Planom je prikazano idejno rješenje pješačkih prometnica u obuhvatu Plana (glavnih grobnih staza i grobnih staza.

(2) Planom se zadržava postojeći pristup na groblje uz zapadnu ogradu groblja.

Članak 19.

(1) Sve staze na groblju (glavne grobne staze i grobne staze) moraju biti izvedene bez prostornih barijera za kretanje osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, te omogućiti prolaz kolica za prijevoz lijesova i radnih vozila na groblju.

(2) Trase glavnih grobnih staza i grobnih staza ucrtane u Plan su načelne, dok će se točne odrediti nakon izrade posebne geodetske podloge za prošireni dio groblja.

(3) Grobne staze se mogu urediti kamenim pločama, betonskim opločnicima ili šljunkom.

3.3.Uvjeti uređenja odnosno gradnje i opremanja elektroničke komunikacijske infrastrukture

Članak 20.

(1) Na groblju se ne planira gradnja elektroničke komunikacijske infrastrukture.

3.4.Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže

Članak 21.

(1) Na groblju se ne planira gradnja i rekonstrukcija te opremanje groblja komunalnom infrastrukturom.

4.UVJETI UREĐENJA ZELENIH POVRŠINA

Članak 22.

(1) Plan uređenja zelenih površina groblja (pejzažno uređenje) prikazan je na kartografskim prikazima 1. Plan kompleksa groblja, u dijelu elaborata Prilozi plana.

5.MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH I KULTURNO- POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

5.1. Mjere zaštite prirodnih vrijednosti i posebnosti

Članak 23.

(1) U obuhvatu Plana nema zaštićenih područja, temeljem Zakona o zaštiti prirode.

(2) Za područje obuhvata Plana utvrđeni su sljedeći uvjeti zaštite prirode:

-prilikom planiranja građevina koristiti boje i materijale prilagođene prirodnim obilježjima prostora groblja,

-prilikom ozelenjavanja područja koristiti autohtone biljne vrste, a eventualne postojeće elemente autohtone flore sačuvati u najvećoj mogućoj mjeri te integrirati u krajobrazno uređenje.

Članak 24.

(1) Prema Uredbi o ekološkoj mreži, područje obuhvata Plana samo manjim dijelom (prostor za proširenje groblja) zadire u kopneno područje ekološke mreže (POVS - Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove Otok Krk / šifra područja: HR2001357 i POP - Područje očuvanja značajno za ptice Kvarnerski otoci / šifra područja HR1000033).

(2) Za obuhvat Plana propisuju se sljedeći posebni uvjeti zaštite prirode:

-prilikom planiranja i uređenja građevinskih zona koristiti materijale i boje prilagođene prirodnim obilježjima okolnog prostora i tradicionalnoj arhitekturi,

-pri odabiru trasa infrastrukturnih koridora voditi računa o prisutnosti ugroženih i rijetkih staništa i zaštićenih i/ili ugroženih vrsta flore i faune,

-prilikom ozelenjivanja područja koristiti autohtone biljne vrste, a eventualne postojeće elemente autohtone flore sačuvati u najvećoj mogućoj mjeri te integrirati u krajobrazno uređenje,

-očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip, ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme,

-osigurati pročišćavanje svih otpadnih voda.

5.2.Mjere zaštite kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

Članak 25.

(1) Unutar područja obuhvata Plana nema nepokretnih kulturnih dobara.

Članak 26.

(1) Prema kartografskom prikazu PPUO Baška 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora, 3.1. Područja posebnih uvjeta korištenja, obuhvat UPU-a se nalazi unutar područja arheološke baštine i kultiviranog prirodnog krajolika Baška (AK).

(2) Sukladno odredbama Zakona, ukoliko se pri izvođenju zahvata u obuhvatu Plana naiđe na predmete ili nalaze arheološkog i povijesnog značaja, potrebno je radove odmah obustaviti i obavijestiti o tome nadležni Konzervatorski odjel, kako bi se izvršio pregled, dokumentiranje te ocjena vrijednosti nalaza.

6.POSTUPANJE S OTPADOM

Članak 27.

(1) Proizvođači otpada i svi sudionici u postupanju s otpadom dužni su pridržavati se odredbi

Zakona o održivom gospodarenju otpadom i propisa donesenih temeljem Zakona.

(2) Provođenje mjera za postupanje s komunalnim otpadom osigurava Općina Baška, a skuplja ga ovlaštena pravna osoba. Komunalni otpad skuplja se u spremnike postavljene na groblju, uz osiguran prilaz radi odvoza komunalnim vozilom ili ručnim kolicima.

(3) Unutar groblja planirane su košare za otpad tako da pokrivaju grobna mjesta u radijusu do 50 m i kontejneri koji pokrivaju grobna mjesta u radijusu 100 m (kontejneri će biti ograđeni i skriveni od ostalih površina te lako dostupni).

(4) Na proširenom dijelu groblja groblju se planira postava četiri kontejnera za otpad koji nastaje na groblju. Dva kontejnera služe za skupljanje organskog otpada (cvijeće, zelenilo i slično), a dva za skupljanje ostalog krutog otpada (plastika, keramika i slično). Razmještaj kontejnera prikazan je na kartografskim prikazu 1. Plan kompleksa groblja, u u dijelu elaborata Prilozi Plana.

7.MJERE SPREČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

Članak 28.

(1) Utjecaj na stanovništvo manifestira se psihološkim djelovanjem i vizualnom izloženošću.

(2) Područje obuhvata groblja neposredno ne graniči sa građevinskim područjem naselja

Članak 29.

(1) Višak materijala nastao pri iskopu ne smije se odlagati na prostoru predviđenom za širenje groblja ili okolnim poljoprivrednim površinama, već se mora odvoziti na za to predviđeni deponij.

(2) Tijekom izvođenja radova može doći do privremenog i povremenog opterećenja pristupne prometnice i dijela groblja građevinskim strojevima, te do povećanja razine buke i povremenog povećanja onečišćenja zraka.

(3) Tijekom izvođenja radova potrebno je:

-koristiti se ispravnom mehanizacijom pazeći da se ne oštete postojeće grobne;

-redovito održavati postojeće prometnice, tj. omogućiti normalno funkcioniranje postojećeg groblja i prometa;

-sav višak iskopanog materijala potrebno je odmah odvesti izvan površine groblja na za to predviđeno mjesto;

-sve radove izvoditi tijekom dana.

(4) Tijekom korištenja groblja potrebno je:

-pri iskopu novih grobnih mjesta paziti da se ne oštećuju postojeća grobna mjesta i grobne staze;

-redovito odvoziti prikupljeni otpad;

-održavati grobne staze;

-izvesti sustav za prikupljanje i kontrolirano odvođenje površinskih voda, te drenažu procjednih voda (za grobnice) radi snižavanja njihove razine do kote koja će biti najmanje 0,5 m niža od kote dna grobova;

-redovito kontrolirati sustav odvodnje površinskih voda i po potrebi sanirati neispravne dijelove sustava.

7.1. Čuvanje i poboljšanje kvalitete voda

Članak 30.

(1) Područje zahvata Plana se nalazi izvan zone sanitarne zaštite.

(2) Zaštita podzemnih i površinskih voda određena je mjerama za sprečavanje i smanjivanje onečišćenja.

7.2. Zaštita i poboljšanje kakvoće zraka

Članak 31.

(1) Na području Općine Baška kakvoća zraka je prve kategorije - čist ili neznatno onečišćen zrak.

(2) Za prostor u obuhvatu Plana definira se obveza održanja postojeće prve kategorije kakvoće zraka.

7.3. Zaštita od prekomjerne buke

Članak 32.

(1) Mjere zaštite od buke potrebno je provoditi sukladno odredbama posebnih propisa.

(2) Buka koja se javlja na groblju pri redovnom korištenju zanemariva je, a povećana razina buke javlja se samo pri ukopu (glazba) te zbog korištenja mehanizacije pri iskopu i održavanju groblja ili odvozu komunalnog otpada.

7.4. Zaštita od prirodnih i drugih nesreća

Članak 33.

(1) Urbanističke mjere zaštite od elementarnih nepogoda (snježne oborine, poledica, tuča), predviđaju se uporabom odgovarajućeg građevinskog materijala i konstrukcija (nagib krovišta, nagib rampe) te završnom obradom.

(2) Urbanističke mjere zaštite od elementarnih nepogoda zbog procjene malog rizika unutar područja obuhvata, ne predviđaju se Planom.

7.4.1. Zaštita i spašavanje od potresa

Članak 34.

(1) Protupotresno projektiranje i gradnja (tehnika gradnje i izbor materijala) treba provoditi sukladno zakonskim propisima kojima će se pri izgradnji novih objekata osigurati otpornost na potres za predmetnu zonu.

7.4.2.Zaštita i spašavanje od olujnog nevremena i jakog vjetra

Članak 35.

(1) Izbor građevinskog materijala, posebno za izgradnju krovišta i nadstrešnica, treba prilagoditi jačini vjetra.

(2) Pri hortikulturnom uređenju prostora i objekata treba birati autohtono bilje dubljeg korijena i otporno na vjetar.

7.4.3.Instalacija sustava unutarnjeg uzbunjivanja i obavješćivanja građana

Članak 36.

(1) Temeljem odredbi posebnih propisa vlasnici objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi, a u kojima se zbog buke ili akustične izolacije ne može osigurati dovoljna čujnost znakova javnog sustava za uzbunjivanje, dužni su uspostaviti i održavati odgovarajući sustav uzbunjivanja i obavješćivanja njihovih korisnika i zaposlenika te osigurati prijam priopćenja nadležnog centra 112 o vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti.

7.5. Mjere zaštite od požara

Članak 37.

(1) Pri projektiranju građevina, radi veće uniformiranosti u odabiru mjera zaštite od požara, prilikom procjene ugroženosti od požara, u prikazu mjera zaštite od požara kao sastavnom dijelu projektne dokumentacije, potrebno je primjenjivati numeričku metodu TRVB 100 ili neku drugu opće priznatu metodu.

(2) U svrhu sprječavanja širenja požara na susjedne građevine, građevina mora biti udaljena od susjednih građevina najmanje 4,0 m. Izvedba požarnih zidova mora biti u skladu s Pravilnikom o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara - izvedba požarnih zidova najmanje otpornosti na požar REI-M 90 te izvedba vanjskih zidova određene otpornosti na požar i zidnih obloga i izolacija, reakcije na požar A1 ili A2.

(3) Za građevine koje podliježu Pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupe i moraju imati osigurane vatrogasne pristupe, minimalna širina površine za operativni rad vatrogasaca iznosi 5,5 m. Također je potrebno osigurati i prostor unutarnjih i vanjskih radijusa zaokretanja vatrogasnih vozila, u skladu s navedenim pravilnikom.

(4) Pri projektiranju novih prometnica ili rekonstrukcije postojećih, obvezno je planiranje vatrogasnih pristupa koji imaju propisanu širinu, nagibe, okretišta, nosivost i radijuse zaokretanja, a sve u skladu s Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe.

(5) Prilikom gradnje i rekonstrukcije vodoopskrbnih sustava, obvezno je planiranje izgradnje hidrantske mreže sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara.

7.6.Sprječavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera

Članak 38.

(1) Na području obuhvata Plana potrebno je primjenjivati urbanističko-tehničke uvjete i normative za sprečavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

(2) Pristupe pješačkim prijelazima na križanjima treba izvoditi skošenim rubnjacima kako bi se osiguralo nesmetano kretanje osoba sa smanjenom pokretljivošću.

8.MJERE PROVEDBE PLANA

Članak 39.

(1) Izgradnja građevina i uređenje prostora na području obuhvata Plana obavit će se temeljem Plana i sukladno posebnim propisima kojima se uređuje prostorno uređenje i gradnja.

(2) Osim elemenata koji su navedeni Planom moraju se primijeniti i svi važeći posebni propisi u pojedinim segmentima relevantnim za planiranje i izvođenje zahvata, a posebno propisi kojima se uređuje izgradnja, korištenje i upravljanje grobljem.

Članak 40.

(1) Uređenje zelenih i ostalih otvorenih površina detaljnije je prikazano na kartografskom prikazu 1. Plan kompleksa groblja, u dijelu elaborata Prilozi Plana.

(2) Zelene površine na groblju trebaju se ambijentalno oblikovati kao zelene parkovne površine kvalitetnim parkovno-pejsažnim rješenjima.

(3) Postojeće zelene površine zadržat će se u izvornom obliku i namjeni uz obvezno održavanje.

Članak 41.

(1) Planom se omogućuje etapna realizacija zahvata u prostoru u sljedećim etapama:

-I. etapa proširenja obuhvaća uređenje grobnog polja G2-I;

-II. etapa proširenja obuhvaća uređenje grobnog polja G2-II;

-III. etapa proširenja obuhvaća uređenje grobnog polja G2-III.

(2) Granice etapa realizacije groblja označene su na kartografskom prikazu 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 42.

(1) Urbanistički plan uređenja groblja Sveti Ivan izrađen je u 6 (šest) izvornika ovjerenih pečatom Općinskog vijeća Općine Baška i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Baška.

(2) Dva primjerka izvornika Urbanističkog plana uređenja groblja Sveti Ivan čuvaju se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Baška.

(3) Po jedan izvornik Urbanističkog plana uređenja groblja Sveti Ivan zajedno s ovom Odlukom dostavlja se:

1.Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja Republike Hrvatske

2.Javnoj ustanovi Zavod za prostorno uređenje Primorsko - goranske županije

3.Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko - goranske županije - Ispostava Krk

4.Pismohrani Općine Baška.

(4) U skladu s odredbama posebnog propisa svatko ima pravo uvida u dokumentaciju Urbanističkog plana uređenja groblja Sveti Ivan.

(5) Uvid u Urbanistički plan uređenja groblja Sveti Ivan može se obaviti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Baška, Palada 88 i na službenoj mrežnoj stranici Općine Baška.

Članak 43.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/17-01/5

URBROJ: 2142-03-01/1-17-23

Baška, 31. srpnja 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica
Tanja Grlj, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr