SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 15. Srijeda, 14. lipnja 2017.
OPĆINA VINODOLSKA

23.

Na temelju članka 48. stavak 2. i 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/ 07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09., 15/13. i 30/13.-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Vinodolske općine, na 29. sjednici održanoj 5. travnja 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
o kupnji nekretnina k.o. Belgrad

Članak 1.

Vinodolska općina upisana je u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Crikvenici kao vlasnik nekretnine k.č.br. 5763 Oranica i trsje Laz u Triblju od 177 čhv. iz z.k.ul. 12 k.o. Belgrad, u naravi zgrada, pomoćna građevina-ruševina, koja nekretnina je darovana od strane Primorsko-goranske županije za potrebe gospodarskog i socijalnog napretka stanovnika Vinodolske općine i to konkretno za obnašanje vrtićke djelatnosti.

Članak 2.

Za potrebe proširenja nekretnine iz članka 1. ove Odluke, Vinodolska općina kupuje nekretnine k.č.br. 5765/2 Oranica od 139 čhv. ili 500 m2 iz z.k.ul. 2846 i k.č.br. 5764 Oranica i trsje Laz u Triblju od 166 čhv. ili 597 m2 iz z.k.ul. 2442, sve k.o Belgrad.

Članak 3.

Tržišna vrijednost nekretnina iz članka 1. ove Odluke procijenjena je po ovlaštenom sudskom vještaku Ivanu Vučemilu, dip. ing. građ u iznosu od 37,38 eur/m2, u ukupnom iznosu od 41.005,86 eura isplativo u kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja.

Utvrđuje se kupoprodajna cijena za predmetne nekretnine u iznosu od 30,00 eur/m2, u ukupnom iznosu od 32.910,00 eura, isplativo u kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja.

Članak 4.

Na temelju ove Odluke načelnik Vinodolske općine zaključit će u ime Vinodolske općine kao kupca, ugovor o kupoprodaji nekretnina iz članka 2. ove Odluke.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

KLASA:021-05/17-01/2

URBROJ:2107-03/17-01-4-288

Bribir, 5. travnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik
Boris Miklić, dipl.ing.,v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr