SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 19. Subota, 22. srpnja 2017.
GRAD KASTAV

38.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15 ), članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine« broj 10/97, 107/017, 94/13) i članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorske-goranske županije« broj 26/09 i 13/13), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 2. sjednici održanoj 20. srpnja 2017. godine donijelo je

III. IZMJENE I DOPUNE
Odluke o sufinanciranju boravka djece s prebivalištem na području Grada Kastva u predškolskim ustanovama

Članak 1.

U Odluci o sufinanciranju boravka djece s prebivalištem na području Grada Kastva u predškolskim ustanovama ( »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 36/ 05, 37/06 i 47/07 - u daljnjem tekstu: Odluka) mijenjaju se članci 6. i 8. a kako slijedi:

U članku 6. iznos od »920,00 kn« zamjenjuje se iznosom od »1.070,00 kn«.

U članku 8. a iznos od »1.170,00 kn« zamjenjuje se iznosom od »1.320,00 kn« i iznos od »920,00 kn« iznosom od »1.070,00 kn«.

Članak 2.

U ostalom dijelu Odluka se primjenjuje u cijelosti.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 01. rujna 2017.g.

KLASA: 021-05/17-01/06

URBROJ: 2170-05-06/1-17-8

Kastav, 20. srpnja 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA
Predsjednik Gradskog vijeća
Zemir Delić, dipl. oec.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr