SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 19. Subota, 22. srpnja 2017.
GRAD KASTAV

36.

Na osnovu članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (urednički pročišćeni tekst »Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), Odluke o komunalnim djelatnostimaSlužbene novine Primorsko goranske županije« broj 55/09, 20/10, 30/12 i 21/14) i članka 33. Statuta Grada KastvaSlužbene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 13/13) Gradsko vijeće Grada Kastva na svojoj 2. sjednici održanoj dana 20. srpnja 2017. godine donijelo je

Izmjene i dopune programa
održavanja komunalne infrastrukture
na području Grada Kastva za 2017. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2017. godinuSlužbene novine Primorsko goranske županije« broj 35/16) članak 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine:

 

                                                *Tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

U članku 3.:

- točka 2. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA mijenja se i glasi:

»Održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća sanaciju udarnih rupa, sanaciju kolničkog zastora i manjih asfaltnih površina, sanaciju potpornih i ogradnih zidova uz ceste, uređenje cesta sa tucaničkim kolnikom, izvođenje radova na okolišu i trupu ceste, održavanje objekata za odvodnju u pojasu ceste i funkcioniranje zimske službe u periodu od 1.siječnja do 15. ožujka 2017. te od 15. studenog do 31. prosinca.

Sanacija na način da se postojeći dotrajali asfalt presvuče novim slojem asfalta planira se izvesti na dijelu ceste SP-42 Kal - Rubeši, duljine 330,00 m i na dijelu ceste SP 5 Spinčići od k.br. 46 do 47 duljine 30,00 m. Održavanje uključuje i makadamske ceste: dio ceste BR-51 Bani, duljine 170,00 m i cestu RE-32 Tuhtani duljine 208,00 m.

Navedeni poslovi na održavanju nerazvrstanih cesta povjereni su temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova tvrtki Ceste - Rijeka d.o.o., Kukuljanovo.

Po potrebi se izrađuju prometna rješenja za potrebe preregulacije prometa. Planira se preregulacija prometa na cesti Kastav - Belići na način da se uspostavi jednosmjerni promet. Temeljem ugovora izvođač radova je tvrtka Goran graditeljstvo d.o.o. Delnice.

Održavanje prometne signalizacije obuhvaća popravak oštećene vertikalne prometne signalizacije, kao i potrebnu obnovu horizontalne prometne signalizacije.

Navedeni poslovi na održavanju prometne signalizacije povjereni su temeljem pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova tvrtki Futura trade d.o.o., Lovran.

Osigurana su i sredstva za kontrolu rada semafora.

Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u iznosu od 1.085.000,00 kuna, a financirat će se iz sredstava komunalne naknade u iznosu od 905.000,00 kuna, te iz ostalih sredstava Proračuna Grada Kastva u iznosu od 180.000,00 kuna

- u točki 4. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA stavak 5. mijenja se i glasi:

»Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u iznosu od 336.000,00 kuna a financirat će se iz sredstava komunalne naknade

- u točki 5. ODRŽAVANJE GROBLJA u stavku 1. dodaje se alineja 11.:

»- usluge čišćenja mrtvačnice

- u točki 5. ODRŽAVANJE GROBLJA stavak 3. mijenja se i glasi:

»Sredstva za izvršenje radova na održavanju groblja predviđaju se u iznosu od 430.175,00 kuna uključujući sredstva za financiranje djelatnosti osoblja Vlastitog pogona u iznosu od 176.625,00 kuna. Financirati ce se 310.000,00 kuna iz naknada za grobna mjesta, te iz ostalih sredstava Proračuna Grada Kastva u iznosu od 120.175,00 kuna

- u točki 6. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA stavak 3. Mijenja se i glasi:

»Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u iznosu od 1.152.875,00 kuna uključujući sredstva za financiranje djelatnosti osoblja Vlastitog pogona u iznosu 529.875,00 kuna. Financirat će se iz sredstava komunalne naknade u iznosu od 635.000,00 kuna, te iz ostalih sredstava Proračuna Grada Kastva u iznosu od 517.875,00 kuna

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije.

KLASA:021-05/17-01/06

URBROJ:2170-05-06/1-17-6

Kastav, 20. srpnja 2017. g.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA
Predsjednik Gradskog vijeća
Zemir Delić, dipl. oec.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr