SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 19. Subota, 22. srpnja 2017.
GRAD KASTAV

35.

Temeljem članka 30. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 urednički pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/ 11, 84/11 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 33. stavak 13. i 14. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN broj: 94/13.) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 26/09 i 13/13) Gradsko vijeće Grada Kastva na 2. sjednici održanoj 20. srpnja 2017. godine, donijelo je

Izmjene i dopune Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Grada Kastva za 2017. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2017. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35 /16) članak 2. mijenja se i glasi:

»Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog Programa tijekom 2017. godine je sljedeći:

 

                                                *Tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

U članku 3. točka 1. mijenja se i glasi:

1. »Javne površine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.670.000,00 kn

. Autobusne čekaone u iznosu od 110.000,00 kuna:
Dobava i postava autobusnih čekaona u Rešetarima, Ćikovićima, Kudejima i Spinčićima
Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 100.000,00 kuna i iz naknade za koncesije u iznosu od 10.000,00 kuna

. Investicijsko održavanje autobusnih stanica u iznosu od 50.000,00 kuna.
Građevinski radovi na izgradnji autobusnih stanica u Kudejima, Ćikovićima i Rešetarima.
Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

. Nabava komunalne opreme u iznosu od 30.000,00 kuna
Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

. Nabava oglasnih ploča i putokaza u iznosu od 10.000,00 kuna
Financira se iz boravišne pristojbe.

. Dodatna ulaganja na Trgu istarske vile
Izrada projektne dokumentacije za Trg Istarske vile u iznosu od 20.000,00 kuna
Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

. Dodatna ulaganja na Trgu Lokvina
Izrada projektne dokumentacije za Trg Lokvina u iznosu od 30.000,00 kuna
Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 27.000,00 kuna, te iz ostalih sredstava Proračuna Grada u iznosu od 3.000,00 kuna.

. Dječje igralište Na brdeh - II faza u iznosu od 400.000,00 kuna
Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 100.000,00 kuna, te iz ostalih sredstava Proračuna Grada u iznosu od 300.000,00 kuna.

. Uređenje dječjeg igrališta u Donjim Turkima površine 260,00 m2 u iznosu od 245.000,00 kuna
Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

. Dodatna ulaganja na dječjem igralištu u NN Ćikovići u iznosu od 85.000 kn
Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

. Izgradnja pješačkih staza na raznim lokacijama u iznosu od 170.000,00 kuna:
Izgradnja pješačke staze na lokaciji Dolnji Turki k.br. 83 do Gornji Turki k.br. 13 u duljini 140,00 m'
Izgradnja pješačke staze u Jurjenićima kod k.br. 20 u duljini 30,00 m'
Izgradnja pješačke staze u Spinčićima od k.br. 152/A do k.br. 250 u duljini 32,00 m'
Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

. Otkup zemljišta za javne površine u iznosu od 520.000,00 kuna, za nogostup uz županijsku cestu u Žegotima i za igralište u Donjim Turkima.
Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 20.000,00 kuna te iz ostalih sredstava Proračuna Grada u iznosu od 500.000.000,00 kuna.

Javne površine financiraju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 847.000,00 kuna, iz naknade za koncesije u iznosu od 10.000,00 kuna, iz boravišne pristojbe u iznosu od 10.000,00 kuna, te iz ostalih sredstava Proračuna Grada u iznosu od 803.000,00 kuna.«

U članku 3. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. Nerazvrstane ceste. . . . . . . . . . . . . . . . 2.928.000,00 kn

. Otplata glavnice te kamate za primljeni zajam za cestu Jurčići - Jurjenići (cesta 233) u ukupnom iznosu od 940.000,00 kuna.
Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

. Dodatna ulaganja na kružnom toku u Rešetarima u iznosu od 100.000,00 kuna- ugovoreno 2016. godine
Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

. Investicijsko održavanje kružnog toka u NN Ćikovići u iznosu od 40.000,00 kuna
Financira se iz ostalih sredstava Proračuna Grada.

. Oprema za zaštitu na cestama - dobava i postava semafora na cesti Belići - odvojak za sportsku zonu u iznosu od 168.000,00 kuna.
Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

. Dodatna ulaganja na cesti Krajevac - Kudeji dužine od 480,00 m'u iznosu od 380.000,00 kuna.
Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

. Dodatna ulaganja na cesti u Rešetarima dužine 160,00 m' u iznosu od 170.000,00 kuna.
Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

. Dodatna ulaganja na nerazvrstanim cestama u iznosu od 460.000,00 kuna
Asfaltiranje makadamske ceste u:
Jurčići dio ceste KA-28 od k.br. 21 do 23/C u dužini od 170,00 m
Jurčići dio ceste KA-27 do k.br. 25 u dužini od 40,00 m
Ćikovići dio ceste RU-19 od k.br.7D do 14 u dužini od 30,00 m - ugovoreno 2016. godine
Jardasi dio ceste BR-2 od k.br.12 do 13 u dužini od 110,00 m - ugovoreno 2016. godine
Žegoti od k.br. 37 do 39 u dužini od 80,00 m - ugovoreno 2016. godine
Tuhtani od k.br. 25A u dužini od 125,00 m - ugovoreno 2016. godine
Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

. Izrada projektne dokumentacije za ceste i nogostupe u iznosu od 150.000,00 kuna
-Izrada idejnog projekta nogostupa Dolnji Turki - Gornji Turki u dužini od 170,00 m
- Izrada glavnog projekta nogostupa u Belićima u dužini od cca 30,00 m
- Izrada glavnog projekta rotora i prometnice Štivar - Miserkino u dužini cca 250,00 m'
Izrada projektne dokumentacije za ceste financira se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 140.000,00 kuna, te iz ostalih sredstava proračuna Grada u iznosu od 10.000,00 kuna.

. Dodatna ulaganja na cesti u Rubešima u dužini 90,00 m - ugovoreno 2016. godine u iznosu od 70.000,00 kuna
Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

. Dodatna ulaganja na cesti u Spinčićima u dužini 160,00 m u iznosu od 150.000,00 kuna
Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

. Otkup zemljišta za ceste u iznosu od 300.000,00 kuna
Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 205.000,00 kuna, te iz ostalih sredstava proračuna Grada u iznosu od 95.000,00 kuna.

Nerazvrstane ceste financiraju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 2.783.000,00 kuna, te iz ostalih sredstava Proračuna Grada u iznosu od 145.000,00 kuna.«

U članku 3. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. Javna rasvjeta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180.000,00 kn

.Proširenje javne rasvjete u iznosu od 180.000,00 kuna
- Rešetari - stepenice između k.br.10 i 12 (dva rasvjetna tijela)
- Žegoti 28A (jedno rasvjetno tijelo)
- Gorice između k.br. 55 - 57 (dva rasvjetna tijela)
- Pilepčić između k.br.37-61(četiri rasvjetna tijela)
- Put Rešetaron 13 (jedno rasvjetno tijelo)
- Spinčići između k.br. 152/2 - 250 (četiri rasvjetna tijela)
- Kružni tok Jurjenići (tri rasvjetna tijela)
- Na brdeh - kod dječjeg igrališta (tri rasvjetna tijela)

Javna rasvjeta se financira iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 165.000,00 kuna te iz ostalih sredstava Proračuna Grada u iznosu od 15.000,00 kuna

U članku 3. točka 4. mijenja se i glasi:

»4. Groblje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.885.000,00 kn

. Novo groblje - izgradnja mrtvačnice u iznosu od 400.000,00 kuna
Financira se iz ostalih sredstava Proračuna Grada Kastva.

. Izgradnja grobnih objekata na gradskom groblju Kastav u iznosu od 650.000,00 kuna- dovršetak izgradnje na zapadnom djelu groblja Kastav.
Financira se iz naknade za korištenje grobnih objekata u iznosu od 400.000,00 kuna, te iz ostalih sredstava Proračuna Grada Kastva u iznosu od 250.000,00 kuna.

. Izrada projektne dokumentacije za novo groblje Kastav - glavni projekt I faze izgradnje grobnih objekata u iznosu od 80.000,00 kuna.
Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

. Otkup zemljišta u zoni novog groblja površine 25.674 m2 u iznosu od 3.755.000,00 kuna.
Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 125.000,00 kuna, te iz ostalih sredstava Proračuna Grada Kastva u iznosu od 3.630.000,00 kuna.

Groblje se financira iz naknade za korištenje grobnih objekata u iznosu od 400.000,00 kuna, iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 205.000,00 kuna, te iz ostalih sredstava Proračuna Grada Kastva u iznosu od 4.280.000,00 kuna.«

U članku 3. točka 6. mijenja se i glasi:

»6. Gradnja građevina za gospodarenje
komunalnim otpadom i nabava opreme
za održavanje čistoće. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 891.000,00 kn

. Odvoz i zbrinjavanje azbesta u iznosu od 30.000,00 kuna.
Financira se iz ostalih sredstava Proračuna Grada.

. Nabava komunalne opreme za održavanje čistoće u iznosu od 240.000,00 kuna
Kapitalna pomoć KD Čistoća, financira se iz cijene komunalne usluge.

. Sanacija odlagališta Viševac i izgradnja kazeta za privremeno odlaganje neopasnog otpada u ukupnom iznosu od 400.000,00 kuna.
Kapitalna pomoć KD Čistoća, financira se iz cijene komunalne usluge.

. Sanacija divljih deponija u iznosu od 25.000,00 kuna.
Sanacija deponija izvršiti će se u skladu sa Planom gospodarenja otpadom.
Financira se iz ostalih sredstava Proračuna Grada.

. Preuzimanje i zbrinjavanje otpada u iznosu od 30.000,00 kuna.
Financira se iz ostalih sredstava Proračuna Grada.

. Reciklažno dvorište u iznosu od 57.000,00 kuna
Izrada glavnog projekta reciklažnog dvorišta.
Financira se iz ostalih sredstava Proračuna Grada.

. Projektna dokumentacija - glavni projekt prometnica u zoni gospodarenja otpadom dužine 77,50 m' u iznosu od 45.000,00 kuna
Financira se iz ostalih sredstava Proračuna Grada.

. Izrada Plana gospodarenja otpadom u iznosu od 20.000,00 kuna
Financira se iz ostalih sredstava Proračuna Grada.

. Otkup zemljišta u zoni gospodarenja otpadom u iznosu od 44.000,00 kuna.
Financira se iz ostalih sredstava Proračuna Grada Kastva.

Gradnja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom i nabava opreme za održavanje čistoće u ukupnom iznosu od 891.000,00 kuna financira se iz cijene komunalne usluge u iznosu od 640.000,00 kuna, te iz ostalih sredstava Proračuna Grada u iznosu od 251.000,00 kuna.«

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

KLASA:021-06/17-01/06

URBROJ:2170-05-06/1-17-5

Kastav. 20. srpnja 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA
Predsjednik Gradskog vijeća
Zemir Delić, dipl. oecc.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr