SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 21. Petak, 4. kolovoza 2017.
OPĆINA BAŠKA

40.

Temeljem članka 7. stavak 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbeNarodne novine« broj 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16) i članka 29. Statuta Općine BaškaSlužbene novine« Primorsko- goranske županije broj 12/13, 31/15) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 31. srpnja 2017. godine, donijelo je

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Baška u 2017. godini

Članak 1.

U Odluci o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Baška u 2017. godiniSlužbene novine« Primorsko-goranske županije broj 36/16) članak 3. mijenja se i glasi:

»Sredstva planirana u Proračunu Općine Baška za 2017. godini za financiranje rada političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću iznose 33.549,50 kuna

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Iznos sredstava za svakog člana u Općinskom vijeću utvrđuje se, na godišnjoj razini, u visini od 3.210,52 kn, odnosno 267,54 kn mjesečno, tako da se pojedinoj političkoj stranci raspoređuju sredstva razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću u trenutku konstituiranja (izbori 2013. godine - do travnja 2017. godine), odnosno nakon konstituiranja (izbori 2017. godine - od lipnja 2017. godine), kako slijedi:

 

*Tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Članak 5. mijenja se i glasi:

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola političkim strankama, odnosno člana izabranog s liste grupe birača, također pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća godišnje - 321,05 kn, odnosno 26,75 kn mjesečno, tako da se pojedinoj političkoj stranci raspoređuju sredstva razmjerno broju njenih članova podzastupljenog spola u Općinskom vijeću u trenutku konstituiranja (izbori 2013. godine - do travnja 2017. godine), odnosno nakon konstituiranja (izbori 2017. godine - od lipnja 2017. godine), kako slijedi:

 

*Tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/17-01/5

URBROJ: 2142-03-01/1-17-22

Baška, 31. srpnja 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica
Tanja Grlj, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr