SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 20. Petak, 28. srpnja 2017.
OPĆINA MATULJI

32.

Na temelju članka čl.15.st.2. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine 120/16 ) i čl. 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 26/ 09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst i 39/ 15) Općinsko vijeće Općine Matulji dana 27.7.2017. donosi

PRAVILNIK
o provedbi postupka jednostavne nabave roba,
radova i usluga

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuje način postupanja u provedbi postupaka jednostavne nabave roba i usluga čija je procijenjena vrijednost manja od 200.000,00 kuna bez PDV-a odnosno nabava radova čija je procijenjena vrijednost manja od 500.000,00 kuna bez PDV-a, na teret proračuna, vodeći računa o načelima javne nabave, ekonomičnosti i svrhovitom trošenja javnih sredstava, kao i o mogućnosti primjene elektroničkih sredstava komunikacije.

Članak 2.

Postupak nabave roba, radova i usluga procijenjene vrijednosti manje od 20.000,00 kuna bez PDV-a, u pravilu se provodi putem narudžbenica odnosno sklapanjem ugovora.

Članak 3.

Postupak nabave roba, radova i usluga čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna te manja od 70.000,00 kuna bez PDV-a provodi se na način da se zatraže najmanje 5 ponude na dokaziv način (poštom, faxom ili elektroničkom poštom). Rok za dostavu ponuda je najmanje 5 radnih dana od slanja poziva na dostavu ponuda, osim u slučaju žurne nabave.

Kriterij odabira je najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda.

O tijeku pregleda ponuda, prijedloga za odabir ponude ili odluke o poništenju, sastavlja se službena bilješka.

Ponude otvaraju i sastavljaju službenu bilješku osoba koja ima važeći certifikat u području javne nabave i jedan djelatnik iz Odsjeka za koji se provodi nabava. Otvaranje ponuda je javno.

Odluku o odabiru i odluku o poništenju donosi Općinski načelnik.

Odredbe iz stavka 1. ovog članka ne primjenjuju se u slučaju:

- nabave usluga od ponuditelja čiji se odabir predlaže zbog specijalističkih stručnih stanja i posebnih okolnosti (konzultantske, specijalističke usluge ,tehnički razlozi i sl.),

- žurne nabave uzrokovane događajima koji se nisu mogli predvidjeti,

- kada nije dostavljena nijedna ponuda, a postupak jednostavne nabave se ponavlja,

- kada zbog razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava ugovor može izvršiti samo određeni izvršitelj.

Ukoliko zbog specifičnosti nabave nije potrebno obvezno pravni odnos urediti ugovorom u službenoj bilješki treba naznačiti da se izrađuje narudžbenica.

Ukoliko nakon provedenog postupka nabave, cijena najpovoljnije ponude je jednaka ili veća od 70.000,00 kuna (bez PDV-a), može se zatražiti od najpovoljnijeg ponuditelja da dostavi dokumentaciju iz čl. 6. st. 3. ovog Pravilnika, te nakon dostavljene dokumentacije. Obavijest o odabiru ili Obavijest o poništenju donosi Općinski načelnik.

Članak 4.

Postupak nabave roba i usluga čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 70.000,00 kuna bez PDV a manja od 200.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno jednaka ili veća od 70.000,00 kuna., a manja od 500.000,00 kuna bez PDV-a, za radove, provode ovlašteni predstavnici za provedbu postupka jednostavne nabave i to osoba koja ima važeći certifikat u području javne nabave i dva djelatnika iz Odsjeka za koji se provodi nabava.

Članak 5.

Općinski načelnik pokreće postupak Odlukom o imenovanju ovlaštenih predstavnika za provedbu postupka jednostavne nabave.

Članak 6.

Ovlašteni predstavnici u okviru svojih ovlasti pripremaju i provode postupke nabave primjenjujući važeće zakone, podzakonske propise iz područja javne nabave i ovaj Pravilnik, a osobito: - istražuju tržište te izrađuju specifikacije i troškovnik sukladno potrebama i opisu predmeta nabave (s obzirom na složenost predmeta nabave, izrada troškovnika može se povjeriti i vanjskim suradnicima pod uvjetom da se istima za taj predmet nabave ne dostavi Poziv za dostavu ponuda).

- u dogovoru sa Općinskim načelnikom prikupljaju nazive i adrese gospodarskih subjekata kojima će biti upućen Poziv za dostavu ponude,

- u dogovoru sa Općinskim načelnikom izrađuju Poziv na dostavu ponude, definiraju uvjete, dokazne sposobnosti, tražena jamstva i ostale dokumente koje se ponuditelji u obvezi dostaviti

- otvaraju ponude, obavljaju pregled i ocjenu ponuda, izrađuju zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda,

- predlažu Općinskom načelniku odabir najpovoljnije ponude sukladno kriteriju za odabir ponude

- sudjeluju u ostalim aktivnostima vezanim za provođenje postupka jednostavne nabave.

Poziv za dostavu ponuda mora biti jasan, razumljiv i nedvojben te izrađen na način da sadrži sve potrebne podatke koji gospodarskom subjektu omogućavaju izradu ponude, a potpisuju ga ovlašteni predstavnici naručitelja.

Za jednostavne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kuna i manje od 200.000,00 kuna za nabavu roba ili usluga, odnosno manje od 500.000,00 kuna za radove, u Pozivu za dostavu ponuda se od ponuditelja mora tražiti da dostave:

- dokaze o pravnoj i poslovnoj sposobnosti (upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar, zahtijevanu suglasnost ili sl.)

- potvrdu porezne uprave o nepostojanju duga s osnove dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje ne stariju od 90 dana računajući do dana isteka roka za dostavu ponuda.

- potvrdu Općine Matulji o nepostojanju duga ne stariju od 30 dana računajući do dana isteka roka za dostavu ponuda.

Za jednostavne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 70. 000,00 kuna i manje od 200.000,00 kuna za nabavu roba i usluga, odnosno manje od 500.000,00 kuna za radove, u Pozivu za dostavu ponuda se od ponuditelja može tražiti da dostave:

- dokaz o financijskoj sposobnosti

- dokaze o tehničkoj stručnoj sposobnosti

- jamstvo za ozbiljnost ponude

- ostale odgovarajuće dokumente vezane za predmet nabave - zatražene uzorke

Za nabave radova jednake ili veće od 200.000,00 kuna a manje od 500.000,00 kuna u ugovoru o nabavi se od ponuditelja može tražiti jamstvo za uredno ispunjenja ugovora za slučaj povreda ugovornih obveza.

Sve dokumente iz stavka 3. i 4. ovog članka, osim jamstva za ozbiljnost ponude koje se dostavlja u izvorniku, ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici.

Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Ovlašteni predstavnici mogu od nadležnog tijela zatražiti provjeru dostavljenih dokumenata.

Poziv na dostavu ponuda upućuje se, u slučaju dovoljnog broja na adresu najmanje pet gospodarskih subjekata. Broj gospodarskih subjekata koji se pozivaju mora biti dovoljan da osigura istinsko natjecanje. Poziv za dostavu ponude upućuje se poštom, faxom, elektronskom poštom, ili na drugi dokaziv način, može se objaviti na internetskoj stranici i u elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Odredba iz prethodnog stavka ne primjenjuje se u slučaju:

- nabave usluga od ponuditelja čiji se odabir predlaže zbog specijalističkih stručnih stanja i posebnih okolnosti (konzultantske, specijalističke usluge ,tehnički razlozi i sl.)

- žurne nabave uzrokovane događajima koji se nisu mogli predvidjeti

- kada nije dostavljena nijedna ponuda, a postupak jednostavne nabave se ponavlja,

- kada zbog razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava ugovor može izvršiti samo određeni izvršitelj.

Članak 7.

Ponuditelji dostavljaju svoje ponude na adresu i u roku za dostavu ponuda navedenom u Pozivu na dostavu ponuda. Rok za dostavu ponuda mora biti primjeren predmetu nabave i ne može biti kraći od 5 radnih dana od slanja poziva na dostavu ponuda, osim u slučaju žurne nabave.

Ponude se dostavljaju u skladu sa načinom određenim u Pozivu za dostavu ponuda i to putem pisarnice u zatvorenim omotnicama, elektronskom poštom ili putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske. Na omotnici ponude mora biti naznačeno: naziv i adresa naručitelja, naziv i adresa ponuditelja, evidencijski broj nabave, naziv predmeta nabave na koju se ponuda odnosi te naznaka »ne otvaraj«.

Otvaranje ponuda započinje na naznačenom mjestu i u naznačeno vrijeme, istodobno s istekom roka za dostavu ponuda. Ponude otvaraju najmanje dva ovlaštenih predstavnika za provedbu postupka jednostavne nabave. Otvaranje ponuda je javno.

Ovlaštenih predstavnici za provedbu postupka jednostavne nabave vode Zapisnik o otvaranju, pregledu i rangiranju ponuda s prijedlogom odabira ponude Kriterij odabira ponude je najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda.

Obavijest o odabiru ili Obavijest o poništenju u postupku jednostavne nabave donosi Općinski načelnik.

Obavijest se dostavlja na dokaziv način svakom ponuditelju u postupku jednostavne nabave.

Članak 8.

Ugovor o javnoj nabavi, mora biti u skladu s odabranom ponudom i uvjetima određenima u Pozivu za dostavu ponuda.

Članak 9.

Na sva pitanja postupka jednostavne nabave koja nisu uređena ovim Pravilnikom na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi i podzakonskih akata iz područja javne nabave.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a važi 90 dana od dana stupanja na snagu.

Klasa: 011-01/17-01/0014

Ur. broj: 2156/04-01-3-2-09-17-0001

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Matulji

Darjan Buković, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1021&mjesto=51211&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr