SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 21. Petak, 4. kolovoza 2017.
GRAD MALI LOŠINJ

33.

Na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 42/17) i odluke Gradskog izbornog povjerenstvo Grada Malog Lošinja o konačnim rezultatima izbora za gradonačelnika Grada Malog Lošinja KLASA: 013-02/17-01/01 URBROJ:2213/01-01-04-17-66 od 26. svibnja 2017.godine, gradonačelnica Grada Malog Lošinja, dana 25. srpnja 2017.godine, donosi

O D L U K U
o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuje se visina naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja na izborima održanim 21. svibnja 2017. godine.

Članak 2.

Pravo na naknadu troškova iz točke 1. ove odluke pripada političkim strankama i kandidacijskim listama grupe birača koje su na izborima za Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja dobile najmanje jednog člana Gradskog vijeća u iznosu od 2.000,00 kuna za svakog člana.

Članak 3.

Utvrđuje se visina naknade i određuje isplata političkim strankama na poseban račun političke stranke otvoren za financiranje troškova izborne promidžbe, a listama grupe birača na poseban račun nositelja liste grupe birača otvoren za financiranje troškova izborne promidžbe, u iznosima kako slijedi:

1)12.000,00 kuna za 6 (šest) vijećničkih mjesta / članova u Gradskom vijeću, u korist koalicijske liste koju sačinjavaju:

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

HRAST - POKRET ZA USPJEŠNU HRVATSKU HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS

HRVATSKA KRŠĆANSKA DEMOKRATSKA UNIJA - DR. MARKO VESELICA - HKDU - DR. MARKO VESELICA STRANKA UMIROVLJENIKA - SU

na račun: HR7723600001502080844, OIB:04150008463

2)8.000,00 kuna za 4 (četiri) vijećnička mjesta / člana u Gradskom vijeću, u korist KANDIDACIJSKE LISTE GRUPE BIRAČA, nositelj liste: DUBRAVKO DEVČIĆ
na račun: HR2424020063500020429, OIB:21378290053

3)4.000,00 kuna za 2 (dva) vijećnička mjesta / člana u Gradskom vijeću, u korist koalicijske liste koju sačinjavaju:
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ - PGS
HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA - LABURISTI
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
na račun: HR5723600001502041337, OIB:02010978731

4)4.000,00 kuna za 2 (dva) vijećnička mjesta / člana u Gradskom vijeću, u korist koalicijske liste koju sačinjavaju:
ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
na račun: HR2223800061540002323, OIB:16964251485

5)2.000,00 kuna za 1 (jedno) vijećničko mjesto / člana u Gradskom vijeću, u korist KANDIDACIJSKE LISTE GRUPE BIRAČA, nositelj liste: SINIŠA DAKIĆ- BARICHIEVICH
na račun: HR3524020063500018388, OIB:47344785646

Članak 4.

Naknada troškova iz članka 3. ove odluke isplatit će se iz proračuna Grada Malog Lošinja, sa pozicije » lokalni izbori 2017«

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

KLASA: 013-03/17-01/07

URBROJ: 2213/01-01-17-3

Mali Lošinj, 25. srpnja 2017.

GRAD MALI LOŠINJ

Gradonačelnica:
Ana Kučić, mag.oec., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr