SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 16. Srijeda, 28. lipnja 2017.
GRAD NOVI VINODOLSKI

31.

Na temelju članka 20. i 42. Zakona o lokalnim porezima (Narodne novine RH, broj 115/16) tečlanka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 12/2013 i 18/2014) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 2. sjednici održanoj 23. lipnja 2017. godine,donijelo je

ODLUKU
o gradskim porezima

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom odlukom se uređuje sustav utvrđivanja i naplate lokalnih poreza kao izvora financiranja Grada Novi Vinodolski.

Članak 2.

Grad Novi Vinodolski uvodi sljedeće poreze:

1. prirez porezu na dohodak

2. porez na potrošnju

3. porez na kuće za odmor

4. porez na nekretnine.

1. PRIREZ POREZU NA DOHODAK

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 7%.

Vrsta poreza na dohodak, obračun, način i rokovi plaćanja poreza na dohodak i oslobađanja plaćanja poreza na dohodak propisani su Zakonom o porezu na dohodak i primjenjuju se pri utvrđivanju prireza porezu na dohodak.

2. POREZ NA POTROŠNJU

Članak 4.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prigodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima napodručju Grada Novi Vinodolski.

Članak 5.

Obveznik poreza na potrošnju je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge.

Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.

Obračunsko razdoblje poreza na potrošnju je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu.

Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju za obračunsko razdoblje iz stavka 3. ovog članka porezni obveznik iskazuje na Obrascu PP-NI-PO i predaje ga do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana umjesecu za prethodni mjesec.

Obrazac iz stavka 4. ovog članka podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave, na način propisan Zakonom o lokalnim porezima.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju obavlja Ministarstvo financija, Porezna uprava.

Članak 6.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.

3. POREZ NA KUĆE ZA ODMOR

Članak 7.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor.

Kuća za odmor je svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski.

Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Članak 8.

Porez na kuće za odmor plaća se u u godišnjoj visini od 15,00 kuna po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor na području naselja: Novi Vinodolski, Povile, Klenovica, Smokvica Krmpotska i Sibinj Krmpotski.

Na području ostalih naselja Grada Novog Vinodolskog porez se plaća u godišnjoj visini od 5,00 kuna po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor.

Korisna površina utvrđuje se na način propisan Uredbom o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (»Narodne novine« broj 40/1997 i 117/2005).

Članak 9.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres) te starosti i trošnosti.

Porez na na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor za vrijeme dok su u njima smješteni prognanici i izbjeglice.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na odmarališta u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja služe za smještaj djece u dobi do 15 godina.

Članak 10.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na kuće za odmor obavlja upravni odjel nadležan za financije.

4. POREZ NA NEKRETNINE

Članak 11.

Predmet oporezivanja, porezni obveznici, utvrđivanje, naplata i druga pitanja vezana uz porezna nekretnine uređuju se posebnom odlukom Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski, sukladno Zakonu o lokalnim porezima.

PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 12.

Novčanom kaznom od 2.000,00 do 25.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1.koja ne obračuna i ne uplati porez na potrošnju odnosno koja ne preda obrazac PP-NIPOu propisanom roku

2.koja ne dostavi podatke za utvrđivanje poreza na kuće za odmor

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se fizička osoba obrtnik ili fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost novčanom kaznom od 1.000,00 do 15.000,00 kuna.

Za prekršaje iz stavka 1. kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom od 100,00 do 5.000,00 kuna.

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 1.000,00 do 10.000,00 kuna.

Članak 13.

Postupak za izricanje kazne u prvom stupnju za prekršaje zbog povreda odredbi ove odluke odnosno zbog povreda odredbi Zakona o lokalnim porezima pokreće, vodi te donosi rješenjeo prekršaju nadležna ispostava Porezne uprave.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Postupci utvrđivanja poreza na kuće za odmor započeti po ovoj odluci, a koji nisu dovršeni do1. siječnja 2018. godine dovršit će se po odredbama ove odluke.

Članak 15.

Odredbe članaka 7., 8., 9., i 10. prestaju važiti 1. siječnja 2018. godine.

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o gradskim porezima (»Narodne novine« broj 115/2001, 125/2007 i »Službene novine PGŽ« broj 42/2014).

Članak 23.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa: 410-01/17-01/4

Urbroj: 2107/02-01-17-3

U Novom Vinodolskom, 23. lipnja 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Gradskog vijeća
Neven Pavelić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1017&mjesto=51250&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr