SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 15. Srijeda, 14. lipnja 2017.
GRAD NOVI VINODOLSKI

26.

Na temelju članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13 i 18/14) i članka 48. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, Velimir Piškulić, oec. dana 06. lipnja 2017. godine donosi

Z A K L J U Č A K

1.Temeljem članka 8. Društvenog ugovora o osnivanju Poduzetničkog centra VINODOL d.o.o., gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, Velimir Piškulić, oec. utvrđuje slijedeće:

-razrješuje dosadašnjeg zamjenika gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika Velimira Piškulića, oec., kao člana Skupštine Društva

-imenuje Velimira Piškulića, oec., gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog za člana Skupštine Društva

2.Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-05/17-50/7

Ur.broj: 2107/02-04-17-3

Novi Vinodolski, 06. lipnja 2017.

GRADONAČELNIK
Velimir Piškulić, oec.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr