SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 19. Subota, 22. srpnja 2017.
GRAD KASTAV

33.

Na temelju članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 26/09 i 13/13), članka 38. stavka 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 37. stavak 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine« broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 52. Statuta Dječjeg vrtića Vladimir Nazor Kastav, Gradsko vijeće Grada Kastva na 2. sjednici održanoj 20. srpnja 2017. godine donijelo je

O D L U K U
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića
Vladimir Nazor Kastav

Članak 1.

Helena Ninković Budimlija iz Matulja, Cesta Dalmatinskih brigada 5, imenuje se za ravnateljicu Dječjeg vrtića Vladimir Nazor Kastav na vrijeme od četiri godine.

Članak 2.

Helena Ninković Budimlija je dužna stupiti na poslove ravnateljice Dječjeg vrtića Vladimir Nazor Kastav 01. kolovoza 2017. godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

O b r a z l o ž e nj e

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vladimir Nazor Kastav objavilo je u »Novom listu« dana 28. svibnja 2017. godine natječaj za izbor ravnatelja Dječjeg vrtića Vladimir Nazor Kastav. Na natječaj u propisanom roku pristigla je jedna prijava i to kandidatkinje Helene Ninković Budimlija iz Matulji, Cesta Dalmatinskih brigada 5. Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vladimir Nazor Kastav nakon razmatranja natječajne dokumentacije, utvrdilo je da kandidatkinja ispunjava sve tražene uvjete i predložilo je Gradskom vijeću Grada Kastva izbor Helene Ninković Budimlija za ravnateljicu Dječjeg vrtića Vladimir Nazor Kastav.

Slijedom naprijed navedenog, a temeljem članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine« 10/97, 107/07, 94/13) te članka 48. i 49. Statuta Dječjeg vrtića »Vladimir Nazor« Kastav odlučeno je kao u izreci ove odluke.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom pred nadležnim Upravnim sudom u roku od trideset dana od dostave ove odluke.

KLASA:021-05/17-01/06

URBROJ:2170-05-06/1-17-3

Kastav, 20. srpnja 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća:
Zemir Delić, dipl. oec.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr