SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 16. Srijeda, 28. lipnja 2017.
GRAD NOVI VINODOLSKI

32.

Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 28/ 10) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13 i 18/14) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog, na prijedlog gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog, dana 23. lipnja 2017. godine donosi

ODLUKU
o plaći i drugim pravima gradonačelnika i
zamjenika gradonačelnika za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se osnovica i koeficijenti za obračun plaće gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika (u nastavku teksta: dužnosnici) koji dužnost obavljaju profesionalno te druga prava dužnosnika za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti.

Članak 2.

Plaću dužnosnika čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%.

Članak 3.

Osnovica za obračun plaće dužnosnika jednaka je osnovici koja se primjenjuje na obračun plaće državnih dužnosnika, prema propisima kojima se uređuju obveze i prava državnih dužnosnika.

Članak 4.

Koeficijenti za obračun plaće dužnosnika iznose kako slijedi:

-za obračun plaće gradonačelnika - 4,55

-za obračun plaće zamjenika gradonačelnika - 3,86.

Članak 5.

Dužnosnici, koji dužnost obavljaju profesionalno, osim prava na plaću, ostvaruju pravo na staž osiguranja za vrijeme obavljanja dužnosti te pravo na naknadu plaće i staž osiguranja po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti sukladno posebnom Zakonu koji uređuje prava, obveze i odgovornosti lokalnih dužnosnika.

Dužnosnici, koji dužnost obavljaju profesionalno, imaju pravo na naknadu materijalnih troškova nastalih u vezi s obnašanjem dužnosti i to dnevnice, putnih troškova i troškova noćenja, u visini koja je propisana aktima koji se primjenjuju na službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima.

Naknada troškova i dnevnica za službena putovanja dužnosnika u inozemstvo utvrđuje se i isplaćuje u skladu s propisima o izdacima za službena putovanja u inozemstvo za korisnike državnog proračuna.

Članak 6.

Za vrijeme obnašanja dužnosti, dužnosnici imaju pravo na korištenje službenog automobila, mobilnog uređaja i prijenosnog računala u vlasništvu Grada za službene potrebe, sukladno aktima Grada.

Članak 7.

Rješenja o utvrđivanju plaće te drugih prava dužnosnika za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti donosi pročelnik Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti.

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o plaći i drugim pravima gradonačelnika za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti (Službene novine PGŽ broj 24/10, 40/10 i 30/15).

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa: 120-01/17-01/2

Ur. broj: 2107/02-01-17-2

Novi Vinodolski, dana 23. lipnja 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVOG
VINODOLSKOG

Predsjednik Gradskog vijeća
Neven Pavelić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1017&mjesto=51250&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr