SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 14. Srijeda, 17. svibnja 2017.
OPĆINA VINODOLSKA

15.

Temeljem članka 17. stavka 1. podstavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« br. 82/15.) i članka 30. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09, 15/13 i 30/13-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće na 29. sjednici održanoj dana 5. travnja 2017. godine, donijelo je

SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU
I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
VINODOLSKE OPĆINE ZA PERIOD
OD 2017. DO 2020. GODINE

I. UVOD

Zakonom o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine»broj 82/15.; u nastavku teksta: Zakon) određeno je da sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj i državnoj razini te povezuje resurse i sposobnosti sudionika operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka, te ublažavanja posljedica velike nesreće ili katastrofe.

Brzo i učinkovito djelovanje operativnih snaga civilne zaštite uz dobro provedeno rukovođenje, upravljanje i zapovijedanje u velikim nesrećama i katastrofama može spasiti mnoge živote, smanjiti socijalno ekonomske, infrastrukturne i sigurnosne poremećaje i spriječiti naknadne nesreće koje mogu izazvati i veće posljedice od utjecaja ugroze koja je već nastupila.

Smjernice se kratkoročno odnose na donošenje Plana civilne zaštite, Procjene rizika od velikih nesreća i Plana djelovanja civilne zaštite kao temeljnih dokumenata za daljnje funkcioniranje samog sustava civilne zaštite, a dugoročno predstavlja kontinuirani proces provođenja aktivnosti kojima će se iz godine u godinu razvijati i usavršavati sustav civilne zaštite kao i sustav zaštite i spašavanja kako bi se postigao najviši standard potreban za provedbu zadaća svih operativnih snaga.

II. SMJERNICE

1.OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE
ZAŠTITE

Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode sljedeće operativne snage sustava civilne zaštite:

1. Stožer civilne zaštite,

2. Operativne snage vatrogastva,

3. Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa,

4. Udruge,

5. Postrojbe i Povjerenici civilne zaštite,

6. Koordinatori na lokaciji,

7. Pravne osobe u sustavu civilne zaštite.

Temeljem članka 17. stavak 3. podstavak 6. Zakona, općinski načelnik je odgovoran za osnivanje operativnih snaga civilne zaštite sukladno usvojenim smjernicama i planu razvoja sustava civilne zaštite, te sukladno članku 17. stavak 3. podstavak 2. navedenog Zakona donosi Plan vježbi, odnosno vrstu i način provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite sukladno pravilniku iz članka 33. stavka 3. podstavak 3. Zakona.

Vinodolska općina dostavljati će Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje putem Područnog ureda Rijeka podatke sukladno članku 20. stavak 2. Zakona, te o dužnosti dostave podataka obavijestiti operativne snage Vinodolske općine putem Stožera civilne zaštite.

1.1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

Do donošenja ovih smjernica čelnik Državne uprave za zaštitu i spašavanje nije donio Pravilnik kojim će se odrediti sastav Stožera, način rada kao i uvjeti imenovanja načelnika, zamjenika i članova Stožera sukladno članku 21. stavak 4. i 5. Zakona, te će po donošenju istih općinski načelnik osnovati Stožer civilne zaštite Vinodolske općine i donijeti Poslovnik o načinu rada navedenog Stožera.

Članovi Stožera civilne zaštite obvezni su završiti osposobljavanje koje provodi Državna uprava za zaštitu i spašavanje prema Programu osposobljavanja članova Stožera civilne zaštite.

Do osnivanja Stožera civilne zaštite Vinodolske općine mjerodavan je Stožer zaštite i spašavanja Vinodolske općine te je iste potrebno upoznati s novim Zakonom, odnosno sa mjerama, ustrojavanjem, djelovanjem i načelima sustava civilne zaštite, sudionicima u sustavu civilne zaštite, te obavezama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u provođenju zakonskih obveza definiranih Zakonom.

1.2. OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA

Operativne snage vatrogastva temeljna su operativna snaga sustava civilne zaštite koje djeluju u sustavu civilne zaštite u skladu s odredbama posebnih propisa kojima se ureduje područje vatrogastva.

Broj, vrsta, opremljenost i veličina vatrogasnih postrojbi određena je Planom zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 15/13.).

U razdoblju od 2017. do 2020. godine, nužno je provoditi različite oblike osposobljavanja dobrovoljnih vatrogasaca, te redovito obavljati preventivne, redovne ili izvanredne liječničke preglede sukladno Pravilniku o programu osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova (»Narodne novine« broj 61/94.), prema Pravilniku o programu osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova (»Narodne novine« broj 61/94) kao i prema članku 28. st. 2 Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine« broj 139/04, 174/04, 38/09, 80/10).

U području rada sa članstvom posebnu pažnju potrebno je posvetiti vatrogasnoj mladeži, kao potencijalnim budućim operativnim vatrogascima. Pored toga potrebno je raznim svrsishodnim aktivnostima preventivno djelovati na društvenu zajednicu u svrhu povećanja sigurnosti i smanjenju opasnost i rizika od nastanka požara.

Neophodno je izvršenje zadaća u skladu sa Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u periodu za kojeg se donose ove smjernice.

Sukladno Zakonu o zaštiti od požara (»Narodne novine«, broj 92/10.) u periodu za kojeg se donose ove smjernice potrebno je donijeti sljedeće:

-godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara,

-izvješće o stanju zaštite od požara na svom području i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara,

-plan motrilačko - dojavne službe za vrijeme povećane požarne opasnosti otvorenog prostora,

-uskladiti Plan zaštite od požara jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje s novonastalim uvjetima,

-prema članku 17. Zakona a u cilju održavanja i provjere provedbe preventivnih mjera zaštite od požara jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe održavaju protupožarne vježbe, na način i u vremenu koje odredi ministar.

1.3.OPERATIVNE SNAGE HRVATSKOG
CRVENOG KRIŽA

Operativna snaga Hrvatskog Crvenog križa je Gradsko društvo Crvenog križa Novi Vinodolski koje je temeljna operativna snaga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama u izvršavanju obveza sustava civilne zaštite sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu, Statutu Hrvatskog Crvenog križa i drugim važećim propisima.

Osim navedenog Gradsko društvo Crvenog križa Novi Vinodolski traži, prima i raspoređuje humanitarnu pomoć za potrebe na području svog djelovanja, obučava i oprema ekipe za izvršavanje zadaća u slučaju velikih prirodnih, ekoloških, tehnoloških i drugih nesreća s posljedicama masovnih stradanja i epidemija, vodi posebnu skrb o žrtvama oružanih sukoba i drugih izvanrednih situacija, pruža psihosocijalnu potporu stanovništvu, osigurava tehničku pomoć i drugo.

Vinodolska općina u periodu od 2017. do 2020. godine nastaviti će sa financiranjem Gradskog društva crvenog križa Novog Vinodolskog sukladno važećim propisima.

1.4.OPERATIVNE SNAGE HRVATSKE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA

Hrvatska gorska služba spašavanja je prioritetna snaga za hitne intervencije spašavanja ljudskih života na nepristupačnom terenu ili u slučaju drugih nesreća kada nije moguć pristup cestovnim vozilima, već samo probijanjem uz pomoć specijalnih resursa i opreme.

Na području Vinodolske općine djeluje HGSS Rijeka.

Zajednički interes Vinodolske općine i HGSS Stanica Rijeka očituje se u sklopljenom Ugovoru o sufinanciranju za tekuću godinu.

Temeljem navedenog Ugovora Vinodolska općina će za svaku godinu obnavljati Ugovor o su financiranju HGSS Stanice Rijeka, te će obje ugovorene strane djelovati po odredbama Ugovora.

1.5. UDRUGE

Sukladno članku 32. stavak 1. Zakona Udruge koje su nositelji pojedinih mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite određuju se i navode u planovima djelovanja civilne zaštite na svim razinama ustrojavanja sustava.

Sukladno članku 32. stavak 4. i 5., Vinodolska općina će sa udrugama regulirati međusobne odnose sporazumima kojima se utvrđuju zadaće udruga u sustavu civilne zaštite, uvjete pod kojim se udruge uključuju u aktivnosti sustava civilne zaštite te financijska sredstva (donacije) namijenjene jačanju sposobnosti udruga za provođenje mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. Radi osposobljavanja za sudjelovanje u sustavu civilne zaštite udruge samostalno provode osposobljavanje svojih članova i sudjeluju u osposobljavanju i vježbama s drugim operativnim snagama sustava civilne zaštite na svim razinama.

Za potrebe pripravnosti i reagiranja kod velikih nesreća i katastrofa Vinodolska općina organizirati će po potrebi i sudjelovanje volontera radi provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

1.6.POSTROJBE I POVJERENICI CIVILNE
ZAŠTITE

1.6.1. Postrojbe civilne zaštite

Vinodolska općina će po donošenju Procjene rizika osnovati postrojbe civilne zaštite, propisati materijalni i osobni ustroj postrojbi civilne zaštite te popuniti postrojbe civilne zaštite sukladno članku 33. stavak 2. Zakona.

Do donošenja navedenog dokumenta ostaje na snazi Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Vinodolske općine, KLASA: 021-05713-01/1, URBROJ: 2107-03/13-01-3-13 od 25. ožujka 2013. godine.

1.6.2. Povjerenici civilne zaštite

Povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika imenuje općinski načelnik za pojedinačnu stambenu građevinu, više stambenih građevina, ulice i dijelove ulica, mjesne odbore i manja naselja sukladno članku 34. stavak 1. Zakona.

Povjerenik civilne zaštite i njegov zamjenik:

-sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađuju provođenje mjera osobne i uzajamne zaštite,

-daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te javne mobilizacije radi sudjelovanja u sustavu civilne zaštite,

-sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih mjera civilne zaštite,

-organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina,

-provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim zgradama na području svoje nadležnosti i o propustima obavješćuju inspekciju civilne zaštite.

1.7. KOORDINATOR NA LOKACIJI

Koordinator na lokaciji procjenjuje situaciju i njezine posljedice na terenu te u suradnji s mjerodavnim Stožerom civilne zaštite usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Koordinatora na lokaciji, sukladno specifičnostima izvanrednog događaja, određuje odlukom načelnik Stožera civilne zaštite iz redova snaga sustava civilne zaštite po osnivanju operativnih snaga civilne zaštite.

1.8.PRAVNE OSOBE U SUSTAVU CIVILNE
ZAŠTITE

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite određuju se odlukom predstavničkog tijela, a na prijedlog izvršnog tijela sukladno članku 17. stavak 1. podstavak 3. Zakona.

Pravne osobe određene gore navedenom odlukom dužne su u operativnim planovima izraditi plan o načinu organiziranja provedbe mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite sukladno odredbama Zakona, posebnih propisa i njihovih općih akata.

2.PROCJENA RIZIKA I PLAN DJELOVANJA
CIVILNE ZAŠTITE

Vinodolska općina donijet će Procjenu rizika od velikih nesreća i Plan djelovanja civilne zaštite temeljem članka 97. stavak 1. Zakona u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu pravilnika iz članka 49. Zakona.

Procjene ugroženosti i Planovi zaštite i spašavanja doneseni temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju ostaju na snazi do donošenja procjena rizika i planova djelovanja civilne zaštite.

III.

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Vinodolske općine za period od 2017. do 2020. godine objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/17-01/2

URBROJ.2107-03/17-01-04-283

Bribir, 5. travnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik
Boris Miklić, dipl.ing., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr