SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 20. Petak, 28. srpnja 2017.
OPĆINA MATULJI

27.

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvuNarodne novine« 36/95, 109/95, 21/96, 70/ 97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 110/04, 178/04, 38/ 09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 32. Statuta Općine MatuljiSlužbene novine« Primorsko-goranske županije 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst i 39/15), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 27. srpnja 2017. god., donosi

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.g. (»Službene novine Primorsko- goranske županije«: broj 31/16), članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovim Programom utvrđuju se izvori i namjena sredstava za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini:

 

*Tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»K 20151 - CESTE 1.446.656,78 kn

55 - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA 1.446.656,78 kn

Planirana sredstva predviđena su za nastavak izrade projektnih dokumentacija i gradnju cesta koja su započeta, a odnosi se na sljedeće ceste: nerazvrstanu mjesnu cestu E- E uključujući javno-prometnu površinu oznake U-E (Cesta poveznica stubišta Mate Balote s cestom Dalmatinskih brigada uz lokaciju budućeg trgovačkog centra u Matuljima), cestu oznaka B-B2 unutar radne zone RZ-2 u Matuljima, cestu oznake GM-5 prema UPU Matulji, cestu unutar poslovne zone Mučići II K6 (UPU-12), nerazvrstane ceste u Frančićima, nerazvrstane ceste unutar stambene zone Mihotići - dio (NA113) (UPU 2), dviju dionica nerazvrstane ceste Put Luskino oznake SU5 prema Urbanističkom planu uređenja Matulji (Službene novine PGŽ 02/05), pristupne prometnice oznake F-F (spoj ulice 43. Istarske divizije i ulice Milana Frlana), rekonstrukcije ceste Brešca - groblje u Brešcima, izgradnju pristupne ceste poslovnoj Brgud (K7), poslovnoj zoni Miklavija (K8) (donesenoj pod nazivom UPU-4 radne zone RZ-12) i naselja Brgud, ceste unutar Urbanističkog plana uređenja 10 Poslovne zone Jurdani (K4) - dio, ceste OC1 u radnoj zoni RZ-1, te rekonstrukcije dijela nerazvrstane ceste Stari grad u Matuljima.

Sredstva u ukupnom iznosu od 296.686,78 kn se odnose na započete i ugovorene radove i usluge , tijekom 2016. godine, potrebne za izgradnju nerazvrstane ceste oznake B-B2 unutar radne zone RZ-2 u Matuljima, pristupne ceste poslovnoj Brgud (K7), poslovnoj zoni Miklavija (K8) (donesenoj pod nazivom UPU-4 radne zone RZ-12) i naselja Brgud, te rekonstrukciju ceste Brešca - groblje u Brešcima i ceste unutar Urbanističkog plana uređenja 10 Poslovne zone Jurdani (K4) - dio, a koja se nastavljaju u 2017. godini.

K 201511 - CESTA C-O, D-O i F-E-D-F u RZ-2 1.395.149,37 kn

55.5 - CESTA OZNAKE »C-O, D-O i F-E-D-F« U »RZ-2« 1.395.149,37 kn

Sredstva su predviđena za dovršetak izgradnje ceste oznake C-O, D-O i F-E-D-F unutar radne zone RZ-2 u Matuljima.

Sredstva u ukupnom iznosu od 1.095.149,37 kn se odnose na započete i ugovorene radove i usluge tijekom 2016. godine potrebne za izgradnju nerazvrstane ceste oznake »C-O, D-O i F-E-D-F« unutar radne zone RZ-2, koja se nastavljaju u 2017. godini.

K 20153 - CENTAR MATULJA 1.000.000,00 kn

54.04 - CENTAR MATULJA 1.000.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izradu projektne dokumentacije, te izvođenje radova na uređenju centra Matulja.

Sredstva u iznosu od 200.000,00 kn se odnose na dio ugovorene usluge tijekom 2016. godine za izradu projektno-tehničke dokumentacije za uređenje centra Matulja i izgradnju multimedijalnog centra, koja se nastavljaju u 2017. godini.

K 20154 - OSTALI CESTOVNI OBJEKTI 200.000,00 kn

56.3 - IZGRADNJA NOGOSTUPA 50.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izradu projektne dokumentacije, te za izgradnju nogostupa 43. Istarske divizije - Jugova rebar, u ulici Dalmatinskih brigada u Matuljima, te nogostupa u Jurdanima i Mučićima.

Izgradnja pojedinog nogostupa ovisiti će o dinamici ishodovanja potrebnih dozvola za građenje.

56.2 - PARKIRALIŠTA 100.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izradu projektne dokumentacije parkirališta na području naselja Matulji.

54.03 - AUTOBUSNA STAJALIŠTA 50.000,00 kn

Sredstva su predviđena za opremanje autobusnih stanica.

K 20155 - OSTALA INFRASTUKTURA 2.653.213,96 kn

54.08 - GIS - GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SUSTAV 76.857,50 kn

Sredstva su predviđena za nadogradnju geografsko- informacijskog sustava (GIS-a) i terenskog prikupljanja podataka, s ciljem boljeg vođenja i upravljanja komunalnim sustavom na području Općine Matulji.

Sredstva u ukupnom iznosu od 26.857,50 kn se odnose na započete usluge izrade evidencije nerazvrstanih cesta na području Općine Matulji i evidencije sustava oborinske odvodnje tijekom 2016. godine, a koja se nastavljaju u 2017. godini.

54 - IGRALIŠTA 576.356,46 kn

Predviđena sredstva utrošiti će se na projektnu dokumentaciju te uređenje igrališta na području naselja Bregi, Luskino, Šapjane, Pasjak, Veli Brgud, Permani i Žejane.

Uređenje pojedinog igrališta ovisiti će o dinamici rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, te ishodovanja potrebnih dozvola za građenje.

Sredstva u ukupnom iznosu od 376.356,46 kn se odnose na ugovorne radove na izgradnji ogradnog zida u Rupi, te nabavu opreme dječjih igrališta na području mjesnih odbora i Jankovićevog dolca tijekom 2016. godine, čija se realizacija nastavlja u 2017. godini.

56.4 - PROŠIRENJA GROBLJA 2.000.000,00 kn

Sredstva su predviđena za potrebe proširenja groblja Brešca, te izradu projektne dokumentacije za potrebe proširenja groblja Brgud.

K 20156 - PROŠIRENJE I INTERPOLACIJA JAVNE RASVJETE 170.877,50 kn

56.6 - PROŠIRENJE I INTERPOLACIJA JAVNE RASVJETE 170.577,50 kn

Sredstva su predviđena za potrebe proširenja i interpolaciju javne rasvjete na širem području Općine Matulji.

Sredstva u iznosu od 120.877,50 kn se odnose na ugovorene radove tijekom 2016. godine na interpolaciji javne rasvjete u naseljima Matulji, Šapjane, Zvoneća, Rupa i Mučići, te izgradnji javne rasvjete na budućoj nerazvrstanoj cesti u Matuljima (Bermač), koja se nastavljaju u 2017. godini.

K 20157 - ODVODNJA OBORINSKIH VODA 136.222,50 kn

58.1 - OBORINSKA KANALIZACIJA 136.222,50 kn

Sredstva su predviđena za izgradnju oborinske kanalizacije na nerazvrstanim cestama koja će se izvoditi prema potrebi.

Sredstva u iznosu od 36.222,50 kn se odnose na ugovorene radove tijekom 2016. godine za izgradnju upojnog bunara na Vlahovom bregu, koja se nastavljaju u 2017. godini.

K 20158 - SUFINACIRANJE ŽUPANIJSKIHI DRŽAVNIH CESTA 468.805,00 kn

55.2 - SUFINANCIRANJE ŽUPANIJSKIH I DRŽAVNIH CESTA 468.805,00 kn

Predviđena sredstva odnose se na sufinanciranje zajedničkih projekata s Županijskom upravom za ceste Primorsko-goranske Županije i Hrvatskim cestama sukladno njihovim programima na području Općine Matulji.

Sredstva u ukupnom iznosu od 68.805,00 kn se odnose na ugovorene usluge tijekom 2016. godine za uslugu parcelacije prema projektu rekonstrukcije državne ceste D8 u Mučićima UPU 12 Mučići i uslugu parcelacije prema projektu izgradnje zaobilaznice Ružići, koja se nastavljaju u 2017. godini.

K 20159 - PRIPREMA ZEMLJIŠTA U RADNIM ZONAMA 3.130.790,63 kn

55.4 - DODATNA ULAGANJA U OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU 3.130.790.63 kn

Sredstva su predviđena za izvođenje pripremnih radova u radnoj zoni Miklavija (K8) (donesenog pod nazivom UPU 4 radne zone RZ 12), potrebnih u svrhu privođenja namjeni zemljišta u vlasništvu Općine Matulji.

Sredstva u ukupnom iznosu od 630.790,63 kn se odnose na započete radove i usluge tijekom 2016. godine za uređenje prostora sa prilaznim putem za privremeno deponiranje mineralne sirovine u poslovnoj zoni Miklavija, koja se nastavljaju u 2017. godini.

K 201561 - IZGRADNJA DISTRIBUTIVNETELEKOMUNIKACIJSKE KANALIZACIJE 27.000,00 kn

56.8 - DTK (e-ŽUPANIJA) 27.000,00 kn

Sredstva su predviđena za potporu realizaciji projekta »e-Županija« na području Općine Matulji koji je usmjeren je ka razvoju elektroničke komunikacijske mreže širokog pojasa s ciljem omogućavanja korištenja e-usluga građanima i institucijama u »informatičkom oblaku« Primorsko-goranske županije. Projekt donosi razvoj elektroničke komunikacijske infrastrukture koja omogućuje povezivanje na Internet s velikom brzinom prijenosa podataka (tzv. širokopojasni pristup Internetu), i na rijetko naseljenim područjima za koja ne postoji ekonomski interes operatora za izgradnju širokopojasnih mreža

Članak 3.

I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/17-01/0004

Ur. broj: 2156-04-01-3-3-3-17-0003

Matulji, 27. sprnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Općinskog vijeća Općine Matulji

Darjan Buković bacc. oec, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1021&mjesto=51211&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr